دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۶ تا ۱۸ فروردین ماه

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اتحادی۱۲۲۹۴۵لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۰۷۷۳۵۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۲اتش بار۱۲۲۸۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۰۹۵۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۳احمدی۱۲۲۹۶۰سنندج۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۰۷۴۳۸۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۴احمدی۱۲۲۹۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۱۰۷۲۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۵ازاد۱۲۲۸۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۰۸۶۶۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۶اسدی۱۲۲۸۸۹کرج۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۱۲۰۰۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۷اسماعیلی۱۲۲۹۴۴جم۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۰۹۱۳۳۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۸افتخاری۱۲۲۹۹۵شلمان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۱۱۴۷۲۴۴۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۹البرز۱۲۲۹۷۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۱۱۹۲۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۱۰انصاری۱۲۲۸۸۱مرند۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۱۲۵۹۷۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۱۱بادین۱۲۲۹۵۹هندیجان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۱۱۷۳۳۶۳۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۱۲باقری۱۲۲۸۹۰ری۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۰۹۲۱۸۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۱۳برخوردار۱۲۲۸۶۶کرمان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۰۸۷۸۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۱۴بلوکی۱۲۲۹۵۰لنگرود۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۱۱۸۸۶۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۱۵تاجدینی۱۲۲۹۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۱۰۸۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۱۶تقی زاده۱۲۲۹۹۱کرمان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۱۳۲۰۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۱۷جعفری۱۲۲۹۵۳فریدونکنار۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۱۰۶۵۹۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۱۸جعفری۱۲۳۰۰۰اهواز۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۱۱۵۷۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۱۹جمالیان۱۲۲۹۹۳گلوگاه-مازندران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۰۷۱۶۲۰۴۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۲۰جوکار۱۲۲۸۷۶فسا۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۰۹۰۶۹۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۲۱حجتی۱۲۲۹۶۴قم۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۰۹۸۸۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۲۲حسنی۱۲۲۸۵۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۰۷۶۲۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۲۳حسینی۱۲۲۸۵۹تنکابن۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۱۰۹۱۳۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۲۴حقانی۱۲۲۹۶۱اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۰۷۹۸۱۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۲۵خردمند اصل۱۲۲۸۸۶بوشهر۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۰۷۸۷۶۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۲۶خورشیدی۱۲۲۹۷۳خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۱۲۲۱۴۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۲۷رحمن زاده زیدی۱۲۲۹۶۲ساری۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۱۳۱۹۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۲۸رضایی۱۲۲۹۵۴خاوران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۱۳۴۸۲۷۴۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۲۹سپهری۱۲۲۹۴۶مشهد۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۱۲۸۴۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۳۰سجادی۱۲۲۸۸۳کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۰۸۵۶۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۳۱سجادی۱۲۲۹۴۹تبریز۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۰۹۴۰۱۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۳۲سروری۱۲۲۹۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۰۹۳۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۳۳سلامات۱۲۲۸۷۰اهواز۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۱۰۲۴۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۳۴سهرابی۱۲۲۸۶۵کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۰۸۹۰۶۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۳۵شکوفه دوست۱۲۲۹۵۲ارومیه۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۰۷۳۳۱۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۳۶شیرزادی۱۲۲۸۶۳گیلانغرب۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۱۰۱۰۶۶۷۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۳۷صداقت۱۲۲۹۷۵دماوند۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۱۱۶۸۹۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۳۸صفاری۱۲۲۹۸۲آباده۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۰۹۶۵۴۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۳۹عالی۱۲۲۸۵۷پردیس۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۱۲۳۸۶۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۴۰قانع۱۲۲۸۸۸کرمان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۱۱۰۷۴۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۴۱قرائی۱۲۲۹۷۷رشت۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۱۳۰۱۹۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۴۲قربانیان۱۲۲۹۹۹ارطه۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۱۳۳۴۰۴۷۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۴۳قلی پور۱۲۲۹۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۱۲۶۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۴۴کتابی۱۲۲۹۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۰۹۹۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۴۵کریمی۱۲۲۸۷۷اراک۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۰۷۵۴۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۴۶کشاورزی۱۲۲۵۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۱۲۷۴۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۴۷کیومرثی۱۲۲۹۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۱۱۳۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۴۸گشایشی۱۲۲۹۷۴تربت حیدریه۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۱۰۵۲۱۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۴۹لطیفی۱۲۱۱۷۹نورآباد (لرستان)۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۱۱۲۳۱۰۶۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۵۰محسنی۱۲۲۹۵۵بهبهان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۱۲۹۰۶۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۵۱محمدی زاده۱۲۲۹۹۲قزوین۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۰۷۲۷۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۵۲مختاری۱۲۲۸۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۱۰۰۵۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۵۳مصطفایی۱۲۲۹۹۴خلخال۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۱۰۳۶۲۰۵۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۵۴مظفری۱۱۱۲۳۹اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۱۲۴۶۳۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۵۵مظفری۱۲۲۸۷۱رامسر۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۱۰۴۷۲۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۵۶معین فروغی۱۲۲۸۶۱تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۰۸۲۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۵۷مقدم۱۲۲۸۸۵تبریز۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۰۸۴۹۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۵۸موسوی۱۲۲۸۸۲دزفول۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۰۸۳۸۲۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۵۹موسوی۱۲۲۹۹۷اهواز۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۱۱۱۳۶۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۶۰نجفی۱۲۲۸۷۲تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۰۸۱۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۶۱نوذر۱۲۲۸۸۰همدان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۰۸۸۷۶۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۶۲وزوانیان۱۲۲۸۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۰۸۰۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۶۳همتی۱۲۲۸۶۹نورآباد (لرستان)۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۰۹۷۲۷۰۶۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۶۴یگانه۱۲۲۸۷۳مشهد۲۰۱۲۸۰۲۰۱۹۰۱۱۲۱۷۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۹