دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۶ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام اتحادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۳۰۰۱۰۰۷۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۲الهام ضیا پورمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۲۳۰۰۱۰۹۸۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۳آزاده رسولیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۳۰۰۱۱۷۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۴جواد احرارنقده۸۹۲۵۹۰۲۳۲۳۰۰۰۸۸۹۰۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۵جواد امیدواریبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۳۲۳۰۰۰۹۳۲۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۶حسین جعفریکرمان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۳۰۰۰۹۶۲۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۷حنان اهل یرفاهواز۸۹۲۵۹۰۲۳۲۳۰۰۰۹۸۹۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۸زهرا خردمندشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۲۳۰۰۱۰۲۹۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۹زهرا عزیزیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۲۳۰۰۱۰۴۱۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۱۰زهرا نامنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۳۰۰۱۱۸۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۱۱سحر باقریهمدان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۳۰۰۰۹۲۶۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۱۲سمانه سادات منصوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۳۰۰۱۲۱۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۱۳سمیه امانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۳۰۰۱۲۰۱۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۱۴سمیه مزگی نژادبیرجند۸۹۲۵۹۰۲۳۲۳۰۰۰۹۱۹۸۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۱۵سیاوش کشاورزخرامه۸۹۲۵۹۰۲۳۲۳۰۰۱۰۱۶۱۷۳۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۱۶شبنم باقریرشت۸۹۲۵۹۰۲۳۲۳۰۰۰۹۹۸۸۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۱۷شعیب مرزبانتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۳۲۳۰۰۱۰۶۲۹۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۱۸شیرین فروغیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۳۰۰۱۱۴۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۱۹طاهره خرمیاسفراین۸۹۲۵۹۰۲۳۲۳۰۰۰۸۹۳۴۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۲۰طیبه طیبیزابل۸۹۲۵۹۰۲۳۲۳۰۰۰۹۵۱۴۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۲۱فاطمه دلجوتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۳۰۰۱۲۲۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۲۲فاطمه نوروزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۳۰۰۱۲۳۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۲۳فراهانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۳۰۰۱۱۶۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۲۴محدثه بابادیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۳۰۰۱۱۰۹۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۲۵محمد عربتایباد۸۹۲۵۹۰۲۳۲۳۰۰۱۰۸۰۳۰۹۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۲۶محمد مسعودیباقر شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۲۳۰۰۱۱۳۶۷۱۸۱۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۲۷محمد ندافدزفول۸۹۲۵۹۰۲۳۲۳۰۰۰۹۷۷۶۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۲۸مرضیه محمودیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۳۰۰۱۱۹۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۲۹مصطفویبهارستان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۳۰۰۱۱۱۴۴۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۳۰منیژه رضا زادهاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۲۳۰۰۱۱۲۸۲۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۳۱مینا فرهادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۳۰۰۱۱۵۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۳۲نازنین مرادیخرم آباد۸۹۲۵۹۰۲۳۲۳۰۰۰۹۰۷۸۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۳۳نجمه کاظمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۲۳۰۰۱۰۳۰۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۳۴نسرین برادریزنجان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۳۰۰۰۹۴۷۴۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۳۵نیلوفر دلفان آذریکلاردشت۸۹۲۵۹۰۲۳۲۳۰۰۱۰۵۴۶۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۳۶هاشمیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۲۳۰۰۱۰۷۶۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۷