دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۶و۱۷ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیم اشتر محمدیمیانه۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۴۳۶۷۰۰۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۲احمد تخم کارتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۴۵۷۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۳ارغوان احمد مژادسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۲۴۰۱۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۴اعظم سادات جعفریسعدآباد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۲۰۵۹۷۵۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۵اعظم صه نوبریکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۳۳۲۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۶اعظم فرجیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۲۳۰۱۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۷اقدامیخوانسار۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۸۳۵۱۰۸۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۸الهام کاظمیرودسر۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۴۸۰۳۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۹امید جعفر زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۷۵۱۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۱۰امیر صائمیانکلاردشت۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۵۲۹۰۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۱۱آرزو آرین -بیرانشهرخرم آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۳۲۰۸۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۱۲بهشتیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۷۷۴۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۱۳پرستو دوست محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۹۲۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۱۴تخمه چیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۲۰۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۱۵تکتم قاسمیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۶۱۸۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۱۶حسام نائینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۹۳۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۱۷حسین مصطفاییکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۲۰۴۲۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۱۸حوریه اسلامیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۴۰۸۱۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۱۹دلارام مجدیسمنان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۳۶۹۸۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۲۰راحله حسینیبندر گز۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۲۸۰۷۰۴۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۲۱ربابه خدا ویسیاسدآباد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۳۹۹۳۰۶۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۲۲ربابه زارعآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۵۶۲۹۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۲۳رضا کریمیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۳۰۴۴۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۲۴رقیه حاتمیقدس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۸۷۰۰۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۲۵زهرا افروشهجهرم۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۷۰۸۱۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۲۶زهرا حسینیانبندرامام خمینی۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۶۸۳۴۶۳۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۲۷زهرا حیدریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۷۹۶۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۲۸زهرا صفائیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۶۶۰۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۲۹زهرا کتابیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۹۸۸۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۳۰زهره بواناتیبوانات۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۷۱۸۳۷۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۳۱زینب شهسواریکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۳۴۳۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۳۲سپیده باقریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۶۰۷۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۳۳ستایش علی مرداناراک۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۱۹۴۶۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۳۴سحر حسین زادهخوی۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۲۵۲۵۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۳۵سحر عبد الله زادهچابکسر۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۴۹۵۸۴۴۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۳۶سحر ماه رویانکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۴۱۹۱۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۳۷سمانه اولی پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۲۰۲۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۳۸سمانه ایوبیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۷۲۸۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۳۹سمیرا علیغینیاتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۹۷۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۴۰سمیه بهرامی نژآدهشتبندی۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۲۱۶۱۷۹۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۴۱سودابه عباسی نژادسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۴۲۲۲۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۴۲سهیلا ابراهیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۹۶۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۴۳شقایق قمیفریدونکنار۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۵۵۶۹۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۴۴عارفه اردکانیشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۳۵۹۸۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۴۵علی اکبر فضلیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۵۹۶۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۴۶فاطمه جهان فرنجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۸۱۱۵۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۴۷فاطمه سروش خاههمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۳۷۲۹۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۴۸فاطمه فتحیحسن آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۸۵۹۰۱۸۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۴۹فرزانه زاهدیگرگان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۲۷۴۹۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۵۰فرهاد کرد بچهلواسان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۸۸۷۳۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۵۱فهیمه پور مهدیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۶۳۷۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۵۲فهیمه سلطانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۹۵۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۵۳کاملیا ستاریری۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۸۶۴۹۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۵۴لیلا قنبریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۴۷۹۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۵۵لیلا یوسفیگله دار۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۶۹۳۷۷۴۴۵۰۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۵۶مبینا خنجریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۲۰۳۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۵۷مجتبی آقاییاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۶۴۸۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۵۸محمد رمضانیالیگودرز۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۳۱۵۲۰۶۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۵۹محمد سلیمانیدرچه پیاز۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۸۲۵۹۰۸۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۶۰مرجان جاذبی زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۷۳۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۶۱مریم براتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۲۰۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۶۲مریم پیر زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۷۴۰۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۶۳مریم جواد پوراندیشه۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۸۹۷۸۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۶۴مریم روستاییملایر۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۳۸۱۴۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۶۵مریم شهروزاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۶۵۹۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۶۶مریم فقهیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۷۸۵۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۶۷مریم مقدمزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۲۹۲۹۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۶۸مژده محمدیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۶۷۱۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۶۹مژگان نظریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۹۱۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۷۰معین طلیعه فتحارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۲۶۲۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۷۱منصوره آتش بارتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۹۹۹۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۷۲مهتاب ضبیحیقاسم آباد- خواف۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۵۸۷۵۹۵۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۷۳میترا سیدیمیانه۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۴۴۷۸۰۰۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۷۴نازیلا کیوانلوجغتای۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۵۷۲۴۰۹۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۷۵ندا اخوتمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۶۲۹۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۷۶ندا سرمدتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۹۰۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۷۷نسرین شعاعیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۷۶۲۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۷۸نشمیل هاشم زادهیزد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۲۲۲۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۷۹نگار عسگریزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۸۴۲۰۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۸۰نیر فریدیانتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۴۶۸۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۸۱نیلوفر دلفان آذریکلاردشت۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۵۳۰۰۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۸۲وحید چوپانیرستم کلا۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۵۴۲۴۴۸۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۸۳ونوس کبیرتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۹۴۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۸۴هاله مسعودیهرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۵۱۳۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۸۵هدیه حسینیرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۵۰۲۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۸۶یگانه خیامیاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۴۰۰۱۸۰۸۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۸