دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۵ و ۱۶ تیر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهه احمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۰۰۰۰۸۷۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۲بنفشه مونسی رادتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۰۰۰۰۹۲۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۳بهاره روشناسلنگرود۸۹۲۵۹۰۲۱۱۰۰۰۰۷۷۰۸۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۴پریسا مهرزادتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۰۰۰۰۸۲۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۵پگاه فتاحیرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۱۰۰۰۰۸۰۴۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۶حسام معظمیگلپایگان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۰۰۰۰۷۳۲۹۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۷رضا صفریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۰۰۰۰۸۴۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۸سما ساسان پورهرسین۸۹۲۵۹۰۲۱۱۰۰۰۰۶۷۰۱۰۶۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۹سنا نورانیاوز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۱۰۰۰۰۷۲۵۷۷۴۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۱۰شکوفه شجاعسنندج۸۹۲۵۹۰۲۱۱۰۰۰۰۷۶۶۱۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۱۱صبا فاضلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۰۰۰۰۸۳۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۱۲صحرا امیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۰۰۰۰۹۰۱۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۱۳علیرضا امامی فردتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۰۰۰۰۸۹۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۱۴فاطمه سخاییدزفول۸۹۲۵۹۰۲۱۱۰۰۰۰۶۵۹۱۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۱۵فائزه نیازیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۱۱۰۰۰۰۶۸۸۴۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۱۶فخری زاهدیری۸۹۲۵۹۰۲۱۱۰۰۰۰۹۴۴۰۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۱۷فرنوش کریمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۰۰۰۰۸۱۱۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۱۸محمد پایمردساری۸۹۲۵۹۰۲۱۱۰۰۰۰۶۹۹۱۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۱۹مریم قاسمیلنگرود۸۹۲۵۹۰۲۱۱۰۰۰۰۷۸۱۸۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۲۰مسعود صدرسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۰۰۰۰۶۶۸۱۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۲۱مصطفی اصلانیگرمی۸۹۲۵۹۰۲۱۱۰۰۰۰۶۴۷۴۰۵۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۲۲معصومه حصاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۰۰۰۰۸۸۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۲۳مونا زارع زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۰۰۰۰۸۶۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۲۴مهدی یزدان دوستقم۸۹۲۵۹۰۲۱۱۰۰۰۰۶۲۰۳۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۲۵مهسا هادیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۰۰۰۰۷۴۲۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۲۶ندا قاضی شعارتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۰۰۰۰۹۱۲۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۲۷نرجس بختیاریپردیس۸۹۲۵۹۰۲۱۱۰۰۰۰۹۳۲۵۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۲۸نوشین رحمت نژادساری۸۹۲۵۹۰۲۱۱۰۰۰۰۷۰۰۶۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۲۹نیلوفر گنجه ایلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۰۰۰۰۷۹۵۷۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۳۰هاله خان کیشیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۰۰۰۰۸۵۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۳۱هانیه حاتمیخرامه۸۹۲۵۹۰۲۱۱۰۰۰۰۷۱۵۴۷۳۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۳۲هانیه صبوریهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۰۰۰۰۶۳۱۳۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۳۳هاوژین منصوریدهگلان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۰۰۰۰۷۵۶۳۶۶۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۷