دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۵ و ۱۶ آذر

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیم خانی۶۲۱۶۴زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۰۲۹۰۷۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۲ابراهیمی۶۲۷۱۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۰۲۲۵۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۳احمدزاده۶۲۷۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۰۱۱۳۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۴احمدی۶۲۶۵۸جم۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۰۱۴۵۷۷۵۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۵ارمغان۶۲۹۰۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۴۸۷۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۶اسکندری۶۲۹۴۰بومهن۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۵۰۲۲۱۶۵۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۷افشانی۶۲۸۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۶۶۸۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۸امام جمعه۶۲۹۶۵گلپایگان۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۹۶۱۷۰۸۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۹امیدعلی۶۲۷۱۴ایوانکی۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۰۲۳۶۲۰۳۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱۰اهل یرف۶۲۹۱۳اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۶۹۰۲۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱۱اوند۶۲۹۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۷۷۰۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱۲بابابیک۶۲۷۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۵۷۷۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱۳بابری۶۲۸۸۸مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۵۴۵۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱۴بحرینی۶۲۸۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۹۰۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱۵بزرگی۶۲۷۷۶اندیمشک۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۰۱۰۲۷۰۶۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱۶بیابانی۶۲۷۷۷جویبار۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۰۲۷۹۲۰۴۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱۷پارساپور۶۲۹۶۰نظرآباد۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۶۵۷۲۰۳۳۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱۸پوراشرف۶۲۸۹۵دره شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۴۳۳۲۰۶۹۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱۹تاری۶۲۹۶۸نوشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۸۲۷۵۰۴۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۲۰ترکمن زاده۶۲۷۴۵مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۰۲۱۴۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۲۱توکلی پور۶۲۹۳۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۷۰۲۸۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۲۲جاوید۶۲۹۰۴سرخس۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۷۰۱۷۵۰۹۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۲۳جعفری راد۶۲۷۸۹ری۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۶۸۹۵۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۲۴جعفری۶۲۹۲۲یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۷۰۶۱۲۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۲۵جهانبخش۶۲۹۳۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۶۰۳۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۲۶جوان بختتهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۰۱۶۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۲۷حبیبی۶۲۷۵۶قائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۰۲۶۸۵۰۴۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۲۸حسین نیا۶۲۷۴۴قزوین۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۰۲۵۷۷۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۲۹حسینی۶۲۵۴۴جاجرم۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۰۱۳۵۰۰۹۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۳۰حسینی۶۲۷۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۸۸۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۳۱خجسته منش۶۲۹۶۴قم۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۷۱۵۵۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۳۲خواجه گیری۶۲۷۸۴امیدیه۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۴۴۴۰۶۳۷۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۳۳خوروش۶۲۹۲۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۶۳۵۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۳۴دابشلیم۶۲۷۵۳ایلام۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۰۳۰۵۲۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۳۵درزی۶۲۹۵۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۸۷۱۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۳۶دلاویز۶۲۹۲۵کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۷۰۳۹۰۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۳۷ذبیح تبار۶۲۱۴۳بابل۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۰۰۳۳۷۰۰۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۳۸ذبیحی۶۲۸۳۲بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۴۲۲۵۰۰۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۳۹رجبی۶۲۹۱۰یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۸۰۶۰۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۴۰رجیمی۶۲۸۹۰بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۹۵۱۰۰۰۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۴۱رحیمی۶۱۸۰۱قدس۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۷۴۷۷۰۳۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۴۲روحیپور۶۲۹۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۶۲۵۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۴۳رییسی۶۲۹۷۵شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۹۳۹۵۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۴۴زمانی۶۲۸۹۱قزوین۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۷۳۷۰۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۴۵زنگنه۶۲۹۷۰تایباد۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۸۴۹۰۰۹۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۴۶ساعدی۶۲۸۸۵کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۷۰۴۷۳۱۸۳۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۴۷سامی۶۲۹۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۹۴۰۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۴۸سلیمان زاده۶۲۷۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۸۹۲۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۴۹سمواتیان۶۲۹۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۷۰۷۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۵۰شاکر۶۲۹۱۹اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۴۱۱۷۰۸۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۵۱صابر۶۲۷۶۲رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۰۱۵۶۵۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۵۲صادقی۶۲۹۲۴شهریار۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۵۵۶۰۰۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۵۳صالح۶۲۹۴۲نهاوند۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۷۰۸۲۷۰۶۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۵۴صبوری۶۲۷۲۹سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۰۲۸۰۰۰۰۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۵۵صفری۶۲۷۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۰۲۴۷۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۵۶طاهری۶۲۷۵۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۰۰۸۷۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۵۷طایفی۶۲۷۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۰۲۰۴۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۵۸عابدزاده۶۲۹۲۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۵۸۸۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۵۹عباس نژاد۶۲۹۰۰شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۹۹۴۰۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۶۰عزیزی۶۲۹۷۲قائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۵۹۹۰۰۴۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۶۱علی پور۶۲۷۸۸اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۹۲۸۷۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۶۲عیلکی نژاد۶۲۹۲۸بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۴۵۴۷۰۰۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۶۳غفاری۶۲۸۳۵دزفول۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۹۷۲۵۰۶۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۶۴فتاحی۶۲۹۶۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۸۵۹۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۶۵فخاری۶۲۶۳۲تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۷۲۶۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۶۶فخرایی فرد۶۲۹۵۱لار۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۴۰۱۰۰۷۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۶۷فرح بخش۶۲۷۸۷خمینی شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۹۸۳۲۰۰۸۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۶۸فلاح مشگانی۶۲۹۰۵کهریزک۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۸۶۰۵۱۸۱۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۶۹قریشی۶۲۷۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۰۱۸۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۷۰کارگر ماهر۶۲۹۱۴تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۷۰۴۹۷۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۷۱کارمند۶۲۷۲۶بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۰۰۵۵۲۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۷۲کاظمیون۶۲۷۵۸نجف آباد۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۰۱۷۸۰۰۰۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۷۳کاوه پور۶۲۷۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۰۱۲۴۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۷۴کدیور۶۲۹۵۸بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۴۷۶۲۰۰۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۷۵کرمی۶۲۹۶۹خمینی شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۷۰۵۰۵۰۰۸۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۷۶کوهساری۶۲۹۳۹خان ببین۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۶۷۸۷۴۹۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۷۷گرامی لو۶۲۷۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۰۱۹۹۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۷۸لطفی۶۲۹۰۹فسا۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۷۵۸۵۰۷۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۷۹ماهرالنقش۶۲۹۵۶اراک۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۷۶۹۲۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۸۰محمدبیگی۶۲۷۵۵اراک۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۵۱۳۰۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۸۱محمدیان۶۲۹۶۷آبادان۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۵۳۴۵۰۰۶۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۸۲محمودی۶۲۹۲۳جوانرود۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۷۸۰۷۶۷۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۸۳مرادی۶۲۳۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۰۰۴۴۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۸۴مصدق۶۲۳۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۰۰۶۶۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۸۵مظلوم۶۲۸۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۸۱۶۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۸۶معافی مدنیخرم آباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۷۰۰۶۷۴۶۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۸۷ملکوتی نیا۶۲۸۹۶تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۶۴۶۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۸۸منتظری۶۲۹۵۹گرگان۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۹۱۸۰۰۰۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۸۹موسوی۶۲۷۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۰۰۷۶۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۹۰میرحسینی۶۲۸۹۸بابل۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۶۱۴۲۰۰۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۹۱نعمتی۶۲۹۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۸۳۸۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۹۲نیازی۶۲۷۸۲آستارا۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۴۹۷۷۰۴۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۹۳نیک چهر۶۲۸۵۴برازجان۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۷۹۱۵۰۷۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۹۴هاشمی نسب۶۲۷۲۷کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۰۰۹۸۲۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۹۵وارسته۶۲۷۵۱بابل۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۰۳۱۶۰۰۰۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۹۶ورناصری۶۲۹۳۳اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۵۶۶۷۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۹۷یزدان خواه۶۲۸۹۴نی ریز۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۴۶۵۵۰۷۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۹۸یعقوبی۶۲۹۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۳۰۰۶۵۲۳۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷