دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۵ و ۱۶ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدپور۱۰۶۵۸۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۶۲۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۲احمدی۱۰۶۵۷۳شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۲۵۰۰۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۳ارشدی۱۰۶۵۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۲۹۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۴اسدی۱۰۶۶۳۵بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۴۳۱۰۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۵افشار۱۰۶۵۱۴یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۵۳۲۲۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۶الدینی۱۰۶۷۰۸کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۴۲۰۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۷ایران بان۱۰۶۵۸۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۴۵۲۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۸ایمانی۱۰۶۵۷۷کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۵۸۶۰۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۹بتولی۱۰۶۷۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۴۹۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۱۰پروانه۱۰۶۷۰۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۶۸۷۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۱۱جدیدزاده۱۰۶۵۸۷اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۴۶۳۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۱۲حامی۱۰۶۵۹۱محمدیه۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۶۴۴۲۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۱۳حبیبی۱۰۶۶۳۷قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۳۰۷۵۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۱۴حیدری۱۰۶۶۹۷اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۴۱۹۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۱۵خاری۱۰۶۵۹۳بابل۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۲۷۱۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۱۶خانزاده چرخاب۱۰۶۶۹۸اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۳۳۹۷۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۱۷خدابخشی۱۰۶۵۹۹ملایر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۵۲۱۵۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۱۸خسروی۱۰۶۵۹۸ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۴۰۸۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۱۹رمضانی۱۰۶۶۹۲چالوس۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۳۶۲۰۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۲۰سلطانی۱۰۶۶۳۴کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۴۷۴۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۲۱شعبانی۱۰۶۶۰۲تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۵۶۴۵۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۲۲صمصام۱۰۶۶۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۳۸۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۲۳ضرغامی۱۰۶۵۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۳۷۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۲۴غلامی۱۰۶۶۳۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۶۶۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۲۵فدایی۱۰۴۹۹۱تیران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۲۶۰۷۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۲۶فرزان۱۰۶۵۶۰ملایر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۶۳۳۵۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۲۷قاسمیمشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۳۵۱۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۲۸قلندری۱۰۶۷۰۱بهشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۵۱۰۷۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۲۹قلیزاده۱۰۶۵۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۵۴۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۳۰کاراموز۱۰۶۱۰۲سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۶۱۲۰۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۳۱کاکولوند۱۰۶۶۹۴خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۵۹۶۷۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۳۲گودرزی۱۰۶۷۰۲بروجرد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۳۹۴۲۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۳۳محرابی۱۰۶۵۷۴گناباد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۳۱۸۲۰۹۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۳۴محمدی۱۰۶۵۹۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۳۲۹۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۳۵مصطفوی۱۰۶۳۹۲هشترود۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۴۸۴۷۰۵۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۳۶معاشری۱۰۶۶۹۵زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۶۵۵۰۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۳۷معینی۱۰۶۶۰۱فردیس۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۶۰۱۲۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۳۸مقیمیان۱۰۶۶۸۴زرقان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۶۷۶۵۰۷۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۳۹منافیان۱۰۶۶۳۹تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۵۰۰۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۴۰مومنی۱۰۶۷۱۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۵۵۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۴۱مهدیزاده۱۰۶۷۰۶ماکو۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۳۴۰۵۰۵۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۴۲مهرزاد۱۰۶۵۸۸سلماس۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۴۴۱۷۰۵۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۴۳میرزایی۱۰۶۷۰۷کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۵۷۵۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۴۴نصرابادی۱۰۶۵۶۴کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۳۰۰۲۲۸۲۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۷