دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۵ مهر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احسان صالحیزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۳۹۶۳۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۲افشین زبردستتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۶۸۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۳الهام اتحادیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۳۰۵۹۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۴الهام باقریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۶۵۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۵الهام بخشیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۶۳۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۶امین فارسیجانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۶۹۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۷آقا جان زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۲۸۳۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۸آیدا صالحنهاوند۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۱۳۹۵۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۹بهار فتاحیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۱۰۳۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۱۰پریسا کریمیانمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۱۵۲۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۱۱پونه جلالیانانار۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۱۷۰۸۰۷۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۱۲راحله حسینیبندر گز۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۴۵۱۵۰۴۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۱۳راضیه حدادیرودهن۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۵۸۷۶۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۱۴ربابه زارعآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۴۸۶۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۱۵رویا باقریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۷۲۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۱۶زهرا اسماعیلیجم۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۳۵۵۶۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۱۷زهرا حسینیآبپخش۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۳۲۰۱۷۵۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۱۸زهرا عبدی نژادنقده۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۵۲۸۴۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۱۹زهرا قرائتتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۶۴۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۲۰زهرا نوریازنا۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۰۴۹۸۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۲۱سارا خاکزادکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۲۲۳۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۲۲سعیده احد پورتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۲۴۷۶۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۲۳سکینه صداقتشوط۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۵۳۴۹۵۸۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۲۴سمانه بحقاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۳۸۵۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۲۵سمیه فرهنگیگرگان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۴۳۴۷۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۲۶سهیلا فیروز فرتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۶۶۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۲۷سیما حیدر زادهمریوان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۰۸۲۵۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۲۸شادی بحری زادهیزد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۰۷۸۸۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۲۹شقایق جوان روسلمانشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۴۶۱۲۰۴۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۳۰صرافبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۳۴۳۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۳۱علی دوستیپردیس۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۵۶۴۹۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۳۲علیدوستلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۷۸۶۷۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۳۳علیرضا احمدی فاخرقروه درجزین۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۱۲۲۲۶۵۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۳۴علیرضا بزرگیخمین۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۱۸۲۵۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۳۵فاطمه آهنگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۷۷۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۳۶فاطمه بیگلریسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۱۶۶۷۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۳۷فاطمه سلگیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۱۱۷۹۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۳۸فائزه موسی زادهمرند۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۲۵۱۰۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۳۹فرانک سعیدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۲۱۲۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۴۰فرزانه درستکاراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۳۷۴۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۴۱فریده صالح آبادیسبزوار۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۱۴۴۰۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۴۲کوثر حسنیارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۵۵۶۱۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۴۳کیمیا فقیه عبداللهیکلاردشت۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۴۹۸۰۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۴۴لیلا افخمیبستان آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۲۶۱۵۰۵۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۴۵لیلا اکرمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۷۴۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۴۶لیلا میریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۳۶۳۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۴۷لیلی علی زادهسیاهکل۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۲۹۷۴۰۴۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۴۸مائده بهمن دارهشتگرد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۲۰۹۶۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۴۹مجتبی محمدیایلام۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۰۹۱۵۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۵۰محبوبه توکلیبهارستان(اصفهان)۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۴۱۳۰۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۵۱محبوبه شعبانیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۳۱۶۹۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۵۲محبوبه نجاریانساری۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۵۰۱۳۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۵۳محدثه شاکرمامونیه۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۱۹۰۱۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۵۴محمد رضا برجیانبروجن۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۰۳۰۸۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۵۵محمد روردهآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۴۷۵۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۵۶مرضیه شاکریبجنورد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۰۶۳۳۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۵۷مریم صالحیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۷۳۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۵۸مریم یزدانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۶۰۱۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۵۹مصطفی محمدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۲۳۴۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۶۰معصومه چراغییاسوج۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۰۵۱۸۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۶۱معصومه مستشرقساری۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۵۱۲۳۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۶۲مهرداد توانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۶۷۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۶۳مهرداد هادیانقهدریجان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۴۲۸۸۰۸۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۶۴مهسا امیر خانیشاهیندژ۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۵۴۳۹۰۵۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۶۵مهشید فرشییذ نزادتیران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۴۰۴۴۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۶۶مهشید مصلحیگرگان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۴۴۵۷۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۶۷مهناز اسکندریبومهن۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۵۷۲۹۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۶۸مهناز سرآبادانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۷۱۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۶۹میعاد شاد کامبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۳۳۲۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۷۰نازنین کریم پورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۲۷۲۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۷۱ندا اشریهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۷۰۱۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۷۲نغمه شیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۷۵۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۷۳نگین ظاهریانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۶۲۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۷۴نیوشا حاجی صادقیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۷۶۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۷۵هیوا رادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۶۱۲۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۷۶یسرا صفریقرچک۸۹۲۵۹۰۲۲۰۲۰۰۱۵۹۴۱۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۶