دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۵ مرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام صادقیجم۸۹۲۵۹۰۲۱۴۰۰۰۱۱۵۶۳۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۶
۲پرورشتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۰۰۰۱۲۸۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۶
۳خوشنوازاسدآباد(همدان)۸۹۲۵۹۰۲۱۴۰۰۰۱۱۰۳۳۰۶۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۶
۴دلارام اصغریسمنان۸۹۲۵۹۰۲۱۴۰۰۰۱۱۸۵۰۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۶
۵روستاشفت۸۹۲۵۹۰۲۱۴۰۰۰۱۲۱۴۷۴۳۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۶
۶رویا غلامیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۴۰۰۰۱۱۲۸۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۶
۷زهرا سیفیاراک۸۹۲۵۹۰۲۱۴۰۰۰۱۱۶۶۱۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۶
۸زهرا شکراییتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۰۰۰۱۲۹۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۶
۹زینب حبیبیقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۴۰۰۰۱۱۹۳۹۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۶
۱۰سحر عبد الله زادهچابکسر۸۹۲۵۹۰۲۱۴۰۰۰۱۲۲۱۸۴۴۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۶
۱۱فاطمه آهنگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۰۰۰۱۲۷۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۶
۱۲فاطمه حمزه لوئیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۴۰۰۰۱۲۴۰۶۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۶
۱۳فاطمه رضاییمحلات۸۹۲۵۹۰۲۱۴۰۰۰۱۱۷۲۹۰۳۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۶
۱۴مریم شجیعیفردیس۸۹۲۵۹۰۲۱۴۰۰۰۱۱۳۸۴۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۶
۱۵مژگان رمضانیچالوس۸۹۲۵۹۰۲۱۴۰۰۰۱۲۰۴۷۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۶
۱۶مهدی حشوشیهندیجان۸۹۲۵۹۰۲۱۴۰۰۰۱۲۳۳۲۶۳۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۶
۱۷مهرانگیز یوسفیخمیر۸۹۲۵۹۰۲۱۴۰۰۰۱۱۱۷۱۰۷۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۶
۱۸میعاد شاد کامبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۴۰۰۰۱۱۴۳۷۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۶
۱۹ندا حاتمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۰۰۰۱۲۶۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۶
۲۰نرگس مقصودیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۱۴۰۰۰۱۲۵۴۲۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۶