دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۵ فروردین

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اتحادی۱۲۲۸۳۹لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۸۴۹۱۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۲احمدی۱۲۲۸۴۶رودسر۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۹۴۷۹۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۳اخوان۱۲۲۳۰۸بندرعباس۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۶۱۱۸۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۴اخوان۱۲۲۷۰۷ماسال۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۲۴۲۵۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۵ادیب۱۲۲۷۳۹تبریز۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۷۳۵۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۶اسدی۱۲۲۷۹۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۸۵۱۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۷اسلامی۱۲۲۷۰۹اندیشه۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۷۴۰۳۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۸اسمعیل بگی کرمانی۱۲۲۷۹۰کرمان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۹۳۲۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۹اشتری۱۲۲۸۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۸۱۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۱۰امین داور۱۱۶۳۷۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۴۹۱۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۱۱اوستا۱۲۲۷۲۴خورموج۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۷۲۴۲۰۷۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۱۲بارفروش۱۲۲۷۹۱کاشان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۷۰۰۱۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۱۳بهرامی۱۲۲۷۳۶کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۷۸۶۹۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۱۴پناهی۱۲۲۷۰۴اردبیل۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۴۴۹۱۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۱۵جعفری۱۲۲۷۱۲سمنان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۳۴۶۰۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۱۶جوکار۱۲۲۷۲۸بالاده۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۱۰۰۲۸۷۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۱۷حسنی۱۲۲۷۹۳رفسنجان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۹۱۱۸۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۱۸حسینی۱۲۲۶۹۵مشهد۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۷۶۲۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۱۹حسینی۱۲۲۷۲۲جیرفت۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۵۲۶۹۰۷۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۲۰حیدری۱۲۲۷۱۳اندیشه۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۲۶۸۹۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۲۱حیدری۱۲۲۸۳۳سنندج۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۸۷۵۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۲۲خراسانی۱۲۲۷۳۱زابل۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۸۲۱۰۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۲۳خسروی۱۲۲۷۴۰بیرجند۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۳۸۶۲۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۲۴خضری۱۲۲۸۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۱۰۱۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۲۵خنجری۱۲۲۸۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۴۳۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۲۶خواجوند زریری۱۲۲۷۲۷تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۸۳۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۲۷دغلاوی۱۲۲۷۸۰اهواز۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۶۲۵۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۲۸دهقان۱۲۲۷۰۶تفت۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۶۴۴۴۰۸۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۲۹رستگار۱۲۲۷۳۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۶۷۱۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۳۰رضایی۱۲۲۸۵۱بابل۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۷۹۶۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۳۱رضائی۱۲۲۸۴۳خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۵۳۱۴۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۳۲رمضان زاده۱۲۲۷۲۳چالوس۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۶۵۶۲۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۳۳رمضانی۱۲۲۷۱۸قائم شهر۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۵۶۷۲۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۳۴رمضانی۱۲۲۸۲۷تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۱۰۴۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۳۵زاهدی۱۲۲۸۵۰کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۲۸۳۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۳۶زندی۱۲۲۸۴۹کلاردشت۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۳۱۴۸۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۳۷سالمی۱۲۲۸۲۳کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۳۵۱۱۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۳۸سلمان نسب۱۲۲۷۹۲سراب۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۵۵۶۲۰۵۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۳۹سهرابی۱۲۲۷۱۱یزد۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۳۳۲۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۴۰سیدزاده۱۲۲۷۲۱لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۶۰۳۶۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۴۱شاعری۱۲۲۸۱۸محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۹۰۰۱۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۴۲شریفی طارونی۱۲۲۷۰۱کرج۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۹۷۹۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۴۳شریفی۱۲۲۷۹۵نقده۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۸۶۰۳۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۴۴شفیعی۱۲۲۷۱۷برازجان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۴۵۷۲۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۴۵شکوفه دوست۱۲۲۷۸۲ارومیه۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۵۱۷۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۴۶صادقیان۱۲۲۷۲۹کرج۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۸۰۱۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۴۷صدری۱۲۲۷۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۵۰۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۴۸عامری۱۲۲۷۱۶خواف۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۳۰۳۵۰۹۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۴۹علی بخشی۱۲۲۸۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۳۶۰۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۵۰عمیدی۱۲۲۷۳۲رزن۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۱۰۵۰۳۶۵۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۵۱غفوری۱۲۲۸۲۶تبریز۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۶۳۵۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۵۲غلامی نژاد۱۲۲۷۰۲کلاردشت۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۵۹۴۴۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۵۳فخار۱۲۲۸۳۵بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۹۸۰۳۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۵۴فرخی پور۱۲۲۷۱۹جیرفت۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۹۵۲۷۰۷۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۵۵فرهی پور۱۲۲۸۲۸همدان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۶۶۲۱۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۵۶فلاح نژاد۱۲۲۷۲۵ساری۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۴۶۲۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۵۷قدمی۱۲۲۸۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۸۸۶۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۵۸قدیری۱۲۲۸۴۸اهواز۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۳۷۸۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۵۹قربانیان۱۲۲۶۷۴ارطه۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۱۰۶۳۰۴۷۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۶۰قزوینی۱۲۲۷۸۹بافت۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۱۰۳۴۵۰۷۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۶۱قلی زاده۱۲۲۷۴۱شیروان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۲۷۹۳۰۹۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۶۲کاشانچی لنگرودی۱۲۲۷۸۳کرج۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۶۸۸۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۶۳کربلایی محمدی۱۲۲۸۲۵صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۵۸۶۵۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۶۴کریم پور۱۲۲۷۰۰بهشهر۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۲۵۳۸۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۶۵محمدجانی۱۲۲۷۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۱۰۲۵۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۶۶محمدی۱۱۹۴۵۹بابلسر۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۳۲۹۷۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۶۷محمدی۱۲۲۷۰۳قم۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۴۰۴۶۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۶۸مرادی زحل۱۲۲۸۳۷شهریار۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۴۱۶۷۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۶۹مرزبان۱۲۲۷۳۴تنکابن۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۷۱۴۸۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۷۰مرندی۱۲۲۷۳۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۵۴۸۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۷۱مشهدی پور۱۲۲۷۸۱کاشان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۴۷۵۲۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۷۲معصومی۱۲۲۸۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۸۹۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۷۳مغیث۱۲۲۸۱۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۴۲۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۷۴منظوری۱۲۲۸۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۳۹۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۷۵مهدی پور۱۲۲۷۳۷میمند-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۹۲۸۶۷۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۷۶میران زاده۱۲۲۸۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۷۵۲۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۷۷میرحسینی۱۲۲۸۳۴صغاد۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۲۳۴۲۷۳۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۷۸نافلی۱۲۲۸۵۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۲۹۱۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۷۹نوروززاده۱۲۲۷۱۴قائم شهر۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۷۷۹۶۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۸۰نیکنزاد۱۲۲۸۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۶۹۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۸۱ولی پور۱۲۲۸۲۴تبریز۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۹۶۰۱۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۸۲ویسی۱۲۲۷۱۰نوشهر۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۴۸۶۹۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۸۳یزدانی۱۲۲۷۲۰ورزنه۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۹۹۶۴۸۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۸۴یوسفی۱۲۲۷۳۵آمل۲۰۱۲۸۰۲۰۱۶۰۱۰۵۷۲۱۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۶