دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۵ فروردین

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱افسانه محمدیجم۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۰۶۸۰۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۲الهام ثقفیکامیاران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۰۹۴۲۹۰۶۶۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۳الهام سیاحآبادان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۰۸۵۷۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۴الهه نیک مهرتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۲۱۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۵اما پور مقدماهواز۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۱۰۷۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۶آزاده علی شیرینور آباد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۱۷۲۵۰۷۳۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۷بهار تاجیاصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۰۴۲۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۸بهشتینیشابور۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۱۳۳۳۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۹بهناز بخشیمنجیل۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۰۱۳۳۰۴۴۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۱۰پروانه زمانیکرکوند۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۰۵۹۷۸۴۸۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۱۱ثنا مسلمیساری۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۰۳۴۴۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۱۲حجت افزونکرمان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۰۹۶۲۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۱۳زهرا آموزگارصومعه سرا۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۰۰۲۷۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۱۴زهرا شیروانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۲۸۸۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۱۵زهرا گودرزیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۲۶۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۱۶زیبا دشتیبوشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۰۷۷۴۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۱۷سارا بانشیمرودشت۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۱۶۳۵۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۱۸سعیده علی زادهجلفا۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۱۲۵۰۰۵۴۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۱۹شیما زالرعیبستان آباد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۱۱۹۱۰۵۴۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۲۰صدف ولی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۲۴۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۲۱طاهره جهان بخشتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۲۰۱۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۲۲علی ترکیدماوند۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۱۹۶۶۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۲۳فاطمه آزادلار۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۱۸۲۲۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۲۴فاطمه خیریتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۲۷۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۲۵فایزه عباس آبادیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۰۹۵۱۸۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۲۶مارال وصالبجنورد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۰۹۹۴۹۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۲۷مائده رستمیساری۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۰۲۳۳۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۲۸محبوبه خراسانیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۲۲۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۲۹محدثه غلام قاسمیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۰۹۸۷۶۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۳۰مریم حق بینتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۲۵۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۳۱مریم قانعتربت حیدریه۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۱۴۶۴۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۳۲معصومه عینیشوش۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۰۹۵۶۰۶۴۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۳۳مونا شعاعیاردبیل۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۰۹۷۲۲۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۳۴مینا علیمرادیبردسکن۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۱۵۷۶۰۹۶۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۳۵نازنین لطفیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۲۳۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶