دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۵ تا ۱۷ مرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اتحادی۹۸۰۲۸لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۱۲۴۷۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۲احمدی۹۸۰۵۸اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۳۴۸۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۳احمدی۹۸۰۵۹مشکین دشت۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۲۵۸۲۳۱۷۷۶۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۴ارزانی۹۸۰۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۲۸۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۵اصغری۹۸۰۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۴۰۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۶امامی۹۸۰۲۵بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۰۹۸۷۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۷امیدی۹۸۰۱۵گلستان (تهران)۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۴۴۰۰۳۷۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۸ایرانی۹۸۰۷۷صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۱۳۵۵۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۹بیاتی۹۸۰۲۱دزفول۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۳۷۱۰۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۱۰پاکدامن۹۸۰۲۷پرند۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۲۳۶۷۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۱۱پاکیزه۹۸۰۸۰اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۴۲۸۵۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۱۲پورداودی۹۸۰۲۶اهواز۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۴۷۲۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۱۳پورعابد۹۸۰۶۷داراب-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۳۱۶۵۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۱۴پیری۹۸۰۶۶اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۰۶۶۵۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۱۵تدین۹۸۰۱۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۵۳۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۱۶تمیز۹۸۰۵۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۳۶۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۱۷تورنگ۹۸۰۱۹امیرکلا۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۴۸۳۰۰۴۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۱۸ثمرقندی۹۸۰۳۳نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۰۵۵۷۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۱۹جعفرنژاد نودهی۹۸۰۴۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۴۳۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۲۰جعفری۹۸۰۲۹یزد۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۲۱۵۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۲۱جعفری۹۸۰۸۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۱۸۹۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۲۲جوادی نژاد۹۸۰۰۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۰۴۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۲۳جهانشاهلو۹۸۰۱۶آبیک۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۰۰۲۰۰۳۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۲۴حاجی مقصودی۹۸۰۶۴یزد۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۴۵۰۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۲۵حیدرپور۹۸۰۴۴جیرفت۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۳۵۹۵۰۷۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۲۶خانی۹۸۰۷۶مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۲۹۱۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۲۷خیری۹۸۰۴۲ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۴۹۳۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۲۸دادرس۹۸۰۱۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۰۳۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۲۹دهقان۹۸۰۳۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۱۹۰۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۳۰دهقانپوریزد۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۰۷۷۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۳۱رجبی۹۸۰۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۷۱۴۷۷۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۳۲رجبی۹۸۰۳۷قدس۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۴۶۱۵۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۳۳رحیمی۹۸۰۸۶سقز۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۷۱۷۰۰۰۶۶۸۱۲۷۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۳۴رضایی نسب۹۸۰۴۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۱۷۸۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۳۵رضایی۹۸۰۳۱یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۰۲۳۵۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۳۶رضایی۹۸۰۷۴شهرضا۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۱۵۷۰۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۳۷رئوفی۹۸۰۳۵رشت۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۵۴۱۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۳۸سلیمانزاده۹۸۰۶۱مرند۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۱۱۴۰۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۳۹شادروان۹۸۰۸۵تبریز۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۷۱۶۹۲۰۰۰۵۱۱۹۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۴۰شیرازی۹۸۰۳۸بروجن۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۵۰۸۲۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۴۱صالحی۹۸۰۳۰یزد۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۲۰۴۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۴۲صداقت۹۸۰۰۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۱۰۳۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۴۳صداقت۹۸۰۲۲دماوند۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۵۵۲۰۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۴۴صفری۹۸۰۱۳اسکو۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۵۲۹۷۰۵۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۴۵عابدی۹۸۰۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۳۰۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۴۶عاصفی۹۸۰۲۳بیرجند۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۳۸۱۷۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۴۷عنایت پور۹۸۰۴۰شهربابک۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۲۶۹۰۰۷۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۴۸فقیه۹۸۰۲۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۵۱۹۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۴۹فلاحی۹۸۰۴۹ساری۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۳۹۲۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۵۰فهندژ۹۸۰۱۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۱۴۶۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۵۱قادری پور۹۸۰۸۴ایلام۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۳۲۷۲۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۵۲کاکائی۹۸۰۱۴زنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۲۲۶۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۵۳کریم پور۹۸۰۸۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۳۳۸۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۵۴محمدی۹۸۰۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۲۴۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۵۵مرادیتهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۰۸۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۵۶مرادی۹۸۰۶۵لومار۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۲۷۹۷۶۹۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۵۷معینی۹۸۰۴۳صائین قلعه۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۷۱۳۷۰۴۵۷۴۱۱۹۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۵۸ملک پور۹۸۰۷۰بندرامام خمینی۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۷۱۵۸۵۶۳۵۶۱۱۹۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۵۹موسی پور۹۸۰۴۸لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۴۱۷۷۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۶۰نورمحمدی۹۷۷۴۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۰۱۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۶۱نوری۹۸۰۷۵سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۱۶۷۷۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۶۲هاشمی۹۸۰۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۲۰۰۵۵۶۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۸