دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۵ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱افسانه لیلویشوشتر۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۰۹۴۲۹۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۲اکرم جامعه دارنیمور۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۱۵۴۲۳۷۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۳اکرم قفرانیرودهن۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۵۱۳۲۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۴الهام رضایییزد۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۳۲۸۴۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۵الهه خدا بخشیگلپایگان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۴۳۵۶۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۶ایران شعبانیساوه۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۱۴۵۷۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۷آزاده پارسا فرتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۶۵۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۸آزاده متقیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۰۰۸۹۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۹بهار کارگریزد۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۳۳۹۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۱۰پروین میرزاییارکواز۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۰۹۹۰۵۶۹۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۱۱پونه قادریساری۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۳۰۲۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۱۲جعفر حیدریآب بر۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۱۳۰۱۰۴۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۱۳حدیثه جهانشاهیکیش۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۰۹۷۹۳۰۷۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۱۴حسن حسن زادهکاشان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۴۲۷۱۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۱۵حمیدرضا نشاعیبیرجند۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۰۹۸۶۳۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۱۶خاطره محرابیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۰۹۵۹۸۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۱۷رخساره شاد پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۵۹۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۱۸زهر جباری فرداسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۵۴۲۳۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۱۹زهرا اسفنانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۴۶۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۲۰زهرا اقبالیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۰۳۷۹۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۲۱زهرا بهرام پورکرمان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۰۱۱۶۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۲۲زهرا داداشاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۵۰۱۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۲۳زهرا مرجانیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۵۳۱۳۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۲۴زهره احمدیبروجن۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۰۷۷۶۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۲۵زهره حبیبیورامین۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۵۲۷۴۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۲۶زینب یوسفیدشتک۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۰۸۵۱۸۸۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۲۷سارا بختیارفردیس۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۱۰۶۱۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۲۸سارا فرزانهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۰۹۶۰۵۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۲۹سارا کاظمیکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۰۹۲۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۳۰سحر عبد الله زادهچابکسر۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۴۱۲۹۴۴۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۳۱سمیه سیاووشیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۶۴۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۳۲شبنم جعفری کیاتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۶۰۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۳۳شراره اوجاقیسلماس۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۲۰۹۸۰۵۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۳۴شهربانو سلیمانیانبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۲۹۳۲۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۳۵طاهره نیکو سخنتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۶۳۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۳۶علیرضا پور تالاریقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۲۸۴۲۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۳۷فاطمه رحمانیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۱۱۹۳۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۳۸فاطمه رئوفشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۲۵۳۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۳۹فاطمه سادات حسینیابرکوه۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۳۱۰۱۰۸۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۴۰فاطمه گرگینیکوار۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۲۶۳۹۷۳۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۴۱فاطمه مرنگیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۶۱۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۴۲فاطمه مهدی پورخوی۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۲۲۴۷۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۴۳فرزانه زارع زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۲۳۱۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۴۴فروغ فضلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۵۸۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۴۵فرید محمدی اصلارومیه۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۲۱۲۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۴۶فریده اخوانماسال۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۴۰۶۷۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۴۷فرینوش کارگراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۴۷۷۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۴۸قاسم علیزادهرشت۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۳۶۲۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۴۹محبوبه زحمتکشسمنان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۰۶۳۰۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۵۰محبوبه شعبانیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۳۹۷۸۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۵۱محدثه عاشور پورحویق۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۳۷۷۶۴۳۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۵۲محمد وجدانیکاشمر۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۱۸۹۰۰۹۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۵۳محمد هادی جباریسریش آباد۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۰۲۵۲۶۶۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۵۴مرضیه صالحیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۵۷۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۵۵مریم حیدریزنجان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۱۲۰۳۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۵۶مریم رضاییشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۲۴۲۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۵۷مریم زمانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۴۹۹۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۵۸مریم عیوقیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۵۶۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۵۹مصطفویبهارستان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۴۴۸۸۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۶۰معصومه بلوکیلنگرود۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۳۸۳۹۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۶۱مهدیس اعرابییزد۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۳۴۰۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۶۲مینا تعثریاناراک۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۱۶۶۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۶۳نخعیزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۰۴۸۱۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۶۴نرگس زند وکیلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۵۵۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۶۵نسترن رضا زادهتربت حیدریه۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۱۷۸۸۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۶۶نسرین دهقانکلیشادوسودرجان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۴۵۶۶۸۴۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۶۷نسرین طالبیرشت۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۳۵۱۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۶۸نسیم هاشمیسمنان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۰۵۲۰۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۶۹نصیره پارسا سرشتاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۴۸۸۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۷۰نگار دمیر چیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۶۲۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۷۱نیره قاسم زادهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۱۹۸۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۷۲نیلوفر دلفان آذریکلاردشت۸۹۲۵۹۰۲۳۲۲۰۰۱۲۷۷۳۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۶