دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۵ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمیانفیروزکوه۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۳۶۸۶۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۲افسون شناساتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۴۳۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۳اکرم حسینیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۰۸۶۹۸۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۴الناز سیاه بالاییگرگان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۰۹۷۷۳۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۵الهام رشیدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۱۱۷۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۶الهه کشمیریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۰۹۴۱۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۷ایوب بیگلریسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۰۹۲۰۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۸آذر حیدریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۲۶۸۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۹آزاده خان زادیدماوند۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۳۴۵۶۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۱۰بهار روحانیانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۱۸۹۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۱۱بهجت بختیاریهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۰۸۳۹۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۱۲پردیس بهمنیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۰۹۳۱۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۱۳پروین کاوندیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۳۸۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۱۴پگاه شیرانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۵۳۷۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۱۵پور کیاییچالوس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۰۵۲۵۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۱۶حسین محمودیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۳۹۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۱۷حسینعلی مهراورانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۴۹۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۱۸درسا شاهانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۴۶۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۱۹درویشنور۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۰۴۹۵۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۲۰راحله دو کوهکیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۲۰۱۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۲۱رسول موحدیدزفول۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۰۹۹۲۴۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۲۲رضوان تقویقدس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۳۳۱۲۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۲۳رقیه قاسمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۱۶۷۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۲۴زهر امیدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۳۱۴۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۲۵زهرا صادقیسراب۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۰۹۱۴۲۰۵۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۲۶زهرا صدریاشتهارد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۰۷۵۹۳۱۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۲۷زهرا کامرانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۴۰۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۲۸زهرا میرزا احمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۴۸۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۲۹ساناز جهان بانیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۰۱۰۳۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۳۰سوفیا اکبیراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۲۷۹۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۳۱سید جلال نعیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۴۱۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۳۲شادی معتمدتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۴۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۳۳شبنم خلیل ربیعمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۰۹۵۲۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۳۴شهرزاد زادوان خواجهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۲۲۳۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۳۵شهلا توسلیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۰۹۵۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۳۶شهین خسرویاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۰۰۹۳۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۳۷صدف کرم زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۴۴۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۳۸عارفه زاد سرساری۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۰۲۶۱۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۳۹عسل شیرزادفردیس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۰۸۶۹۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۴۰عطیع محسنیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۵۱۳۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۴۱فاطمه ابراهیمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۱۷۸۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۴۲فاطمه سادات عظیمییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۰۸۲۴۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۴۳فاطمه معظمیآشخانه۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۰۸۷۱۷۰۹۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۴۴فرناز شیخیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۱۹۰۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۴۵کوثر سلیمانیساری۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۰۳۷۱۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۴۶مجتبی قربانیتکاب۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۰۸۵۳۱۰۵۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۴۷محدثه رهاییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۲۴۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۴۸محسن قدسیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۱۳۹۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۴۹محمد تبریزیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۲۸۰۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۵۰محمود حسینیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۲۳۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۵۱مرضیه کشت کارسعادت شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۱۴۴۶۷۳۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۵۲مریم توکلیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۲۵۷۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۵۳مریم سادات میر وهابیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۰۸۱۸۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۵۴مریم شاهرخیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۵۰۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۵۵مریم شریف موسویگرگان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۰۹۶۶۳۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۵۶مژگان جعفریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۲۹۱۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۵۷مسلم خرمیانفرخ شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۰۸۸۲۴۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۵۸معصومه قربانیقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۰۶۴۲۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۵۹منصوره موسویونبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۰۹۸۰۷۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۶۰مهدی مولاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۴۵۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۶۱مهرابیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۱۰۶۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۶۲مهسا افتخاریشهریار۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۳۷۲۵۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۶۳مهسا گیتی وانتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۵۲۳۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۶۴مهسا موسویکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۱۲۸۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۶۵ندا فتاحیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۳۰۳۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۶۶ندا مومنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۴۷۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۶۷نرگس مقصود یاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۳۲۵۹۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۶۸نسیم ظهیریاقلید۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۱۵۶۳۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۶۹نگار داداییشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۰۸۹۰۳۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۷۰نیره حسینیقم۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۰۸۴۰۸۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۷۱وحیده رسولیشبستر۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۰۹۰۳۵۰۵۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۷۲هانیه رزمیپردیس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۳۵۸۶۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۷۳یاسمین اسلامی نژادشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۲۱۲۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶