دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۴ و ۱۵ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اتحادی۱۰۱۰۰۵۴لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۶۷۴۷۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۲احمدپور۱۰۱۰۲۴جم۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۹۸۹۲۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۳احمدجو۱۰۱۰۲۸میمه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۵۵۲۰۰۸۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۴اردشیری۱۰۱۰۳۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۹۰۳۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۵افشاری۱۰۰۸۸۹تکاب۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۷۷۶۰۰۵۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۶اکبرزادهتهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۸۳۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۷امیدی۱۰۰۸۷۱لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۰۰۲۷۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۸انصاری۱۰۰۸۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۴۱۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۹آقایی۱۰۰۸۸۴مرودشت۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۲۲۶۷۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۱۰بابایی۱۰۰۹۵۴رشت۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۸۰۲۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۱۱برآبادی۱۰۱۰۰۷اسفراین۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۷۱۱۵۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۱۲بطایی۱۰۱۰۶۶نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۶۹۶۲۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۱۳بهدادفر۱۰۱۰۲۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۴۲۹۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۱۴بیاتی۱۰۱۰۰۰زرین شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۹۷۸۵۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۱۵پایدارفرد۱۰۰۹۵۳بیرجند۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۹۲۴۷۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۱۶پورعابد۱۰۰۹۶۴داراب-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۳۸۲۵۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۱۷پوستینی۱۰۰۸۷۷بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۳۳۸۷۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۱۸توبه ئیها۱۰۱۰۲۶نجف آباد۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۱۷۹۲۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۱۹توسلی۱۰۰۹۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۸۸۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۲۰توکل۱۰۱۰۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۷۳۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۲۱جابری۱۰۰۸۲۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۳۴۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۲۲جوادیون۱۰۱۰۶۰زنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۳۰۶۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۲۳چنگیزی۱۰۱۰۴۵ورزنه۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۳۷۱۷۸۳۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۲۴حسینی نواز۱۰۱۰۴۴پیشوا۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۰۱۳۵۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۲۵خجسته۱۰۱۰۳۰صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۶۴۲۵۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۲۶خسروی۱۰۱۰۰۴رامسر۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۹۴۶۲۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۲۷خوشرقامت۱۰۰۸۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۱۵۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۲۸خوشنام۱۰۰۸۷۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۳۹۳۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۲۹دندشبابلسر۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۷۲۲۲۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۳۰ذوالفقاری۱۰۰۸۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۲۴۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۳۱ذوالفقاری۱۰۱۰۴۷زنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۱۲۵۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۳۲راعی۱۰۰۹۶۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۷۶۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۳۳رجب۱۰۰۹۷۵کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۸۷۷۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۳۴رسولی۱۰۱۰۳۵تکاب۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۲۰۵۲۰۵۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۳۵رضایی۱۰۱۰۴۸بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۱۳۶۲۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۳۶رفیعی۱۰۰۸۹۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۵۴۱۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۳۷روح اللهی۱۰۰۸۷۶اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۲۳۷۵۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۳۸زارع زاده۱۰۰۸۸۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۴۰۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۳۹زهره زادگان۱۰۱۰۵۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۵۶۲۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۴۰سلامی۱۰۰۶۶۳سنندج۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۸۹۸۷۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۴۱سلیمانی۱۰۰۹۵۶شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۰۹۹۵۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۴۲سلیمانی۱۰۱۰۲۲درچه پیاز۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۸۴۵۰۰۸۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۴۳سیدی۱۰۰۹۶۷مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۵۷۳۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۴۴شاکر۱۰۱۰۳۲مامونیه۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۲۱۶۰۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۴۵صادقی۱۰۰۹۷۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۶۵۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۴۶صدیقی۱۰۱۰۵۱مرند۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۶۸۵۵۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۴۷صفا۱۰۰۹۵۸مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۷۹۷۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۴۸ضامنی۱۰۰۴۸۶بروجن۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۵۹۵۰۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۴۹عادل۹۹۸۶۴میمه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۰۲۴۲۰۸۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۵۰عباسپور۱۰۰۹۵۲دلیجان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۹۳۵۵۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۵۱عباسقلی زاده۱۰۰۹۶۰اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۷۸۶۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۵۲عرب۱۰۰۶۳۶ورزنه۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۴۳۰۰۸۳۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۵۳عسگری۱۰۰۹۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۹۱۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۵۴علی حسین زاده۱۰۱۰۲۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۸۵۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۵۵علی زاده۱۰۰۹۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۷۰۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۵۶علیمحمدی۱۰۰۸۹۳قزوین۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۲۷۰۵۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۵۷فتوره چی۱۰۱۰۴۶سمنان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۶۱۰۲۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۵۸قائدی۱۰۱۰۴۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۸۱۲۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۵۹کجوری۱۰۱۰۰۳قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۳۲۸۰۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۶۰کمالی۱۰۰۸۸۶قدس۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۲۸۱۲۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۶۱کمالی۱۰۰۹۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۲۹۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۶۲کی مرام۱۹۴۵۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۳۵۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۶۳گایینی۱۰۱۰۴۲قم۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۶۶۴۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۶۴مجیدی۱۰۰۹۴۹سقز۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۹۹۰۰۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۶۵محمدی۱۰۰۹۵۵شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۰۷۸۰۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۶۶محمدی۱۰۰۹۷۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۰۵۶۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۶۷محمدی۱۰۰۹۷۳یزد۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۰۳۵۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۶۸محمدی۱۰۱۰۴۹بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۱۶۸۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۶۹محمودی۱۰۰۴۸۷اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۱۱۴۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۷۰مرادی۱۰۱۰۳۲ازنا۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۵۸۴۲۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۷۱معتمدی۱۰۱۰۵۹اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۹۶۷۷۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۷۲مغانلو۱۰۰۹۶۳صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۰۴۵۷۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۷۳مقصودی۱۰۰۹۶۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۸۶۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۷۴منصوری خواه۱۰۰۹۹۸فومن۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۱۹۰۷۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۷۵موسیوند۱۰۰۸۶۶همدان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۲۶۹۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۷۶مومن نیا۱۰۱۰۵۴بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۸۲۳۵۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۷۷مهرزاد۱۰۰۸۸۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۲۵۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۷۸میری ابرقویی۱۰۰۸۹۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۳۶۱۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۷۹میمنت زاده۱۰۰۹۵۱اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۷۴۳۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۸۰نادری۱۰۱۰۵۸اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۶۲۱۰۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۸۱نتاج۱۰۱۰۳۷سمنان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۹۵۷۰۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۸۲نجمی۱۰۱۰۵۶یزد۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۱۴۷۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۸۳نصیری۱۰۱۰۳۱بستک۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۰۸۸۷۰۷۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۸۴نظرپور۱۰۱۰۵۰شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۶۳۱۷۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۸۵نیاستی۱۰۰۹۶۲تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۳۱۷۲۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۸۶نیکان۱۰۱۰۰۲شوشتر۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۱۸۰۰۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۸۷وثیقه۱۰۰۹۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۰۶۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۸۸هادی زاده۱۰۰۸۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۱۰۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۸۹یگانه۱۰۰۹۷۴شهریار۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۶۰۹۵۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۶