دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۴ فروردین

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیم کردیاندیشه۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۱۰۴۲۵۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۲احمد یزدان خواهفریدونکنار۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۹۱۹۸۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۳الهام بشارتیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۷۷۷۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۴آزاده صفیانشهرضا۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۱۰۲۳۳۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۵بنفشه اسفندیاریسنندج۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۶۸۱۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۶پروین یوسفیانقزوین۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۷۹۸۸۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۷پکاه پذیرشدزفول۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۸۶۵۲۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۸تکتم قاسمیمشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۸۵۸۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۹تینا پور شهبازیهشتپر (توالش گیلان)۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۷۴۰۸۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۱۰چوپانیساوه۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۹۴۰۱۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۱۱خورشید مهدیه نژاددوگنبدان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۷۸۰۳۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۱۲رقیه علویاردبیل۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۸۳۶۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۱۳رونقیکرج۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۷۱۷۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۱۴ریحانه خوب روتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۱۰۵۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۱۵زهرا حسنیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۱۰۶۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۱۶سارا ایرانینیر۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۸۲۹۵۰۵۶۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۱۷سارا پیر حیاتیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۱۱۳۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۱۸سمیرا همتیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۱۱۴۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۱۹شبنم شفیعیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۱۱۰۰۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۲۰شهین حدادیاهواز۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۸۷۷۴۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۲۱فاطمه جلالیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۱۰۹۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۲۲فاطمه جوکاریزد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۷۵۳۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۲۳فاطمه سادات هاشمی نیااصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۱۰۰۷۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۲۴فاطمه صفاریاصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۹۹۲۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۲۵فاطمه فلاحساری۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۹۰۵۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۲۶کمال فرحی فرهمدان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۷۳۵۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۲۷مرضیه خرمیمامونیه۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۹۷۵۲۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۲۸مریم اصغریزابل۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۶۹۲۷۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۲۹مریم شاهرخیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۱۱۱۱۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۳۰مریم شفیعیاصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۹۸۱۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۳۱معظمه کرد جزیگرگان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۷۲۷۴۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۳۲معظمه منتظرانعباس آباد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۹۲۴۶۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۳۳ملیحه سادات موسویمشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۸۴۷۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۳۴ملیحه یعقوبیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۸۰۸۱۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۳۵مهدیه ذکاییتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۱۰۸۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۳۶مهدیه ذوالفغاریانار۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۷۶۵۶۰۷۷۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۳۷مهران یزدانیبهبهان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۸۸۶۶۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۳۸مهسا مرد علیکیش۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۸۱۲۵۰۷۹۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۳۹مهناز جمالیملارد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۱۰۳۹۱۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۴۰میترا مرادیانتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۱۱۲۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۴۱ناصر سعیدیاراک۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۹۵۰۱۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۴۲نجمه دلفانیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۱۱۵۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۴۳نسترن معصومیشهرجدیدمهاجران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۹۶۹۳۰۳۹۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۴۴نگین ربانی فراصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۱۰۱۸۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۴۵نیلوفر نصیریتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۱۰۷۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۴۶هدیه صحافیساری۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۸۹۴۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۴۷یاسر اسد زادهمرند۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۷۰۱۰۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۴۸یلدا آقاییساوه۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۹۳۹۱۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵