دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۴ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱امید بازیاریبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۱۰۰۰۹۳۴۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۲تکتم اعرابیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۱۰۰۰۹۷۳۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۳جواد علیدوستهشتپر (توالش گیلان)۸۹۲۵۹۰۲۳۵۱۰۰۰۹۲۲۵۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۴ربابه زارعآمل۸۹۲۵۹۰۲۳۵۱۰۰۱۰۲۳۰۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۵ساجده امینرامسر۸۹۲۵۹۰۲۳۵۱۰۰۱۰۱۰۵۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۶سلماز قاسمیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۳۵۱۰۰۰۹۸۱۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۷عاطفه خضریانهمدان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۱۰۰۰۹۵۱۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۸عربورزنه۸۹۲۵۹۰۲۳۵۱۰۰۱۰۰۰۵۸۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۹فاطمه گلمحمدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۵۱۰۰۱۰۳۸۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۰فرانک امینیدیواندره۸۹۲۵۹۰۲۳۵۱۰۰۰۹۰۱۵۰۶۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۱فرناز شیخیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۱۰۰۰۹۶۰۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۲فرناز فولادیهاقزوین۸۹۲۵۹۰۲۳۵۱۰۰۰۹۴۷۴۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۳لیلا کداییبندرگناوه۸۹۲۵۹۰۲۳۵۱۰۰۰۹۹۰۰۰۷۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۴محبوبه جعفر زادهکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۵۱۰۰۱۰۴۹۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۵مونا عربکرمان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۱۰۰۰۹۱۹۱۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۶مهسا احسانیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۳۵۱۰۰۰۸۹۶۹۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۷مهسا بهبودیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۵۱۰۰۱۰۵۲۳۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۸نغمه چهرزادتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۱۰۰۱۰۶۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۵