دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۴ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱المیرا سلیم پوردوگنبدان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۰۸۹۴۸۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۲الناز پیریارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۰۹۲۰۱۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۳الهام اتحادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۱۰۳۲۳۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۴الهه امیریاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۰۹۵۲۹۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۵تبسم مقدمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۱۰۷۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۶زهرا نوابتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۱۰۵۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۷سارا حیدریاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۰۸۶۹۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۸سبحان حیدریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۱۰۰۹۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۹سرور ابراهیمیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۰۸۴۱۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۱۰سروش اکبریساری۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۱۱۴۸۱۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۱۱سعیده بیاتیتویسرکان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۰۸۳۷۶۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۱۲سعیده دانشمندجم۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۰۹۶۵۱۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۱۳سلمانیاناندیشه۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۱۱۰۱۸۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۱۴سیده مهدیه موسویساری۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۱۱۵۹۱۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۱۵ضرقام حیدریشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۰۸۸۸۶۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۱۶علی حسن زادهخشکبیجار۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۱۰۴۳۵۴۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۱۷فاطمه رفعتمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۰۹۸۴۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۱۸فریده اخوانماسال۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۱۰۲۸۸۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۱۹کوثر داوودیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۱۱۲۱۵۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۲۰گیلدا اسرائیلیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۱۰۹۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۲۱مائده جوادیسراب۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۰۹۳۵۶۰۵۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۲۲مریم جلینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۱۰۸۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۲۳مریم حیدریزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۰۸۷۱۸۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۲۴مژده رهبانسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۰۹۰۷۸۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۲۵مژگان قاسمیقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۱۱۳۱۲۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۲۶مسعود صالحیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۱۰۶۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۲۷مهدی سالمیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۰۹۱۹۸۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۲۸مهشاد کشاورزبردسکن۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۰۹۹۸۲۰۹۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۲۹مهناز شفیعیبرازجان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۰۹۷۱۴۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۳۰مهناز کفاییکازرون۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۱۰۱۱۳۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۳۱مینا تعثریاناراک۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۰۹۴۱۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۳۲ندا میار صادقیچالوس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۱۱۱۸۴۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۳۳نیلا صادقیاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۰۸۵۰۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵