دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۳ و ۱۴ مرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسکندری۹۸۰۰۳جم۲۰۱۲۸۰۱۱۳۹۰۱۱۵۴۷۵۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۲امیری۹۷۹۹۰ساری۲۰۱۲۸۰۱۱۳۹۰۱۱۵۳۶۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۳بینا۹۷۹۸۷اسلام آبادغرب(کرمانشاه)۲۰۱۲۸۰۱۱۳۹۰۱۱۶۷۱۰۰۶۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۴جدیدی۹۷۹۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۹۰۱۱۵۵۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۵جراحی زاده۹۷۹۱۰بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۳۹۰۱۱۶۰۵۷۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۶حجتی۹۷۸۸۷بروجرد۲۰۱۲۸۰۱۱۳۹۰۱۱۷۵۰۷۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۷دالوند۹۷۹۸۲خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۱۳۹۰۱۱۶۸۱۷۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۸درویشی۹۷۹۹۳بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۳۹۰۱۱۵۷۹۷۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۹دهقان۹۷۹۹۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۳۹۰۱۱۷۲۸۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۱۰رحیمی۹۸۰۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۹۰۱۱۶۳۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۱۱سخنوری۹۷۸۸۱جهرم۲۰۱۲۸۰۱۱۳۹۰۱۱۵۹۱۲۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۱۲شاهرخی۹۷۹۹۶ساوه۲۰۱۲۸۰۱۱۳۹۰۱۱۷۴۰۰۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۱۳شجاع صفت۹۸۰۰۶همدان۲۰۱۲۸۰۱۱۳۹۰۱۱۷۰۷۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۱۴شعبانپور۹۷۹۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۹۰۱۱۶۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۱۵طباطبایی۹۷۹۹۷بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۱۳۹۰۱۱۷۱۷۷۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۱۶عابدینی۹۷۹۹۲پاکدشت۲۰۱۲۸۰۱۱۳۹۰۱۱۷۳۹۲۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۱۷عبادی۹۸۰۰۴بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۳۹۰۱۱۶۶۰۲۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۱۸عزیزی۹۷۸۸۸بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۱۱۳۹۰۱۱۵۶۹۰۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۱۹کاوه۹۷۹۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۹۰۱۱۶۴۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۲۰محمدی۹۷۹۷۹ملارد۲۰۱۲۸۰۱۱۳۹۰۱۱۶۵۹۵۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۲۱مرزبان۹۷۹۲۸تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۱۳۹۰۱۱۶۲۷۲۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۲۲مهدی نژاد۹۷۹۲۵آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۱۱۳۹۰۱۱۵۸۰۵۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۲۳یحیایی۹۷۹۸۸کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۱۳۹۰۱۱۶۹۲۵۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۵