دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۳ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابوالحسن موسویاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۱۱۶۰۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۲اعظم اسمعیل بگیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۱۰۰۸۱۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۳افسانه معراجیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۱۲۸۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۴اکبر نادرینور۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۱۰۵۴۶۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۵الناز قهرمان پورابهر۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۰۹۲۸۰۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۶الهام قربانیآبادان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۱۱۳۸۱۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۷الهه ابراهیم زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۱۱۱۶۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۸امل پور مقدماهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۱۱۴۸۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۹امید بازیاریبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۰۹۰۶۳۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۱۰پوریا جبال بارزیجیرفت۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۱۰۱۶۹۰۷۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۱۱چیزریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۱۱۹۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۱۲حمیسی میر کمالیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۰۷۳۰۱۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۱۳حنان اهل یرفاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۱۱۵۹۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۱۴خوش روشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۱۱۰۵۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۱۵رحیمه زارعیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۱۰۸۲۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۱۶رقیه نیک بختارومیه۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۰۹۸۱۰۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۱۷زکیه خسروینجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۰۷۸۹۷۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۱۸زهرا رمضانیمومن آباد(لرستان)۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۰۸۷۸۸۶۸۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۱۹زهرا غواصیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۱۰۹۳۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۲۰ساجده بهروزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۱۲۹۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۲۱سمانه اسماعیلیداراب-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۱۰۷۲۴۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۲۲سمانه علی محمدیقرچک۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۱۱۸۰۵۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۲۳سمانه نو بختتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۱۲۱۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۲۴سمیه فریمانیقرچک۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۱۱۷۹۵۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۲۵سهیلا نجفیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۰۹۳۳۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۲۶شاکریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۱۲۲۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۲۷شعیب مرزبانتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۱۰۳۶۶۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۲۸شکوفه صفی یاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۱۲۷۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۲۹عطیه سادات رضاییفردیس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۰۸۳۰۳۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۳۰علی بهرامی نژادبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۰۹۱۷۳۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۳۱فاطمه آهنگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۱۲۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۳۲فاطمه بیگدلیقم۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۰۸۸۹۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۳۳فاطمه روحیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۰۸۲۶۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۳۴فاطمه قبله زادهیزد۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۰۷۶۱۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۳۵فرزانه محولاتیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۰۹۶۷۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۳۶فرشته رستمیقم۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۰۸۹۰۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۳۷فرهاد کرد بچهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۱۲۰۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۳۸فریبا معصوم زادهایلخچی۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۰۷۷۶۱۵۳۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۳۹فریده مرندیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۰۷۹۸۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۴۰کبری قشقاییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۰۸۰۹۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۴۱کمال خاکیبانه۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۰۸۴۵۱۰۶۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۴۲کوثر حسنیارومیه۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۰۹۹۲۰۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۴۳محبوبه اسدیمحمودآباد-مازندران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۱۰۴۲۵۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۴۴مرجان جاذبیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۱۱۲۷۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۴۵مرجان قاسمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۱۲۳۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۴۶مریم حیدریشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۰۷۴۸۶۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۴۷مریم لزومیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۰۹۵۴۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۴۸مریم ملا حسنیاشتهارد۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۰۸۱۸۳۳۱۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۴۹مژگان عمادیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۰۹۷۸۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۵۰ملیحه محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۱۲۵۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۵۱مهتاب روز افزایرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۰۹۴۰۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۵۲مهسا براریآمل۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۱۰۲۸۱۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۵۳مهسا شاه محمدیسقز۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۰۸۵۵۱۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۵۴مینا نیانیگرگان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۰۷۵۸۰۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۵۵ناهید رضاییخرم آباد-لرستان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۰۸۶۰۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۵۶ندا میار صادقیچالوس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۱۰۶۷۶۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۵۷نیوشا نائلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۹۰۰۱۲۶۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۴