دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۳ تیر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱افسانه عثمانیارومیه۸۹۲۵۹۰۲۱۰۷۰۰۰۵۶۸۸۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۲الهام اتحادیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۷۰۰۰۶۸۷۸۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۳الهام داوریدولت آباد-اصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۷۰۰۰۷۵۲۹۰۸۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۴آرزو دهقاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۷۰۰۰۷۳۴۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۵بروجردیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۷۰۰۰۸۲۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۶پرستو طالقانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۷۰۰۰۸۰۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۷پریسا سعادتآباده۸۹۲۵۹۰۲۱۰۷۰۰۰۶۳۴۲۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۸راما بک علیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۰۷۰۰۰۶۱۶۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۹ریحانه زارعکاشمر۸۹۲۵۹۰۲۱۰۷۰۰۰۶۵۸۳۰۹۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۱۰ریحانه شهنازیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۷۰۰۰۸۳۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۱۱زهره شجاعیبیرجند۸۹۲۵۹۰۲۱۰۷۰۰۰۵۸۳۵۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۱۲سارا شکیبا رفیعشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۰۷۰۰۰۶۴۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۱۳سحر دلیلیسیاهکل۸۹۲۵۹۰۲۱۰۷۰۰۰۷۱۴۴۰۴۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۱۴سعیده بیاتیتویسرکان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۷۰۰۰۵۳۲۹۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۱۵سعیده بیاتیتویسرکان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۷۰۰۰۵۲۱۸۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۱۶سعیده سیاووشآستارا۸۹۲۵۹۰۲۱۰۷۰۰۰۷۰۸۸۰۴۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۱۷سهیلا فرمانبردارتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۷۰۰۰۷۹۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۱۸شیرین دانش پورشوش۸۹۲۵۹۰۲۱۰۷۰۰۰۵۷۵۲۰۶۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۱۹عارفه روغنیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۷۰۰۰۷۴۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۲۰علی جعفریایلام۸۹۲۵۹۰۲۱۰۷۰۰۰۵۴۱۵۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۲۱فاطمه سید رحیمزادهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۰۷۰۰۰۶۶۸۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۲۲فاطمه صدریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۷۰۰۰۷۷۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۲۳فروزه سادات نوابیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۷۰۰۰۵۵۸۱۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۲۴فروغ رسولیانبروجن۸۹۲۵۹۰۲۱۰۷۰۰۰۶۰۳۵۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۲۵مائده حسینیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۷۰۰۰۷۲۳۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۲۶مائده منصوریکاشان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۷۰۰۰۷۶۲۲۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۲۷محسن اخوتشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۱۰۷۰۰۰۵۹۴۹۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۲۸مرضیه نجفیبومهن۸۹۲۵۹۰۲۱۰۷۰۰۰۸۵۴۶۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۲۹مریم رحیمیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۰۷۰۰۰۶۷۹۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۳۰معصومه دباغتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۷۰۰۰۷۸۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۳۱مهسا افتخاریشهریار۸۹۲۵۹۰۲۱۰۷۰۰۰۸۴۸۴۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۳۲میترا خرمیانلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۷۰۰۰۶۹۸۸۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۳۳نگار تجویدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۷۰۰۰۸۱۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۳۴نگین حقیقیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۰۷۰۰۰۶۲۷۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۴