دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۳ تا ۱۵ خرداد ماه

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمیآبادان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۲۸۳۵۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۲احسان خمریزابل۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۱۰۸۳۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۳ازوجی ماریهعباس آباد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۳۷۳۷۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۴اسما سلامیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۵۷۲۵۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۵الهام قهار بیگیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۷۳۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۶الهام گرجیعلی آباد(گلستان)۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۱۴۵۹۰۴۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۷الهه امیریرابر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۰۶۵۴۷۸۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۸امیر عباس قبولیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۲۰۷۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۹ایمان کارگرفریدن(داران)۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۴۷۴۴۰۸۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۱۰آرزو نور یزدانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۶۷۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۱۱بحرینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۶۳۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۱۲ثمینه اکبریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۶۹۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۱۳حسین قربانیفولادشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۵۱۱۴۰۸۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۱۴خدیجه انصاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۶۵۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۱۵رضاییآذر شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۱۸۰۰۰۵۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۱۶رضوان مندنی زادهبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۲۲۰۱۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۱۷رویا ابراهیمیمهاباد-آذربایجان غربی۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۰۷۶۶۰۰۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۱۸ریحانه تکلونیشابور۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۱۹۵۹۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۱۹زهرا رشیدیجوشقان و کامو۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۵۲۳۴۸۷۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۲۰زهرا شیرین کاملاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۱۶۰۵۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۲۱زهره حبیبیورامین۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۵۵۷۶۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۲۲زینب علیخوانیکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۳۰۲۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۲۳سارا آمر غفردتبریز۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۱۷۹۸۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۲۴سحر محمودیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۵۶۵۱۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۲۵سمانه رحیمیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۷۵۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۲۶سمانه عسگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۷۴۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۲۷سمیرا اسدیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۶۴۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۲۸سمیه حسن زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۶۲۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۲۹سیده فاطمه هواشمیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۲۷۱۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۳۰شهرزاد زادگان خواجهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۴۵۱۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۳۱صدیقه اکبر نژادبابل۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۳۵۳۹۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۳۲علیرضا شفیعی پورمحلات۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۲۵۹۳۰۳۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۳۳فاطمه احمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۷۰۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۳۴فاطمه افشارتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۷۶۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۳۵فاطمه جهانفرتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۷۸۹۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۳۶فاطمه خداییتیران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۴۶۰۳۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۳۷فاطمه زرقانیزرقان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۴۰۲۹۰۷۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۳۸فاطمه فتحیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۲۴۵۹۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۳۹فاطمه فرخ مهرتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۶۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۴۰فاطمه گلمحمدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۳۲۴۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۴۱فاطمه مرنگیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۷۱۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۴۲فاطمه مومنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۷۲۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۴۳فائزه سلمانیخوراسگان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۵۰۶۳۸۱۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۴۴فائزه کریمیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۶۸۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۴۵فرشته حمزه ایمیمه-اصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۵۳۸۶۰۸۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۴۶فریده رمضانیانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۴۴۰۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۴۷کیهانه نجفیبجنورد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۰۸۵۲۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۴۸لیلا بیضاییمامونیه۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۲۶۷۶۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۴۹لیلا علیزادهسرخرود۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۳۴۸۰۴۶۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۵۰مائده منیریلواسان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۵۴۳۵۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۵۱مجتبی پارسااصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۴۸۵۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۵۲محجوبه حاجی تبارفریدونکنار۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۳۳۵۹۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۵۳محمد طهماسبیبلداجی۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۲۳۵۸۸۸۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۵۴مریم تشیرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۱۵۶۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۵۵مریم حسینیاردکان-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۳۹۳۴۰۷۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۵۶مریم قزوینینوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۳۶۸۳۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۵۷مریم موسویرامهرمز۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۲۹۳۷۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۵۸مسلم فرودیابرکوه۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۱۱۵۹۰۸۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۵۹مطهره رستگارشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۴۳۹۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۶۰معصومه خرمیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۵۸۳۵۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۶۱مونا شفیعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۷۷۸۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۶۲مهدیه خرسندیکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۳۱۳۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۶۳مهرناز حسینیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۰۹۲۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۶۴نادیا منتظریگرگان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۱۳۲۵۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۶۵نازنین قلی پوراسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۵۹۴۶۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۶۶نازنین نازک کاربوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۲۱۹۱۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۶۷نازی پاکدلشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۴۱۷۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۶۸نرجس ولی پورنور۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۳۸۹۳۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۶۹نسترن رحیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۶۱۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۷۰نگار حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۷۹۰۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۷۱نگار فکریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۶۶۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۷۲نیلوفر محرابیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۱۲۸۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۷۳هدی رضا پورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۴۲۸۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۷۴یزدانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۸۰۰۱۴۹۶۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۶