دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۳ تا ۱۵ بهمن ماه

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱۱۱۴۳۲۶پاکدشت۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۴۲۶۲۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۲ابوابی۱۱۴۵۳۱مهدیشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۴۱۳۵۰۳۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۳اتحادی۱۱۴۵۳۳لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۲۳۸۴۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۴احمدی۱۱۴۰۱۳مامونیه۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۸۱۶۹۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۵احمدی۱۱۴۳۲۲اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۵۰۰۱۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۶احمدی۱۱۴۳۷۶ایذه۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۲۷۳۰۰۶۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۷اقاجان پور۱۱۴۵۳۹بابل۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۲۵۳۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۸الوان پور۱۱۴۳۹۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۲۹۴۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۹الهیاری۱۱۴۳۸۳کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۳۶۶۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۱۰امینی۱۱۴۵۴۱تیران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۳۹۳۰۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۱۱اوسیا۱۱۴۳۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۷۲۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۱۲بابایی۱۱۳۸۵۲رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۸۶۲۸۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۱۳باقرپور۱۱۴۳۶۸نی ریز۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۵۶۵۷۰۷۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۱۴باقری۱۱۴۳۷۹فیروزکوه۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۶۸۶۷۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۱۵بخشایش۱۱۴۳۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۹۳۶۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۱۶بدر۱۱۴۳۸۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۵۷۵۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۱۷برخوردار۱۱۴۳۹۵کرمان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۷۶۸۹۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۱۸بشارتلو۱۱۳۳۵۰مینو دشت(گلستان)۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۲۲۸۹۰۴۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۱۹بلوکی۱۱۴۵۴۵لنگرود۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۵۵۹۶۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۲۰پوررمضانی۱۱۴۵۴۴سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۴۳۵۹۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۲۱پورقربان نیاکی۱۱۲۹۰۲آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۹۴۸۲۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۲۲پیراسته بروجنی۱۱۴۴۸۹بروجن۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۲۰۹۳۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۲۳ترکمان۱۱۴۳۸۲همدان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۸۹۱۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۲۴تفکری۱۰۶۲۰۵سراب۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۹۶۴۴۰۵۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۲۵جعفری جید۱۱۴۳۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۲۶۴۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۲۶جوکار۱۱۴۵۰۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۶۱۹۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۲۷چیبائیالیگودرز۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۳۴۱۰۰۶۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۲۸حیدری۱۱۴۳۱۹ری۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۳۲۰۱۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۲۹حیدری۱۱۴۳۷۸ساری۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۳۰۰۱۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۳۰خادمی۱۱۴۵۰۲بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۷۰۱۸۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۳۱خواجوند۱۱۴۳۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۵۹۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۳۲داداشی پور۱۱۴۴۸۷کیاشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۶۳۱۰۴۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۳۳دیده بان۱۱۴۵۲۵بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۴۴۸۲۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۳۴رحیمیان۱۱۴۳۶۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۲۱۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۳۵رستمی۱۱۴۳۲۳شهربابک۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۲۸۳۷۰۷۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۳۶رضوانی۱۱۴۴۹۷نقده۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۴۸۴۰۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۳۷رفتاری۱۱۴۴۸۸اشکنان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۷۴۶۱۷۴۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۳۸روحانی۱۱۴۳۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۵۱۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۳۹ریاحی۱۱۴۳۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۴۵۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۴۰زحمتکش۱۱۴۳۹۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۳۳۱۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۴۱زهری۱۱۴۳۶۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۶۶۵۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۴۲ساجدی۱۱۴۴۹۶شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۶۰۹۷۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۴۳سعادتی۱۱۴۴۹۰زنجان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۴۰۷۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۴۴سلطانی۱۱۴۳۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۳۱۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۴۵شادکام۱۱۴۳۹۷بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۹۱۴۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۴۶شاهدادی۱۱۴۳۸۷نجف شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۸۳۴۴۷۸۱۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۴۷صفایی زاده۱۱۴۵۳۶کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۵۳۶۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۴۸صیدی۱۱۴۵۴۲فردیس۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۳۷۲۰۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۴۹طباطبایی۱۱۴۴۵۳کاشان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۵۲۵۲۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۵۰عالم زاده۱۱۴۳۶۶کرمان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۶۴۶۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۵۱عثمانی کارانا۱۱۴۳۹۲ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۸۴۷۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۵۲عزیزی۱۱۴۲۵۶کاشان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۸۰۵۲۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۵۳عکاشه۱۱۴۳۶۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۶۹۸۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۵۴علی زاده۱۱۴۴۵۲زابل۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۶۲۴۰۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۵۵فلاحمیبد۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۹۰۳۷۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۵۶قربانی۱۱۴۳۸۸جم۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۷۳۶۴۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۵۷قورناوی۱۱۴۲۴۴خرمشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۹۲۳۵۰۰۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۵۸کدیور۱۱۴۴۸۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۵۸۶۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۵۹مزگی نژاد۱۱۴۵۲۹بیرجند۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۶۵۹۶۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۶۰منصوری خواه۱۱۴۴۹۹فومن۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۴۹۰۳۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۶۱موسویقیدار۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۷۱۸۶۰۴۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۶۲مومنی۱۱۴۳۸۹شهریار۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۸۷۹۹۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۶۳مهدی پور۱۱۴۵۴۳خوی۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۸۸۲۳۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۶۴میرزایی۱۱۴۳۱۶دامنه۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۲۴۱۳۸۵۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۶۵میکاییلیان۱۱۴۳۹۰جم۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۳۸۸۸۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۶۶نایبی۱۱۴۳۶۵رامسر۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۷۵۴۴۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۶۷نظری۱۱۴۳۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۶۷۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۶۸نظری۱۱۴۴۵۱لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۸۲۱۴۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۶۹نوروزی۱۱۴۳۷۷تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۷۹۷۴۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۷۰نوری۱۱۲۹۰۳مشگین شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۷۸۵۴۰۵۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۷۱نوری۱۱۴۳۲۰هشتپر (توالش گیلان)۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۹۵۱۶۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۷۲نیک بخت۱۱۴۳۵۷بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۳۵۴۵۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۷۳نیکنامی۱۱۴۳۵۹محمدشهر-البرز۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۸۵۷۴۳۱۷۷۸۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۷۴وسگان۱۱۴۴۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۴۷۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۷۵وطن دوست۱۱۴۳۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۴۶۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۷۶یگاندوست۱۱۴۳۶۹رضوانشهر-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۵۴۹۹۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۷۷یوسفی۱۱۴۵۰۳خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۳۲۲۰۱۵۷۷۱۳۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۶