دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۳ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام اتحادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۱۵۴۰۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۲آتوسا وکیلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۳۷۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۳آذین غلامیایذه۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۲۸۸۳۰۶۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۴بهشته نیکو گفتارتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۴۱۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۵حدیثه جهانشاهیکیش۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۱۱۰۵۰۷۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۶حمید حسینیملایر۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۰۸۶۳۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۷رستگارتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۳۶۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۸زینب محمد زادهسورک۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۱۳۲۹۴۸۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۹سپیده امینشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۲۷۷۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۱۰سعیده سادات اسعدیمیبد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۰۴۵۹۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۱۱سمیرا باقریبم۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۱۲۱۵۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۱۲سمیرا فرهادیاراک۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۰۵۶۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۱۳شیما ساسانکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۰۳۵۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۱۴شیوا منادیبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۲۹۵۲۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۱۵صادقیرباطکریم۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۴۶۴۲۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۱۶صفورا شهبازیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۰۲۷۱۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۱۷صنم احمد پوراهر۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۱۹۴۲۰۵۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۱۸عاطفه حلال خورتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۳۸۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۱۹عقیل صادققم۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۰۷۷۸۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۲۰فاطمه احمدیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۱۷۸۸۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۲۱فائزه کریمیورامین۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۳۵۰۸۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۲۲فرشته مهدی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۴۰۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۲۳فرناز نوریمشگین شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۱۸۵۶۰۵۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۲۴کبری ابرایهمیبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۱۶۴۰۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۲۵کتایون احدیانقدس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۳۴۰۵۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۲۶لیلا صمد زادهتکاب۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۱۰۲۵۰۵۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۲۷لیلا کریمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۳۹۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۲۸محسن روز خوشکنار تخته۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۲۴۹۸۷۳۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۲۹محمد تقی نژاد کرداصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۴۷۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۳۰محمد محسن عربیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۴۴۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۳۱مرضیه نوریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۲۱۳۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۳۲مریم تشکریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۲۶۶۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۳۳مریم دوگانیگله دار۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۲۳۱۸۷۴۴۵۰۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۳۴مریم سادات امیریبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۰۶۷۴۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۳۵منیژه علی اصغرتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۴۵۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۳۶مونا گل بینتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۴۲۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۳۷مهدی قباد نژاداهواز۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۳۰۹۶۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۳۸مهدیسا علی نیافیروزکوه۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۳۳۳۹۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۳۹مهسا طیارینی ریز۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۲۵۶۹۰۷۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۴۰میترا رحیمیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۲۲۴۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۴۱مینا تعطیلیهشتگرد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۰۹۱۸۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۴۲نسترن عباس پوربابل۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۱۴۶۱۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۴۳نفیسه قاسم پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۴۳۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۴۴نورا گوشهپردیس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۳۲۳۹۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۴۵نوشین نیک نیامرند۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۲۰۰۳۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۴۶هنان اهل یرفاهواز۸۹۲۵۹۰۲۳۵۰۰۰۱۳۱۰۶۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۴