دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۳ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱۶۲۱۹۹ کریمیدرگز۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۱۹۷۰۰۹۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۲احمدیان۶۲۳۴۷قدس۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۴۸۰۰۰۳۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۳ازادنیا۶۲۳۸۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۷۴۰۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۴اسدی۶۲۳۰۲نوشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۵۹۲۰۰۴۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۵بیگلو۶۲۲۷۱ملارد۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۶۰۶۵۳۱۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۶پورحکمت۶۲۳۹۵اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۶۹۳۲۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۷تماشایی۶۲۳۵۶اندیشه۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۵۷۰۵۳۱۶۸۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۸توکلی۶۲۲۰۱کاشان۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۳۱۳۵۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۹جلالی سریزی۶۲۲۱۶یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۲۲۳۰۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۰چیلان۶۲۳۰۹تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۲۴۴۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۱حکیمیان۶۲۳۹۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۲۵۵۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۲خواجویی۶۲۳۹۶کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۵۶۹۷۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۳داوریان۶۲۳۵۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۲۹۸۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۴دستغیب۶۲۳۸۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۱۸۶۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۵دشتکی۶۲۳۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۶۴۹۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۶ذوالفقاری۶۲۳۷۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۶۱۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۷رستمی فر۶۲۳۷۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۲۰۱۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۸روزبهانی۶۲۲۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۶۳۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۹رئوف۶۲۳۶۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۴۶۸۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۲۰زاهدیان۶۲۴۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۶۸۲۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۲۱ساعدی۵۵۳۰۹کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۵۸۱۲۳۱۸۳۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۲۲ساعی۶۲۴۰۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۳۳۵۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۲۳سورگی۶۲۴۰۶مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۳۰۲۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۲۴شاکرین۶۲۳۰۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۵۰۵۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۲۵شبانی شجاعی۶۲۳۹۹تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۵۴۸۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۲۶صالح۶۲۳۵۲همدان۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۵۱۶۰۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۲۷صدرمشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۳۵۶۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۲۸صدیق۶۲۳۸۷لار۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۷۱۸۵۰۷۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۲۹طرفی۶۲۳۴۸اراک۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۳۸۸۷۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۳۰طهماسبی۶۲۳۹۴پردیس۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۷۰۷۷۱۶۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۳۱عبدالجبار۶۲۳۷۸تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۴۴۷۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۳۲علوی۶۱۳۴۶قم۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۲۷۶۷۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۳۳علی محمدی۶۲۲۷۸کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۴۱۴۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۳۴علیزاده۶۲۳۹۷آذر شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۴۹۰۷۰۵۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۳۵عوفی۶۲۴۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۲۳۳۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۳۶غلامی۶۲۳۷۴مرودشت۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۲۸۷۵۰۷۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۳۷فتح الهی۶۲۲۸۰شیروان۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۷۲۹۲۰۹۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۳۸فراهانی۶۲۲۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۴۲۵۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۳۹فروزنده۶۲۳۷۳فیروزکوه۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۴۳۶۲۰۳۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۴۰فضلی شهری۶۲۳۷۹مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۶۷۱۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۴۱فضلی۶۲۳۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۵۳۷۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۴۲قارونی۶۲۲۷۷مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۴۵۷۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۴۳قلی پور۶۲۳۶۵تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۳۹۹۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۴۴لطفیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۳۲۴۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۴۵محمدزاده۶۲۳۷۵تربت حیدریه۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۳۶۷۲۰۰۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۴۶مرادی۶۲۳۸۴شهریار۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۶۶۱۰۰۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۴۷مشمول دلیر بناب۶۲۳۹۸بناب۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۷۳۰۰۰۵۵۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۴۸معینی۶۲۲۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۲۶۶۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۴۹منصوری راد۶۲۳۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۳۴۵۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۵۰مهدی پور۶۲۳۹۳قائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۴۷۹۲۰۴۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۵۱مهدیان۶۲۳۶۰تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۵۵۹۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۵۲مهرابی۶۲۳۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۶۵۰۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۵۳موسوی۶۲۳۰۳عباس آباد۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۲۱۲۲۴۶۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۵۴موسوی۶۲۴۱۰املش۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۵۲۶۷۴۴۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۵۵نصراله زادهتهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۶۲۸۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۵۶نیکوگفتار۶۲۴۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۴۰۴۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۵۷هاشمی۶۲۳۸۸ساری۲۰۱۲۸۰۰۲۶۱۰۰۰۳۷۸۰۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵