دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۳ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام اتحادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۶۳۲۷۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۲انسیه لبخندههمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۷۲۴۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۳آرزو رضا زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۲۰۵۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۴آمنه اسماعیلیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۷۳۹۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۵آوا سلیمانیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۷۹۹۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۶پروین آبادیبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۶۰۷۱۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۷پریسا پارسی پوراهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۵۹۷۴۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۸پیام شمساصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۹۱۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۹حامد مهر اندیشنقاب۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۸۰۶۳۹۶۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۱۰حدیث سوقاتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۲۰۲۱۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۱۱حسین شهدادیبیرجند۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۵۷۲۵۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۱۲حمیده رفیعیری۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۹۴۷۸۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۱۳راحله رحمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۲۰۱۰۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۱۴زهرا رجب وندیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۹۶۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۱۵زهرا شایان مهرتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۲۰۷۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۱۶زهرا نوروزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۹۹۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۱۷زهره بدر منیرملایر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۷۰۰۱۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۱۸ساناز حقیقیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۸۱۴۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۱۹ستاره احمدیرودهن۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۹۲۵۹۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۲۰سعید خاراییهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۷۱۳۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۲۱سعید طاهریکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۷۵۱۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۲۲سعید نصرجهرم۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۷۷۹۵۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۲۳سمیه اشرفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۲۰۰۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۲۴سمیه نبی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۲۰۸۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۲۵سهیلا امیریجوانرود۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۶۲۰۳۶۷۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۲۶سیده مریم شاهرخیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۲۱۰۰۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۲۷سیدیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۶۸۱۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۲۸شادی تهرانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۲۰۹۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۲۹شادی یوسفیخرم آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۵۵۹۵۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۳۰شیدا صادقیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۸۳۶۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۳۱شیما صاصاشهریار۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۹۵۰۱۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۳۲شیوا شناسیبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۸۵۲۲۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۳۳صالحیبم۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۶۷۷۳۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۳۴عطیه یحیی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۹۸۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۳۵فاطمه پناهیاقلید۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۷۸۹۰۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۳۶فاطمه سلطان آبادیکنگاور۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۶۱۸۸۰۶۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۳۷فاطمه فتح علی خانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۲۰۴۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۳۸فاطمه کابلیگرگان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۵۶۰۱۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۳۹فاطمه نعیمیپردیس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۹۳۶۳۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۴۰فریبا زراعتیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۸۸۰۸۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۴۱محبوبه نجاریانساری۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۸۴۹۱۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۴۲محدثه امینیخشکبیجار۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۶۵۴۹۴۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۴۳معصومه قربانیقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۸۶۵۲۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۴۴ملیحه سادات موسو یمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۸۲۵۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۴۵منصوریتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۸۷۷۶۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۴۶مهسا خدام باشیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۹۰۳۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۴۷مهشید اردو خانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۲۰۳۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۴۸میترا جعفریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۲۰۶۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۴۹میثم عبد الله پورارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۵۸۰۸۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۵۰نادیا محمیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۷۴۰۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۵۱ناهید قلی پورمصیری۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۷۶۸۰۷۳۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۵۲نیلوفر مسلمیچابکسر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۶۶۸۳۴۴۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۵۳وحید عطاییبهارستان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۸۹۵۶۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۵۴هانیه فراهانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۹۷۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۵۵هدیه نوروزیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۶۹۲۹۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۵۶یلدا محمدی زادهرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۶۴۱۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴