دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۲ و ۱۳ تیر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اتحادیلاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۷۸۲۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۲اجربندیان۹۵۵۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۹۷۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۳اردی۹۵۴۰۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۲۳۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۴ازادنیا۹۵۵۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۷۹۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۵اشرف پور۹۵۵۸۱قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۸۸۳۵۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۶اصلانی۹۵۴۷۲ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۲۹۷۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۷اعلائی۹۵۵۷۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۰۳۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۸اکبری۹۵۴۳۴بابل۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۴۷۸۵۰۰۴۷۱۱۹۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۹امانی۹۵۴۳۲سرخرود۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۹۰۸۷۴۶۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۱۰امیدی۹۵۵۸۲همدان۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۸۷۲۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۱۱امینی۸۸۶۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۲۴۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۱۲بازیاری۹۵۵۷۸بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۹۶۳۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۱۳باقرمهربان۹۵۵۰۹ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۰۴۱۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۱۴بقایی۹۵۵۱۲کرمان۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۴۳۵۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۱۵بیات۹۵۴۰۶همدان۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۴۱۴۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۱۶بیگی۹۵۴۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۸۵۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۱۷پورانصفر۹۵۵۲۰نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۸۳۹۷۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۱۸پورشکوری۹۵۵۳۵هشتپر (توالش گیلان)۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۹۸۴۷۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۱۹تبریزی۹۵۵۰۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۳۷۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۲۰توحیدی۹۵۵۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۹۵۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۲۱جعفری۹۵۵۸۰مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۹۳۱۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۲۲جعفریان۹۵۵۸۳گناباد۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۰۷۳۵۰۹۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۲۳چابکی۹۵۵۳۳دلیجان۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۰۰۸۲۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۲۴حسینی۹۵۵۰۱تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۳۶۶۵۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۲۵حسینیان۹۵۲۴۶مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۱۸۵۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۲۶خاکباز۹۵۵۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۹۲۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۲۷دامانی۹۵۴۴۵قدس۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۴۵۷۰۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۲۸درخشنده۹۵۴۴۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۲۱۱۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۲۹دشتیان۹۵۴۹۴مرودشت۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۱۲۱۰۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۳۰دنیوی۹۵۵۰۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۱۱۰۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۳۱دهداری۹۳۵۵۶آبادان۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۱۵۳۲۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۳۲راستی فر۹۵۵۰۳رشت۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۲۰۰۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۳۳رحیمیان۹۵۵۰۴رامسر۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۲۸۶۷۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۳۴رفیعی۹۵۳۷۸همدان۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۴۸۹۲۰۰۶۵۱۱۹۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۳۵رنجبر۹۵۴۵۳کیش۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۸۶۲۰۰۷۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۳۶رنجبر۹۵۵۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۴۹۰۰۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۳۷رنجبر۹۵۵۲۹بافق۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۴۰۳۲۰۸۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۳۸رهبری۹۵۴۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۱۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۳۹زارع زاده۹۵۵۱۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۳۰۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۴۰زین العابدین۹۵۴۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۳۳۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۴۱زیوری بهادر۹۵۵۱۱قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۰۹۵۰۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۴۲سلطانی۹۵۵۲۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۰۱۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۴۳سلیمانی۹۵۲۶۶اهواز۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۴۴۶۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۴۴شیخ۹۵۴۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۱۶۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۴۵صابری۹۵۳۹۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۹۴۱۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۴۶صالحی۹۵۵۱۴اراک۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۳۴۵۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۴۷صفاری۹۵۴۰۹آباده۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۲۶۵۲۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۴۸صیادی۹۵۳۸۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۲۷۶۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۴۹طاهری۹۵۴۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۸۴۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۵۰عادل۹۵۱۳۳میمه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۱۹۶۲۰۸۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۵۱عباسی۹۵۴۹۹هادیشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۰۸۴۲۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۵۲فرجی۹۵۵۳۴قم۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۷۷۱۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۵۳فرضی۹۵۵۷۹خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۹۱۹۵۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۵۴فلاح۹۵۲۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۳۱۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۵۵قائد شرفی۹۵۲۴۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۱۰۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۵۶قلیچی۹۵۵۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۸۹۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۵۷کاظم بیگی۹۵۴۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۲۵۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۵۸کریمزاده۹۵۴۹۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۴۲۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۵۹کریمی۹۵۴۴۴خمینی شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۳۲۳۵۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۶۰کمالزاده۹۵۴۳۷کرج۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۰۵۲۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۶۱مالکی۹۵۵۲۲اراک۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۸۱۸۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۶۲محمدی۹۵۴۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۲۲۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۶۳مطهری۹۵۵۷۷دامغان۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۸۰۷۵۰۳۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۶۴ملکی۹۵۴۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۳۵۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۶۵مومنی۹۵۴۸۸گلستان (تهران)۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۱۳۱۷۳۷۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۶۶میرخزیمه۹۵۴۰۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۱۷۴۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۶۷میرکاظمی۹۵۵۷۲خورزوق۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۰۲۹۷۸۳۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۶۸نورمحمدی۹۵۴۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۳۹۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۶۹هاشمی۹۵۵۴۷بیرجند۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۸۲۹۰۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۷۰هزاره۹۵۵۲۷کرمان۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۹۹۵۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۷۱یعقوب زاده۹۵۴۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۰۶۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۷۲یوسف نژاد۹۵۴۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۳۸۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۴