دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۲ و ۱۳ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱افسانه لیلویشوشتر۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۳۷۰۵۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۲افسون اسدیبروجرد۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۴۶۹۵۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۳اکرم رضاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۹۶۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۴اکرم غفاریانبهشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۵۲۷۴۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۵الهه خدا بخشیگلپایگان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۹۲۵۶۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۶الهه غلامیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۹۰۲۰۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۷آرزو موسی زادهرشت۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۷۱۷۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۸آیدا خضریسنندج۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۴۰۰۳۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۹پریسا بیگیرودهن۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۹۴۶۶۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۱۰ترانه سلطانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۱۰۸۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۱۱ثریا طاهریزابل۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۳۵۵۲۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۱۲ثریا علی اکبر نژادتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۱۰۱۹۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۱۳جهانیبهشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۵۱۶۴۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۱۴حسین رسولیآستانه اشرفیه۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۷۳۶۱۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۱۵دینا وحیدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۱۱۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۱۶راهیل زندیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۸۲۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۱۷زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۸۹۰۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۱۸زهرا زمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۱۱۴۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۱۹زهرا علائیواجارگاه۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۷۴۷۶۴۴۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۲۰زهرا مختاریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۸۱۱۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۲۱زهره دولت آبادیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۴۹۸۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۲۲ساناز باقریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۸۰۹۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۲۳ساناز سهندیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۶۷۳۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۲۴سعیده دانشمندجم۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۵۶۸۳۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۲۵سمانه امیدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۶۱۵۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۲۶سمانه عبد الملکیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۹۹۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۲۷سمیه مزگی نژادبیرجند۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۳۸۰۸۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۲۸سهیلا کرمی نژاداسدآباد۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۵۷۱۵۰۶۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۲۹سید علی شاکراردکان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۴۲۱۵۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۳۰شهلا بیرانوندبروجرد۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۴۷۰۵۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۳۱شهین فلاحیمریوان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۴۱۸۴۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۳۲طهمینه فارسیخمام۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۷۶۸۴۰۴۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۳۳عبادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۱۰۷۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۳۴عباس جلالوندیاراک۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۳۳۲۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۳۵عذرا امین سرندتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۶۶۲۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۳۶علیرضا شهبازیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۵۹۹۱۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۳۷علیرضا نصیریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۸۸۹۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۳۸غزاله ناد علی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۱۰۹۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۳۹فاطمه امجدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۱۰۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۴۰فاطمه پیشینیانشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۳۴۷۱۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۴۱فاطمه خورگامینظرآباد۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۶۴۳۷۰۳۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۴۲فاطمه رستمیسیاهکل۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۷۵۷۱۰۴۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۴۳فاطمه طباطبائیتربت حیدریه۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۵۰۲۰۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۴۴فاطمه قاسمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۱۱۷۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۴۵فاطمه لطفیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۶۹۵۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۴۶فاطمه محمدیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۱۱۰۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۴۷فاطمه نباتیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۱۰۰۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۴۸فرزانه آشناکیسلواسان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۹۵۷۸۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۴۹فرزانه آمودهسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۴۴۷۱۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۵۰فرزانه قمیشیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۸۴۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۵۱فرزانه نیک پیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۸۳۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۵۲فرناز باباییتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۱۱۶۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۵۳فریده احمدیآذر شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۶۵۰۸۰۵۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۵۴فهیمه طاهریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۸۵۶۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۵۵گلیتا فرجیکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۶۲۶۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۵۶لاله ساعیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۵۸۸۱۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۵۷لیلا اسماعیلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۹۸۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۵۸لیلا خیر آبادیساری۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۵۳۴۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۵۹محبوبه خسرو پورلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۷۲۱۰۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۶۰محمد گماریکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۶۰۴۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۶۱محمدرضا علی رحیمینطنز۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۹۱۳۵۰۸۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۶۲مریم امیریمرودشت۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۷۷۵۶۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۶۳مریم براتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۱۱۳۲۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۶۴مریم بهروزیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۵۵۵۷۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۶۵مریم ترابیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۷۰۷۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۶۶مریم رضاییکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۶۳۷۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۶۷مریم صادقییزد۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۴۳۷۸۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۶۸مریم فرشیدیانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۷۸۷۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۶۹ملیحه مقانیشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۳۶۳۷۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۷۰مهدی نصیریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۸۶۷۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۷۱مهسا باغ خانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۱۱۵۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۷۲مهسا رجبیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۳۲۷۶۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۷۳مهسا صفرپوربوشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۵۴۴۷۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۷۴میترا خالقیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۱۰۶۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۷۵میلا توکلیدهاقان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۹۳۲۹۰۸۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۷۶نازیلا قنبری نژادشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۷۹۸۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۷۷ندا جعفریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۶۸۴۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۷۸ندا وطن دوستاسفراین۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۳۹۸۰۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۷۹نرگس محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۱۱۲۱۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۸۰نسیم امینیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۸۷۸۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۸۱نفیسه رضویتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۹۷۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۸۲نوگول خدابخشتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۱۰۲۰۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۸۳نوید احمدیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۴۵۶۱۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۸۴نیلوفر اصغریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۱۰۵۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۸۵نیلوفر حقیقتتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۱۰۳۱۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۸۶هدی افخمیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۰۴۸۷۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۸۷یاسمن خادمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۰۰۰۱۱۸۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۴