دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۲ مهر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اکرم افتخاریگرمسار۸۹۲۵۹۰۲۱۹۹۰۰۰۴۶۲۷۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۲بیتا باباییارومیه۸۹۲۵۹۰۲۱۹۹۰۰۰۵۹۲۴۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۳حمیده تابستانیمرند۸۹۲۵۹۰۲۱۹۹۰۰۰۴۳۲۵۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۴دینا آروینشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۹۹۰۰۰۶۴۴۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۵راد مندتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۹۰۰۰۶۷۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۶رانین درستسنندج۸۹۲۵۹۰۲۱۹۹۰۰۰۵۱۳۹۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۷زهرا خاتمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۹۰۰۰۶۹۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۸سارا نیک خاهاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۹۰۰۰۵۴۴۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۹ساینا کعبه منورکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۹۹۰۰۰۴۵۰۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۱۰سمانه بخشیآبسرد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۹۰۰۰۷۲۸۲۳۹۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۱۱سهیلا رمضانیبوکان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۹۰۰۰۵۸۷۱۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۱۲شهرزاذ فروتنشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۹۹۰۰۰۶۵۵۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۱۳علی یوسف پوراردبیل۸۹۲۵۹۰۲۱۹۹۰۰۰۴۲۳۵۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۱۴علیرضا احمدیقروه درجزین۸۹۲۵۹۰۲۱۹۹۰۰۰۴۴۸۵۶۵۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۱۵فاطمه افشارتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۹۰۰۰۶۶۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۱۶فاطمه عباسیخرمدره۸۹۲۵۹۰۲۱۹۹۰۰۰۳۹۵۱۰۴۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۱۷فرزانه شهرابیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۹۰۰۰۶۸۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۱۸فریبا علیزادهزابل۸۹۲۵۹۰۲۱۹۹۰۰۰۴۰۲۷۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۱۹فریده اخوانماسال۸۹۲۵۹۰۲۱۹۹۰۰۰۵۲۹۰۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۲۰کوثر خلیلیارکواز۸۹۲۵۹۰۲۱۹۹۰۰۰۴۸۶۷۶۹۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۲۱محمد اکبری نژادآستانه اشرفیه۸۹۲۵۹۰۲۱۹۹۰۰۰۵۳۶۶۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۲۲مرضیه شکوفه دوستارومیه۸۹۲۵۹۰۲۱۹۹۰۰۰۶۰۳۹۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۲۳مریم امیریبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۹۹۰۰۰۴۹۱۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۲۴مریم خسرویتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۹۰۰۰۷۰۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۲۵مریم هاشم آباد یتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۹۰۰۰۷۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۲۶ملیحه سادات حسینیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۹۰۰۰۵۶۸۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۲۷میعاد شاد کامبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۹۹۰۰۰۵۰۲۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۲۸میلاد فلاحقم۸۹۲۵۹۰۲۱۹۹۰۰۰۴۷۸۳۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۲۹نازنین امامیکازرون۸۹۲۵۹۰۲۱۹۹۰۰۰۶۱۲۲۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۳۰ناهید رضاییخرم آباد-لرستان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۹۰۰۰۴۱۵۲۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۳۱ندا اخوتمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۹۰۰۰۵۷۹۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۳۲نغمه رسولیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۹۹۰۰۰۶۳۳۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۳۳نگار شیرازیمرودشت۸۹۲۵۹۰۲۱۹۹۰۰۰۶۲۱۷۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۳۴نگین شعبانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۹۰۰۰۵۵۵۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۳۵یعقوب صحنهآق قلا۸۹۲۵۹۰۲۱۹۹۰۰۰۳۸۲۷۰۴۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۳