دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۲ شهریور

بنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اتحادی۱۰۰۶۱۰لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۸۰۰۹۱۳۷۵۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۲اسدی۱۰۰۶۰۹بروجن۲۰۱۲۸۰۱۱۶۸۰۰۹۱۹۲۰۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۳اقائی۱۰۰۵۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۸۰۰۹۳۰۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۴الگزتین۱۰۰۵۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۸۰۰۹۲۹۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۵اماری۱۰۰۶۰۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۶۸۰۰۹۳۲۹۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۶امین زاده۱۰۰۵۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۸۰۰۹۱۱۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۷براری۱۰۰۶۱۵آمل۲۰۱۲۸۰۱۱۶۸۰۰۹۱۴۸۲۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۸پارساییان۱۰۰۵۹۷یزد۲۰۱۲۸۰۱۱۶۸۰۰۹۲۳۸۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۹پودینه۱۰۰۵۴۷زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۸۰۰۹۳۷۳۰۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۱۰پورقربان۱۰۰۵۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۸۰۰۹۲۸۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۱۱جاسمی۱۰۰۶۰۱آبادان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۸۰۰۹۱۸۱۲۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۱۲حدادی۱۰۰۵۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۸۰۰۹۱۲۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۱۳حسنی۹۹۸۲۲زنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۸۰۰۹۲۵۰۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۱۴حیدرزاده۱۰۰۶۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۸۰۰۹۳۵۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۱۵خالقی۱۰۰۵۵۱شهریار۲۰۱۲۸۰۱۱۶۸۰۰۹۳۶۲۲۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۱۶خواجوئی۱۰۰۵۵۶جهرم۲۰۱۲۸۰۱۱۶۸۰۰۹۲۶۱۰۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۱۷خوشبین۱۰۰۶۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۸۰۰۹۲۷۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۱۸دلگشائی۱۰۰۵۵۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۸۰۰۹۱۶۹۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۱۹روستائی۹۹۷۶۲شهریار۲۰۱۲۸۰۱۱۶۸۰۰۹۳۱۸۵۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۲۰زارعی۱۰۰۵۵۵قصرشیرین۲۰۱۲۸۰۱۱۶۸۰۰۹۳۸۳۷۰۶۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۲۱ستارزاده۱۰۰۵۵۸سمنان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۸۰۰۹۲۰۶۵۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۲۲سیستانی۱۰۰۵۵۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۸۰۰۹۴۰۹۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۲۳شعبان نیا۱۰۰۰۸۰لنگرود۲۰۱۲۸۰۱۱۶۸۰۰۹۳۴۰۷۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۲۴شیخی۱۰۰۶۰۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۶۸۰۰۹۳۹۴۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۲۵صادقی۱۰۰۶۱۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۸۰۰۹۲۲۸۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۲۶صادقیان۱۰۰۴۹۷کرج۲۰۱۲۸۰۱۱۶۸۰۰۹۳۳۰۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۲۷کاظمی۱۰۰۴۷۸عباس آباد۲۰۱۲۸۰۱۱۶۸۰۰۹۲۱۷۲۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۲۸کلانتریان۱۰۰۵۶۰پردیس۲۰۱۲۸۰۱۱۶۸۰۰۹۱۷۰۵۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۲۹کمالی۱۰۰۴۵۵بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۱۶۸۰۰۹۲۴۹۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۳۰محمودابادی۱۰۰۶۱۱سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۸۰۰۹۴۱۹۷۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۳۱ملک زاده۱۰۰۵۴۵کرمان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۸۰۰۹۴۲۰۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۳۲نیلی۱۰۰۶۰۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۸۰۰۹۱۵۹۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۳