دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۲ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الناز حسین نژادچالوس۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۴۱۴۶۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۲الهه جوادیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۳۶۳۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۳الهه حسنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۶۰۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۴آذر آدریولاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۱۸۲۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۵آذر ربیعیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۴۸۶۱۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۶آرزو مهندسیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۵۱۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۷آریا قلی زادهآمل۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۴۳۱۲۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۸آزاده اسحاقیچالوس۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۴۰۳۵۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۹بهاره کیوان پورفولادشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۳۱۹۷۰۸۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۱۰بهاره یزدیسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۲۰۰۸۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۱۱پدرام عابدینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۶۶۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۱۲پرستو ایمنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۵۲۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۱۳پریسا بنیادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۶۲۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۱۴حدیث جمال پیشهارومیه۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۱۵۲۹۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۱۵حدیث نوریدوگنبدان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۲۱۷۶۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۱۶رضا زمودهبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۲۶۷۳۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۱۷زهرا اصغریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۳۸۵۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۱۸زهرا طاهریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۶۳۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۱۹زهرا مرجانیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۴۹۳۵۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۲۰زهرا مظفریاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۵۰۵۰۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۲۱زهره قاسمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۶۵۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۲۲سارا افخمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۳۲۷۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۲۳ستاره رسولیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۱۷۹۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۲۴ستایش نجفیشمس اباد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۴۶۰۳۱۸۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۲۵سحر موسویتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۵۶۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۲۶سمانه نورانیمحمدیه۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۲۳۵۹۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۲۷سمیرا بابامیریسقز۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۲۹۵۴۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۲۸سمیه امانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۵۸۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۲۹سوده ذبیحیجویبار۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۴۴۹۳۰۴۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۳۰سیروان حیدریایلام۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۱۹۱۷۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۳۱سیما نصر اللهیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۱۶۳۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۳۲شهرزاد زادگان خواجهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۳۳۸۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۳۳صادق اردوتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۵۳۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۳۴فاطمه مهدویقرچک۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۴۵۸۸۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۳۵فائزه خداییزنجان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۲۴۹۸۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۳۶فرزانه اکحونتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۵۵۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۳۷فرناز پور صفویمحمدیه۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۲۲۴۹۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۳۸فرنوش وفاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۵۹۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۳۹فریبا بک پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۶۴۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۴۰کاظمیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۳۷۴۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۴۱مرجان یعقوبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۵۴۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۴۲مریم محمد پورری۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۴۷۵۲۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۴۳مژگان خوشابیخوانسار۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۳۰۰۷۰۸۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۴۴مژگان محمدیانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۳۴۹۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۴۵مهری پیامنیشوش۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۲۷۱۰۰۶۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۴۶مهری محمدیمحمودآباد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۳۹۹۰۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۴۷مهسا رحیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۵۷۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۴۸مهسا قمریزنجان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۲۵۰۸۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۴۹مهشید شیرانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۶۱۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۵۰مینا وطن دوستسنندج۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۲۸۶۳۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۵۱نوشین فرزانهآمل۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۴۲۰۱۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۵۲وحیده یکه فلاحهشتگرد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۱۴۲۵۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۵۳یاس باباییسبزوار۸۹۲۵۹۰۲۳۴۹۰۰۱۳۵۵۹۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۳