دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۲ اردیبهشت

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اصغر جعفریانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۸۰۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۲افضلیلیلان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۵۰۴۲۵۵۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۳الناز مشوقیزد۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۴۱۹۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۴الهام اتحادیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۴۸۸۸۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۵آرزو نجاتیبوئین و میاندشت۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۶۶۱۰۸۵۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۶آل ابراهیممشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۴۲۵۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۷ترانه سلطانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۷۹۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۸ثریا سعدینظرآباد۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۵۸۰۸۰۳۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۹ثمین رجبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۷۷۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۱۰حداد حدادارومیه۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۴۵۹۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۱۱رضاییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۶۴۷۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۱۲رویا طبیب زادهاراک۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۳۴۷۴۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۱۳زارعیبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۵۳۱۸۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۱۴سارا الفتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۸۲۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۱۵سپیده جباریارومیه۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۴۴۸۴۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۱۶سکینه نصیر پورگرگان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۳۵۰۱۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۱۷سلوا دیوار یعجب شیر۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۵۱۸۱۰۵۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۱۸سمانه علی نژادتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۷۱۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۱۹سیمین کندیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۸۱۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۲۰شادی سلامیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۳۹۲۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۲۱شهاب خواجه پور شهنیبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۵۴۱۸۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۲۲شهرزاد آزادیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۶۳۵۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۲۳شهلا رمضانیانبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۵۲۰۸۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۲۴صدف شعیبمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۴۳۶۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۲۵عاطفه توکلی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۷۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۲۶عباس بازداردهلران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۴۰۴۲۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۲۷عظیمه دادخواهقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۵۷۶۶۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۲۸غزل مهریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۷۸۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۲۹فاطمه زارعشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۶۲۴۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۳۰فرناز معصومیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۷۴۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۳۱فروغ رستمیساری۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۵۵۰۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۳۲فریده اخوانماسال۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۴۹۷۳۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۳۳فهیمه نیکی نژادقاین۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۳۶۹۳۰۹۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۳۴گلنار صالحیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۶۵۸۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۳۵گلنوش سلحشورسنندج۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۸۴۰۸۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۳۶لیلا سرسنبلساری۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۵۶۱۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۳۷مائده منصوریکاشان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۶۹۶۹۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۳۸محبوبه خراسانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۷۵۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۳۹محمدیفردیس۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۵۹۹۳۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۴۰مرضیه دوستیچادگان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۶۸۲۰۰۸۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۴۱مریم پور حسینتربت حیدریه۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۴۶۱۲۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۴۲مریم رحیمیفریدونشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۶۷۳۱۰۸۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۴۳مریم مقامی فردتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۷۳۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۴۴مریم میهن پرستتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۸۳۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۴۵مژگان پرنیانبجنورد۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۳۷۰۵۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۴۶معصومه جوکارفسا۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۶۱۲۲۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۴۷معصومه گودرزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۷۶۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۴۸مهسا باقریرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۴۷۵۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۴۹نادیا نکواقبالکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۶۰۸۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۵۰نرگس سبزیانشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۳۸۴۹۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۵۱هدی امیدیپرند۸۹۲۵۹۰۲۰۴۴۰۰۱۷۰۰۱۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۳