دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۲ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اکرمم حسینیانمرند۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۰۹۹۸۶۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۲آزاده روحی پوربهبهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۲۰۲۵۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۳آنا شهریاریشهریار۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۳۱۰۱۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۴آیلار شریفیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۳۳۷۱۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۵بهار فیروزیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۳۶۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۶ترنم سلیمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۳۰۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۷جعفریاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۱۸۱۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۸حسین علی مهر آورانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۲۸۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۹حلیمه راسخشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۰۶۰۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۱۰حوریه اخوانمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۰۱۷۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۱۱ریحانه خدادادیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۰۴۱۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۱۲زهرا حیدریچورزق۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۰۹۲۴۱۴۵۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۱۳زهرا فرد زادهیزد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۰۹۰۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۱۴زهره حسینیمحمدیه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۰۹۱۸۰۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۱۵زهره لعل روشنمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۰۲۸۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۱۶ساناز نعمتیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۳۹۲۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۱۷سحر طرفهارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۳۸۷۶۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۱۸سعیده مظلومیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۱۶۶۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۱۹سمانه بخشایشیجهرم۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۰۷۲۹۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۲۰سمانه ناظمیانآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۱۴۰۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۲۱سمیرا علیزادهپاکدشت۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۲۳۵۶۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۲۲سیده مهدیه موسویساری۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۱۵۳۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۲۳سیمین شاعریمحمودآباد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۱۳۱۸۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۲۴شیدا احمدیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۰۹۵۷۳۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۲۵شیما کریم پورکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۰۹۸۱۴۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۲۶طیبه الیاسینورآباد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۰۰۱۵۰۶۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۲۷عادل عباد الله پورملکان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۳۴۷۶۰۵۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۲۸عارفه عطارییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۰۸۹۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۲۹فاطمه اسکندریاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۱۹۲۹۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۳۰فرزانه قطب الدینیخمینی شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۱۱۸۱۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۳۱فرزانه کیانیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۰۹۶۱۷۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۳۲فرشته حسینیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۰۹۴۸۰۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۳۳فریدون شمسیایوان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۰۹۳۱۴۰۶۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۳۴قاسم یزدانیدیزیچه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۱۲۷۶۸۴۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۳۵کمیل فرسادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۲۵۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۳۶مجید قدیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۲۴۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۳۷محبوبه رادمهرشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۰۵۹۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۳۸مرضیه خرمیمامونیه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۰۳۳۲۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۳۹مریم کاویانینهاوند۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۰۹۷۷۸۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۴۰منیره قاسمیفلاورجان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۳۵۰۰۰۸۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۴۱مهدی فخریاناسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۲۲۵۴۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۴۲مهشید صالحیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۲۹۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۴۳ندا جعفریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۳۲۶۱۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۴۴نگار ذافرهامیدیه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۲۱۴۲۶۳۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۴۵نگار عسگریزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۱۰۵۶۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۴۶نیره حسینیقم۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۳۷۵۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۴۷نیکیتا همیشه بهارفردیس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۱۷۰۳۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۴۸هدیه فروزندهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۲۷۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۴۹هلن هوشیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۲۶۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳