دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۱ و ۱۲ مرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اتحادی۹۷۸۶۱لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۸۹۴۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۲اربابی۹۷۷۶۴کرج۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۶۴۸۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۳اسماعیلی۹۷۸۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۶۱۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۴اقاییاراک۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۳۳۳۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۵اقدس نیا۹۷۷۲۳محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۷۷۱۵۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۶اکبری۹۷۷۶۳دهلران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۷۵۳۷۵۰۶۹۸۱۱۹۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۷امیریکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۴۷۷۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۸ایتی غفاری۹۷۷۶۵قزوین۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۸۳۹۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۹بحق۹۷۴۰۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۶۳۷۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۱۰برابادیاسفراین۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۳۸۷۲۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۱۱بزرگی۹۷۸۱۳اندیمشک۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۴۹۹۲۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۱۲بهروزی۹۷۸۳۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۹۵۲۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۱۳بیات۹۷۷۲۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۴۵۶۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۱۴بیات۹۷۷۴۰فردوسیه۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۷۶۰۷۳۳۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۱۵پاکدامن۹۷۷۴۶پرند۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۵۲۵۲۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۱۶پیروز۹۷۸۱۷سرخس۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۹۹۵۵۰۹۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۱۷تماشایی۹۷۷۲۸اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۶۲۶۵۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۱۸ثابتی۹۷۷۶۲مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۷۵۵۹۰۰۰۰۹۱۱۹۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۱۹جعفری۹۷۶۹۳دره شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۷۹۳۰۰۶۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۲۰جعفری۹۷۸۲۰یزد۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۹۷۴۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۲۱جوان بخت۹۷۷۵۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۸۰۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۲۲حسینی۹۷۷۶۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۸۸۳۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۲۳حیدری زادی۹۷۷۱۲ایلام۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۵۱۴۵۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۲۴خادمی۹۷۷۶۶بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۵۹۰۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۲۵خاکبازشهریار۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۴۳۴۷۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۲۶خطیبیآشتیان۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۳۷۶۵۰۳۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۲۷خلردی۹۷۸۶۴ساری۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۶۸۱۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۲۸دهقان نیک۹۷۷۴۷نور آباد (فارس)۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۴۲۴۰۰۷۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۲۹دهقان۹۷۷۵۹بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۵۳۶۰۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۳۰ذوالقدر۹۷۸۱۸قزوین۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۳۵۵۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۳۱رضایی۹۷۸۱۴بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۸۶۲۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۳۲رضوانی۹۷۷۳۶مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۵۶۸۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۳۳رمضانیان۹۷۷۲۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۵۵۷۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۳۴روزبهانی۹۷۸۷۶ملایر۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۵۴۶۷۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۳۵زارعی۹۷۸۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۶۰۱۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۳۶زمانی۹۷۷۳۸گتوند۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۵۰۳۷۶۴۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۳۷زنده دل۹۷۷۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۳۶۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۳۸زین الدینیرفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۴۰۲۵۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۳۹زیوری بهادر۹۷۷۳۲قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۶۹۱۷۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۴۰ساریخانی۹۷۶۹۴کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۶۷۰۲۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۴۱سلطانی۹۷۸۱۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۶۰۲۹۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۴۲سلیمانپور۹۷۷۶۷بابل۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۸۵۱۲۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۴۳سمنانی۹۷۷۲۶کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۴۱۳۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۴۴سورانی۹۷۷۷۴شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۹۶۳۲۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۴۵شاکری نژاد۹۷۷۲۴شازند۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۷۵۴۸۲۰۳۸۶۱۱۹۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۴۶شفیعی۹۷۸۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۶۰۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۴۷شمس۹۷۸۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۴۶۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۴۸صفاری۹۷۷۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۷۱۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۴۹طالب نژادتهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۷۳۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۵۰طغیانی۹۷۶۹۷زرین شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۷۸۲۲۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۵۱عبادی۹۷۸۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۷۵۲۶۷۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۵۲عبداله پور۹۷۷۳۳بابلسر۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۸۷۲۷۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۵۳علوی۹۷۸۸۰تبریز۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۴۸۸۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۵۴عمادی۹۷۷۵۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۶۵۸۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۵۵فتح الهی۹۷۸۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۹۳۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۵۶فروتن۹۷۸۷۳اراک۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۵۸۹۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۵۷فقهی۹۷۷۷۳بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۹۰۸۷۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۵۸کلانی۹۷۸۷۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۷۵۱۶۰۰۰۰۷۱۱۹۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۵۹گودرزی۹۷۸۷۸بروجرد۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۷۵۰۰۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۶۰مجاوری۹۷۷۶۱خوی۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۷۵۶۹۷۰۰۵۸۱۱۹۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۶۱محمدی۹۷۶۹۶شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۷۰۶۲۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۶۲محمدی۹۷۸۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۹۲۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۶۳مختاری۹۷۷۳۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۴۴۵۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۶۴مرادخانی۹۷۷۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۷۲۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۶۵معابرفرد۹۷۸۶۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۹۴۱۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۶۶مقدس۹۷۷۰۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۶۶۹۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۶۷مقدم۹۷۸۲۱زنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۸۲۹۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۶۸نادری۹۷۷۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۳۹۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۶۹نجفی۹۷۷۷۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۸۱۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۷۰نجمی۹۷۷۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۹۸۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۷۱نصیری دشتکی۹۷۷۵۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۵۷۹۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۷۲نظری۹۷۷۴۲اهر۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۶۰۰۸۲۰۵۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۷۳نوروزی۹۷۸۲۲دماوند۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۸۴۰۵۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۷۴هاشمی۹۷۵۸۵سمنان۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۳۴۴۲۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۷۵یحیی زاده۹۷۸۰۹نی ریز۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۹۱۹۵۰۷۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۷۶یعقوب زاده۹۷۷۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۷۰۰۵۷۴۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۳