دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۱ دی

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۶۶۹۹۰خمین۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۶۳۱۰۰۳۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۲ابوالحسنی۶۷۰۶۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۲۳۶۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۳احمدزاده۶۷۰۶۹بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۰۳۳۵۰۰۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۴اخلاقی۶۷۱۱۸قم۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۸۴۴۲۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۵اخوندی۶۶۹۰۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۱۲۴۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۶اذرمی۶۶۹۳۸مشگین شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۶۰۸۷۰۵۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۷ارمون۶۷۰۷۷کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۱۸۸۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۸اسفندیاری۶۷۰۱۰توحید۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۱۶۷۰۶۹۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۹اسکویی۶۷۱۴۴تنکابن۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۰۹۶۶۲۰۴۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۱۰اسماعیلی۶۶۲۴۸ورزقان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۸۸۷۲۵۴۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۱۱اعتصامی۶۷۰۶۵کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۷۸۶۰۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۱۲اکبرپور۶۷۰۰۶ماکو۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۵۳۹۷۰۵۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۱۳اکبری مقدم۶۶۹۶۶اسفراین۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۵۸۳۵۰۹۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۱۴امیری۶۶۹۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۳۳۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۱۵ایمانطلب۶۷۰۹۷بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۸۵۵۰۰۰۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۱۶بشارتی۶۷۱۰۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۳۹۱۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۱۷بنی اسد۶۶۹۷۶محلات۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۸۱۲۰۰۳۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۱۸بهادری۶۶۹۴۳بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۰۹۳۴۰۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۱۹بیاتی۶۶۹۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۳۷۰۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۲۰بیرمی۶۷۱۲۶انار۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۲۹۰۵۰۷۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۲۱پریچهره۶۶۸۹۱ساری۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۱۰۲۵۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۲۲توکلی۶۶۸۹۲الیگودرز۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۰۴۴۲۰۶۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۲۳توکلی۶۶۹۲۱بوئین و میاندشت۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۷۴۳۰۸۵۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۲۴ثمن۶۶۹۵۷همدان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۸۲۲۷۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۲۵جبالبارزی۶۷۱۳۹جیرفت۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۱۴۵۵۰۷۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۲۶جلالی۶۶۹۲۴کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۷۷۵۲۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۲۷جنانی ربطی۶۶۸۹۹تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۰۸۷۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۲۸حسینی۶۶۹۴۸شهرجدیدهشتگرد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۶۸۴۷۳۳۶۱۸۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۲۹حیدری۶۷۱۳۳کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۶۹۵۵۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۳۰خاکپور۶۶۹۹۸بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۰۱۲۰۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۳۱خانی۶۷۰۰۸لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۷۶۴۵۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۳۲خبازیان۶۷۰۹۰اردستان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۴۶۰۷۰۸۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۳۳خجسته۶۷۱۴۲لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۰۲۲۷۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۳۴خسروزاده۶۷۰۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۰۵۵۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۳۵خوشنویس۶۷۰۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۶۶۳۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۳۶درگاهی۶۷۱۲۰رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۷۱۰۷۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۳۷رجائیان۶۷۱۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۲۷۹۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۳۸رحیمی۶۷۰۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۴۱۷۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۳۹رسول زاده۶۶۹۲۳بهارستان(تهران)۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۴۹۳۰۳۷۶۵۴۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۴۰رسولی۶۶۸۹۵کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۶۱۹۵۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۴۱رضایتی۶۶۹۳۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۵۰۷۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۴۲رضاییقدس۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۶۷۴۰۰۳۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۴۳رضائی۶۶۹۳۱ساری۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۵۷۲۷۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۴۴رضوی۶۶۸۹۳انار۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۰۹۹۸۵۰۷۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۴۵روزبه۶۷۰۹۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۴۲۷۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۴۶زارع۶۷۱۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۲۶۸۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۴۷سروش۶۷۰۹۸شهرضا۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۲۸۹۷۰۰۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۴۸سلحشور۶۶۹۴۴بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۷۲۱۵۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۴۹شادنیا۶۷۰۸۷ازنا۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۴۵۰۰۰۶۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۵۰شهامت۶۷۰۷۵مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۰۹۸۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۵۱صالحی نژاد۶۷۱۳۶رودسر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۳۱۵۷۰۴۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۵۲صندیان۶۶۸۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۰۹۱۲۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۵۳طاهری۶۷۰۹۵شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۴۴۹۲۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۵۴عبودیت۶۶۹۳۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۷۳۲۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۵۵عدالت پور۶۷۱۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۰۶۵۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۵۶عسگری۶۶۹۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۸۷۶۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۵۷غزنوی۶۷۰۷۸مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۳۰۵۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۵۸غفاری۶۶۹۷۴بندرگناوه۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۴۷۱۵۰۷۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۵۹فارسیان۶۷۱۱۹ری۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۰۹۴۴۷۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۶۰فاضلی۶۶۹۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۵۴۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۶۱فداکار۶۶۹۷۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۰۹۸۷۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۶۲فکوری۶۷۰۶۴کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۱۳۴۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۶۳قادری۶۶۹۵۳مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۵۵۱۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۶۴قربانی۶۷۱۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۶۵قزلو۶۶۹۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۲۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۶۶کارشناس۶۶۹۷۷نجف آباد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۵۹۴۲۰۰۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۶۷کریمی۶۶۹۸۵بوئین زهرا۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۱۱۳۲۰۳۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۶۸کریمی۶۷۱۲۸اراک۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۲۵۷۵۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۶۹کمالی۶۷۰۹۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۲۲۵۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۷۰کوهی ماژین۶۶۹۶۸ایوان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۷۵۳۷۰۶۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۷۱لجرانپور۶۶۹۹۷گرمسار۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۵۱۸۲۰۳۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۷۲مجاوری۶۶۹۱۷خوی۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۸۶۵۷۰۰۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۷۳مرزبان۶۷۱۲۷فسا۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۲۴۶۷۰۷۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۷۴مستاجی۶۷۱۳۰بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۰۹۵۵۵۰۰۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۷۵مصطفوی۶۶۹۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۲۰۳۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۷۶ملاحی۶۶۳۲۴اندیشه۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۰۹۷۷۰۳۱۶۸۶۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۷۷مناقبی۶۶۹۲۲کاشان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۴۸۲۲۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۷۸مهین دوست۶۷۱۱۶همدان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۱۵۶۲۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۷۹موسوی۶۶۹۸۸سپاهان شهر(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۰۹۲۳۲۸۱۷۹۹۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۸۰موسوی۶۷۰۵۸قم۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۵۲۹۰۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۸۱موسوی۶۷۱۲۲ری۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۱۹۹۲۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۸۲میرپاریزی۶۶۸۹۴سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۳۲۶۵۰۰۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۸۳میمنت زاده۶۷۱۰۷اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۴۳۸۵۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۸۴نامداری۶۷۱۲۹شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۳۸۱۰۰۰۸۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۸۵نجاتی۶۶۹۱۸آبیک۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۳۴۸۰۰۳۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۸۶نجفیان۶۶۹۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۶۵۲۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۸۷نصرتی۶۷۰۹۶قروه درجزین۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۱۷۷۷۶۵۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۸۸نظری۶۶۹۶۷مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۶۴۱۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۸۹نظری۶۷۰۵۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۸۰۱۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۹۰نعمتی۶۶۹۷۳نور آباد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۶۲۰۲۰۷۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۹۱نعمتی۶۷۰۸۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۳۶۹۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۹۲نوبخت۶۷۰۰۹کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۳۵۸۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۹۳نورشرق۶۶۹۳۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۸۳۳۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۹۴هاشمی۶۶۹۴۱قم۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۴۰۶۲۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۹۵یادگار۶۷۱۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۰۰۱۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۹۶یزدی یزدانی۶۷۰۷۳بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۵۶۲۰۰۰۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۹۷یعقوبی۶۷۱۰۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۷۹۶۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۹۸یونسی۶۷۰۰۷سنندج۲۰۱۲۸۰۰۲۸۹۰۰۱۰۷۶۵۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳