دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۱ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدی۱۰۹۷۶۹خوی۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۲۷۰۷۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۲احمدی۱۰۹۷۹۲رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۱۱۵۰۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۳اسدزادهاهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۱۷۹۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۴اسلامی نژاد۱۰۹۷۹۹بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۱۳۶۵۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۵الوان پور۱۰۹۷۰۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۴۹۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۶امیری۱۰۹۸۰۰بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۵۷۴۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۷انصاری۱۰۹۷۶۱اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۲۶۰۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۸اولیایی۱۰۹۸۲۰خوانسار۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۵۶۳۷۰۸۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۹بامری۱۰۹۷۸۶زابل۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۴۸۴۰۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۱۰بهبودی گنجه۱۰۹۷۸رستم آباد۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۶۸۶۵۴۴۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۱۱بهمن پور۱۰۹۷۸۱بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۴۱۸۷۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۱۲حاجی تبار۱۰۹۷۶۲بهنمیر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۱۸۰۲۴۷۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۱۳حسینی لنگرودی۱۰۹۷۶۰کلاچای۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۲۰۵۵۰۴۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۱۴حسینی نژاد۱۰۹۷۵۲سبزوار۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۳۶۱۲۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۱۵حسینی۱۰۹۸۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۳۴۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۱۶حمزه لویی۱۰۹۱۰۷اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۲۸۱۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۱۷حیدرشناس۱۰۹۷۷۰اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۳۳۹۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۱۸حیدری۱۰۹۷۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۵۵۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۱۹حیدری۱۰۹۷۴۷اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۵۱۰۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۲۰خداداد۱۰۹۸۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۲۱۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۲۱خیاطی۱۰۹۷۷۹داراب-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۴۶۲۵۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۲۲خیراندیش۱۰۹۷۶۷اقلید۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۵۰۹۲۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۲۳دریکوند۱۰۹۷۹۸خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۶۹۷۲۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۲۴دشتی۱۰۹۸۶۲بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۲۵۹۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۲۵رحمتی۱۰۹۷۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۳۹۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۲۶رستگار۱۰۹۷۱۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۵۸۵۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۲۷رضائی۱۰۹۷۸۳تکاب۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۶۰۰۵۰۵۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۲۸رمضانی۱۰۹۷۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۴۷۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۲۹زاغیان۱۰۹۸۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۳۷۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۳۰سخائی۱۰۹۴۴۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۶۳۲۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۳۱سعداله زاده۱۰۹۷۶۵همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۶۱۱۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۳۲سعیدنیا۱۰۹۶۲۱سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۱۴۷۲۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۳۳سلیمانپور۱۰۹۷۷۵بابل۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۱۹۱۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۳۴شاهرخی۱۰۹۷۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۳۱۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۳۵شیرمحمدی۱۰۹۷۸۴فومن۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۳۰۶۷۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۳۶شیرمردی۱۰۹۸۶۱اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۶۴۳۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۳۷صاحبی۱۰۸۲۱۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۲۲۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۳۸صرافها۱۰۹۸۶۳قزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۱۲۵۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۳۹صفا۱۰۹۷۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۳۸۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۴۰عدیلی۱۰۹۷۷۱لنگرود۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۲۹۲۲۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۴۱عرب۱۰۹۸۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۵۲۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۴۲عربپور۱۰۹۸۴۲کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۶۲۲۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۴۳علمی۱۰۹۸۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۴۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۴۴عمارلو۱۰۹۷۸۰نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۱۵۸۰۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۴۵غلامی۱۰۹۷۵۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۶۵۴۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۴۶فاعلی۱۰۹۷۵۶نهاوند۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۳۲۸۲۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۴۷فراهانی۱۰۹۷۸۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۴۴۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۴۸قبادخانی۱۰۹۷۶۸حاجی آباد-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۱۶۸۷۷۴۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۴۹کاظمی۱۰۹۷۱۲سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۳۵۰۵۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۵۰کرمی۱۰۹۷۱۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۶۷۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۵۱کیان۱۰۹۸۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۲۴۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۵۲محمدپور۱۰۹۷۹۷پرند۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۶۶۵۰۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۵۳محمدی۱۰۹۷۵۳کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۵۹۶۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۵۴محمدی۱۰۹۷۷۳بیرجند۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۴۰۸۰۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۵۵محمدی۱۰۹۸۰۵شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۴۳۰۲۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۵۶مرادی۱۰۹۲۰۶همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۲۳۷۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۵۷مولانایی۱۰۹۷۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۶۱۳۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۵۸نجات الهی۱۰۹۷۸۸کردکوی۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۵۳۱۵۰۴۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۵۹نورش۱۰۹۸۶۰اهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۴۵۴۲۲۰۵۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۶۰یازدار۱۰۹۷۸۵کازرون۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۶۱۱۶۵۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۶۱یونسی۱۰۹۷۹۰سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۸۸۰۰۶۱۲۷۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲