دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۱ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۹۲۹۸۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۵۱۳۲۰۰۰۷۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۲ابراهیمی۹۳۰۶۴بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۴۹۸۲۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۳ابریشم کار۹۳۰۶۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۶۱۴۵۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۴اجودانی۹۳۰۶۰کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۴۳۳۵۰۰۰۳۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۵احمدی۹۲۹۹۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۴۰۱۲۰۰۰۷۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۶ادریس زاده۹۳۰۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۵۸۸۵۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۷ارزانی۹۲۹۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۶۰۳۷۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۸اسکندری۹۳۰۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۶۴۶۷۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۹اصغرزاده۹۲۹۸۰خوی۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۵۰۲۵۰۰۵۸۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۱۰امیری۹۲۹۷۵بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۷۹۱۷۰۰۹۴۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۱۱بهشتی۹۳۰۵۸نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۷۵۸۷۰۰۹۳۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۱۲پورحامدپور۹۳۰۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۵۶۷۰۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۱۳پورصفر۹۳۰۵۵آبادان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۷۰۵۰۰۰۶۳۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۱۴تارم۹۳۰۵۲کرمان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۸۰۶۲۰۰۷۶۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۱۵تیموریان۹۲۹۷۰محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۴۹۷۱۲۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۱۶جعفری۹۳۰۱۴قم۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۸۱۷۰۰۰۳۷۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۱۷حاتم زاده۹۳۰۱۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۸۲۷۷۰۰۰۹۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۱۸حاتمی منش۹۲۹۷۷بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۴۶۵۷۰۰۷۹۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۱۹حیدری۹۳۰۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۵۴۵۵۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۲۰خلیلی۹۳۰۶۷کرمان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۵۰۰۵۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۲۱خنجری۹۲۹۹۳کنگاور-کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۳۸۶۰۰۶۷۴۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۲۲درویش پناه۹۳۰۳۳کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۴۴۴۲۰۰۶۷۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۲۳رحمانی۹۳۰۰۶خلیل شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۷۸۱۰۴۸۶۴۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۲۴رستمی۹۲۹۷۳زنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۷۳۷۲۰۰۴۵۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۲۵رفیع منزلت۹۳۰۰۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۸۳۸۵۰۰۰۸۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۲۶ستوده۹۳۰۵۹اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۶۹۰۵۰۰۵۶۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۲۷سلیمانی۹۳۰۵۴حسن آباد-تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۵۲۴۰۱۸۳۳۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۲۸شاه محمدی۹۳۰۱۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۵۳۴۷۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۲۹شعبانپور۹۲۹۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۵۹۹۲۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۳۰شمس۹۳۰۴۳کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۶۷۹۰۰۰۰۳۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۳۱صابری۹۲۹۹۸دهبارز۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۷۱۵۷۰۷۹۹۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۳۲صبوری۹۳۰۰۲همدان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۸۴۹۲۰۰۶۵۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۳۳صفامنصوری۹۲۹۷۹مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۷۶۹۵۰۰۰۹۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۳۴صفایی مهر۹۲۹۷۴قم۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۴۹۸۰۰۰۳۷۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۳۵صفری۹۳۰۰۵زرین شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۶۶۸۲۰۸۴۷۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۳۶طلاوری۹۲۹۹۵آبادان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۴۲۲۷۰۰۶۳۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۳۷عبداللهی۹۲۹۹۰ایلام۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۴۸۷۲۰۶۹۳۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۳۸فضلی۹۳۰۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۶۳۶۰۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۳۹قاسمی۹۲۹۸۵اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۷۲۶۵۰۰۰۶۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۴۰قائد شرفی۹۲۸۵۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۴۱۲۰۰۰۰۷۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۴۱کامیاب۹۳۰۳۲محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۷۴۸۰۰۴۶۳۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۴۲کریمپور۹۳۰۰۴کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۸۷۱۵۰۰۶۷۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۴۳کشتکار۹۲۹۸۴سعادت شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۸۵۰۰۷۳۷۴۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۴۴محمد۹۳۰۵۶ری۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۵۷۷۷۰۱۸۱۳۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۴۵مرادی پور۹۳۰۰۰اقلید۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۸۶۰۷۰۷۳۸۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۴۶مرادی۹۲۹۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۵۵۶۲۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۴۷مستقیمان۹۳۰۱۳همدان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۳۹۶۷۰۰۶۵۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۴۸مفیدی۹۳۰۶۵کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۴۹۹۲۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۴۹ملانوری۹۲۹۸۹اشکذر۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۴۷۶۵۸۹۴۱۶۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۵۰ملک پور۹۳۰۶۳تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۶۵۷۵۰۰۰۵۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۵۱مهدوی استانه۹۲۹۸۱قرچک۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۶۲۵۲۱۸۶۸۶۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۵۲مهدیزاده۹۲۹۹۱رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۷۷۰۲۰۰۷۷۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۵۳میرزازاده۹۳۰۶۱بابل۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۴۵۵۰۰۰۴۷۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۵۴ناهیدی۹۳۰۱۲مریوان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۶۸۹۷۰۶۶۷۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲