دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۱ تیر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسما پرموزکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۲۹۰۱۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۲افسون شریفیرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۵۱۶۹۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۳اکرم آصفیارومیه۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۲۶۶۴۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۴الهام صدیقیاتزنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۱۳۹۹۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۵آرزو همدانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۷۰۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۶پریسا مهرزادتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۵۷۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۷حسین اشرفاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۴۴۳۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۸حمیده وکیلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۶۰۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۹دلیریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۳۹۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۱۰رعنا خانییزد۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۳۳۸۱۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۱۱رعنا رضوییزد۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۳۴۹۱۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۱۲زهرا حاتم زادهشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۱۸۰۸۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۱۳زهرا شیبانیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۴۳۱۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۱۴زهرا شیرین کاملاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۵۲۰۶۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۱۵زهرا علیجانتبارتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۷۱۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۱۶زهرا نوراییکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۱۴۶۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۱۷ستاره رسولیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۳۱۶۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۱۸سحر توانارودبار-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۵۰۴۷۰۴۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۱۹سحر سلمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۶۵۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۲۰سمانه شهنازیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۷۲۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۲۱سمیرا متظریآزاد شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۱۶۱۵۰۴۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۲۲سمیه قریشیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۳۸۷۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۲۳سولماز غیاثیشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۲۱۸۹۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۲۴سهیلا نجمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۷۳۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۲۵شکوفه منصوریانبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۲۰۳۰۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۲۶شیما یار احمدیخرم آباد-لرستان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۱۵۶۴۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۲۷صبا راستگوتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۶۱۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۲۸صهبا اتحادیهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۳۵۴۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۲۹فاطمه بختیاریپیشوا۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۵۳۸۱۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۳۰فاطمه غلامیآبسرد۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۵۵۹۰۳۹۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۳۱فاطمه مالکاسکو۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۳۰۲۷۰۵۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۳۲فائزه رضاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۶۳۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۳۳فرحناز تلاتوفکهنوج۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۱۷۶۹۰۷۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۳۴فرزانه قراباغیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۶۴۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۳۵فرناز اختریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۴۲۰۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۳۶فرنوش حبیب زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۴۰۸۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۳۷فریاد طالبیمبارکه-اصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۴۹۹۳۰۸۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۳۸فریبا فراهانیاراک۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۲۳۳۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۳۹فریده مرندیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۴۶۵۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۴۰کوثر استویدهلران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۱۹۸۶۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۴۱گلناز بهرامیاراک۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۲۲۲۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۴۲گلی امیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۶۷۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۴۳ماهرخ عبداللهی رادکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۲۸۹۱۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۴۴متانت عاروانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۷۴۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۴۵محدثه قاسمیمیبد۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۳۲۲۹۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۴۶مریم ترامشلوتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۶۹۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۴۷معصومه شمستهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۶۸۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۴۸معصومه صرامیبهارستان(اصفهان)۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۴۷۰۵۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۴۹ملیحه تفویزیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۳۶۵۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۵۰ملیکا خداییساری۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۲۵۵۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۵۱مهدی گندم کارکاشان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۴۸۱۸۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۵۲مهرسا کیمیایی مهرتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۵۹۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۵۳ندا اخوتمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۳۷۶۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۵۴ندا امیر زادهاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۴۵۴۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۵۵ندا گرجیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۵۸۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۵۶نسیم قدمیبهشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۲۴۸۴۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۵۷نغمه چهرزاتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۶۶۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۵۸نفیسه قدرتیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۵۶۶۶۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۵۹نیلوفر حیدریبوکان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۲۷۳۲۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۶۰وحید زکریا پوررباطکریم۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۵۴۹۸۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۶۱یاسمن گواهیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۴۱۹۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۶۲یلدا عیسویتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۵۰۰۱۶۲۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۲