دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۱ بهمن

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدیان۷۳۰۹۵سمنان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۷۳۷۹۵۰۰۳۵۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۲اعظمی۷۳۱۲۸گلپایگان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۷۸۷۵۷۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۳اکبری۷۳۰۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۷۳۴۷۲۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۴اکرمی۷۳۰۸۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۷۹۲۳۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۵بازیانی۷۳۱۱۸ساری۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۷۷۱۰۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۶بیدگلی۷۳۰۶۸بروجن۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۸۳۰۵۰۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۷پاکزاد۷۳۰۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۸۰۱۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۸پور یزدی۷۳۱۰۹یزد۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۷۹۴۴۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۹تقی پور۷۳۱۱۳محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۸۳۲۶۵۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۱۰تقی نیا۷۳۱۰۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۷۷۲۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۱۱حاتمی۷۳۱۲۷بروجرد۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۷۳۶۸۷۰۰۶۹۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۱۲حسن جعفری۷۳۱۴۹رضوانشهر-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۸۲۷۹۰۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۱۳حسنی۷۳۰۹۲اراک۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۸۰۸۷۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۱۴حسین زاده۷۳۱۵۷خواف۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۸۱۴۵۵۰۹۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۱۵حسینی۷۳۱۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۷۹۱۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۱۶حکیمی۷۲۴۱۷رودسر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۷۳۹۱۰۰۴۴۸۱۲۷۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۱۷حیدری۷۳۰۹۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۸۳۱۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۱۸خادمی۷۲۳۸۶یزد۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۷۴۰۵۵۰۰۸۹۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۱۹خیامی۷۳۱۰۴دزفول۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۷۸۸۶۵۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۲۰درخشندگی۷۳۰۷۹مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۷۹۳۴۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۲۱دردار۷۳۱۴۲بندرکنگان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۷۸۲۲۰۷۵۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۲۲دویران۷۳۱۴۷زنجان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۸۲۰۳۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۲۳ذوقی۷۳۱۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۸۱۰۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۲۴رضایی۷۳۱۵۶اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۸۰۹۸۰۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۲۵رمضان پور۷۳۱۶۰تنکابن۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۸۱۹۹۲۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۲۶زارعی۷۳۱۵۱اندیشه۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۷۷۸۵۲۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۲۷زمانی۷۳۰۸۱بروجن۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۸۲۶۸۲۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۲۸زمینی پور۷۳۱۲۲رشت۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۸۰۵۵۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۲۹سبزی۷۳۱۱۷ازنا۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۸۲۲۵۲۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۳۰سلحشور۷۳۱۳۷بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۷۳۸۰۲۰۶۳۵۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۳۱سلطانی۷۳۱۵۰تیران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۷۹۰۱۷۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۳۲سلیمی۷۳۱۴۴قم۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۷۸۶۵۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۳۳سوادکوهی۷۳۰۸۷زیر آب۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۸۳۵۸۷۰۴۷۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۳۴شاکرین۷۳۱۶۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۷۹۸۷۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۳۵شیرین۷۳۱۱۹صفادشت۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۸۰۶۵۷۳۱۶۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۳۶صفی خانی۷۳۱۰۶شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۷۹۹۸۵۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۳۷طاهری۷۳۱۲۳خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۸۰۷۶۵۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۳۸عباسی۷۳۱۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۸۲۴۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۳۹عربستانی۷۳۰۹۱قم۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۸۰۴۴۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۴۰عسکری۷۳۰۷۰رشت۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۷۸۳۲۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۴۱عطارزاده۷۳۰۸۴اهواز۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۷۹۵۵۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۴۲علیزاده۷۳۱۵۲بابل۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۸۳۴۸۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۴۳علیمحمدی۷۳۱۱۲قم۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۸۰۳۳۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۴۴غفاری انور۷۳۰۸۵همدان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۷۳۵۸۰۰۰۶۵۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۴۵فرسویان۷۳۱۰۰آمل۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۷۷۷۴۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۴۶فعله گر۷۳۱۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۷۷۶۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۴۷فلاحی۷۳۱۱۵مریوان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۷۹۷۷۰۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۴۸قاسم زاده۷۳۱۰۸کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۸۲۳۶۰۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۴۹قاسمی۷۳۰۷۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۷۹۶۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۵۰قاسمی۷۳۱۴۳کرمان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۷۸۱۱۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۵۱قاسمی۷۳۱۵۳کرج۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۷۸۵۴۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۵۲قاضیانی۷۳۱۳۸بابل۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۷۷۳۱۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۵۳قبادی نژاد۷۳۰۹۷همدان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۸۱۸۸۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۵۴قبادی۷۳۰۶۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۸۰۲۲۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۵۵قوانلو۷۳۱۳۱رامیان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۷۸۴۳۵۰۴۹۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۵۶کریم زاده۷۳۱۰۱شاهدشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۷۷۵۳۰۳۳۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۵۷کریمزاده۷۳۱۳۹قم۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۸۳۳۷۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۵۸گلشاهی۷۳۰۷۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۸۱۶۷۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۵۹ماسپی۷۳۱۳۲اهواز۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۸۳۶۹۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۶۰محسنی۷۳۱۴۱آستانه۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۷۸۹۷۲۰۳۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۶۱مصلحی۷۳۱۲۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۸۱۵۶۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۶۲معتمد۷۲۲۷۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۸۱۳۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۶۳مومنی۷۳۱۵۸گنبد کاووس۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۸۲۱۴۵۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۶۴مهدوی۷۳۰۸۰یزد۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۸۱۷۷۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۶۵مهدیان پور۷۳۰۸۸بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۷۷۰۹۲۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۶۶نادری۷۳۰۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۸۲۹۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۶۷نجارزاده۷۳۱۴۸یزد۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۸۲۵۷۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۶۸نصیری۷۳۱۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۸۱۱۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۶۹نوا۷۳۱۳۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۷۷۴۲۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۷۰نوری۷۳۱۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۷۸۰۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۷۱نیک فر۷۳۱۲۶دزفول۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۸۰۰۱۲۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۷۲ویسی۷۳۱۰۲مریوان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۷۷۹۶۰۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۷۳یعقوبی۷۳۱۱۱فردیس۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۸۱۲۴۰۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۷۴یونس نژاد۷۳۰۸۶هشتپر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۸۰۰۸۲۸۹۷۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۲