دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۱ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام عابدیسمنان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۰۹۸۶۶۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۲آنیا جهان شاهیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۰۸۵۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۳بهناز عسکریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۲۶۰۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۴پرستو دیز گوییآغاجاری۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۱۸۰۳۰۶۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۵پرستو غفاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۴۶۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۶پروین اصغر زادهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۰۱۶۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۷پریسا خواجوییکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۰۹۶۳۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۸حمیدرضا افشارشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۲۵۹۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۹حیدرکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۰۶۵۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۱۰درویشنور۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۲۱۰۸۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۱۱راضیه ایران بانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۵۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۱۲راضیه خجستهبهارستان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۳۰۰۵۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۱۳رضا مظفریاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۱۶۹۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۱۴ریحانه رحمتی مقدمتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۵۱۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۱۵زری رادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۱۶زهرا انعامیهشتگرد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۰۷۴۶۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۱۷زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۲۸۳۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۱۸زهرا حاجی شمستهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۳۸۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۱۹زهرا شاه مرادیجاجرم۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۰۰۲۲۰۹۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۲۰زهرا طالب زادهجوشقان و کامو۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۲۹۷۸۸۷۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۲۱زهرا طهماسبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۳۹۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۲۲زینب ذاکر یتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۳۳۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۲۳سنوبر فلاحلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۰۹۹۷۳۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۲۴سهیلا ترکپاکدشت۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۳۲۴۶۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۲۵سید علی میر معصومیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۳۱۷۸۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۲۶سینا فرهودیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۰۹۷۲۴۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۲۷عظیمه شاهدیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۱۳۳۵۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۲۸غزاله موسی خانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۳۴۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۲۹فاطمه داداش پورآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۱۹۴۹۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۳۰فرشته فرزام منشاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۲۷۲۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۳۱فرناز شاهپوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۴۰۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۳۲کیمیا فعالاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۰۲۸۴۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۳۳گلبندتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۴۲۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۳۴مجید مردانیبروجن۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۱۲۹۷۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۳۵محبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۴۹۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۳۶محمد جواد امام قلی زادهبابل۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۲۰۷۴۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۳۷محمد رضا فاعلینهاوند۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۱۵۰۷۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۳۸مرجان ولی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۴۳۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۳۹مرداد توانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۳۷۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۴۰مریم احمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۴۸۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۴۱مریم امیریمرودشت۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۲۳۶۹۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۴۲مریم پاییزهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۳۶۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۴۳مریم محمدیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۰۳۹۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۴۴مریم معصومیقروه درجزین۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۱۴۳۴۶۵۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۴۵ملیحه محمدیانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۲۴۸۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۴۶مونا عزیزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۴۷۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۴۷مهدی ارزندیشهرجدیدسهند۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۱۰۷۱۰۵۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۴۸مهدی سالمیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۰۴۱۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۴۹مهدیه موسویتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۳۵۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۵۰مهرسا ابریشم کارتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۴۱۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۵۱مهسا عربیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۴۵۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۵۲مهسا هاشمیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۰۵۲۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۵۳میثم مشایخینور۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۲۲۱۸۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۵۴نسیبه عزیزیاندیمشک۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۱۷۱۰۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۵۵وحیده رسولویشبستر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۱۱۳۲۰۵۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲