دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۰ و ۱۱ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابتسام خورنگآبادان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۶۱۸۱۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۲اسماعیل علی آبادیبجنورد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۹۱۳۲۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۳افسانه بهبودیکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۵۵۷۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۴اکرم پسرک لوتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۷۴۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۵اله محمدیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۳۹۴۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۶الهام فلاحی زادهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۲۰۶۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۷الهان دارابیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۲۵۳۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۸الهه مختاریخشکبیجار۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۲۹۳۴۴۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۹امل بنین سرگزیزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۱۹۰۰۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۱۰آرزو غفاریخمین۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۳۲۶۶۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۱۱آناهیتا شایان مهرری۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۷۱۰۵۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۱۲بهار فضلیبوکان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۱۱۳۹۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۱۳پروین وحدتیانبجنورد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۲۳۰۵۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۱۴تکتم ممعینیشیروان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۲۲۷۳۰۹۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۱۵تینا مهرنیاملایر۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۱۴۷۳۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۱۶جبلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۸۵۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۱۷چاوان رفاعیبانه۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۳۰۷۳۰۶۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۱۸حدیث طولابیکوهدشت۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۲۶۹۰۰۶۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۱۹حوری ابرایهیمیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۶۴۲۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۲۰راضیه نادریانزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۱۸۹۰۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۲۱رحمانیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۳۵۹۱۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۲۲رعنا جمشیدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۸۹۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۲۳رویا زارعساری۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۵۳۳۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۲۴زهرا اعلاییکرمان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۳۶۴۹۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۲۵زهرا منصوریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۴۰۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۲۶زیبا دشتیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۴۴۲۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۲۷زینب ریحانیکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۵۷۹۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۲۸زینب زاوررابر۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۳۸۸۵۷۸۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۲۹سارا پیر پوراهواز۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۶۲۸۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۳۰سجاد نور بخشقاین۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۱۳۹۷۰۹۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۳۱سحر ناز آنالوآران و بیدگل۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۶۷۴۱۰۸۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۳۲سمانه پرهیزکاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۸۰۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۳۳سمیه پناهیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۱۵۹۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۳۴سهیلا مرویمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۴۶۳۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۳۵سیمین تاج الدینیطالقان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۵۸۵۸۳۳۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۳۶سیمین زینال پوراردبیل۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۲۱۷۸۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۳۷شاکریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۸۶۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۳۸شایان مهرتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۸۷۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۳۹شبنم خلیل ربیعمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۴۷۴۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۴۰طلوع سمیرمیبروجرد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۲۷۷۶۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۴۱غفاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۹۰۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۴۲فاطمه امیدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۷۸۸۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۴۳فاطمه بحرینیبندرکنگان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۴۲۱۰۷۵۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۴۴فاطمه حسنیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۲۴۲۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۴۵فاطمه سلیمانیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۷۲۷۸۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۴۶فاطمه شعبانپورتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۸۲۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۴۷فاطمه شفیعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۷۹۹۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۴۸فاطمه محمد زادهبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۵۲۴۲۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۴۹فاطمه مهندسپرند۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۷۰۴۹۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۵۰فائزه مغزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۷۷۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۵۱فرنگیس هاشمس پورحاجی آباد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۱۷۸۸۷۹۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۵۲فریده علاییجم۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۴۳۳۱۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۵۳لیلا عباسیمحلات۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۳۳۶۹۰۳۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۵۴مارال مرزبانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۴۱۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۵۵ماریه هاشمیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۳۱۹۱۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۵۶مائده حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۸۴۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۵۷محبوب یوسفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۷۶۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۵۸محدثه حمیم اسکوییتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۱۶۷۸۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۵۹مرضیه سیفتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۷۳۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۶۰مریم اسلامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۷۵۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۶۱مریم ایزدیزرند۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۳۷۳۱۰۷۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۶۲مریم آذر تاشتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۸۳۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۶۳مریم طالشیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۵۰۵۶۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۶۴معصومه احمدیمحمدیه۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۳۴۶۹۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۶۵منصوره سلامتاهواز۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۶۳۹۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۶۶منصوره فتحینجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۶۶۶۶۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۶۷منیره رضاییمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۴۵۲۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۶۸مهسا سلیمیکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۵۶۸۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۶۹میترا خادمیبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۵۹۲۷۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۷۰میترا عسگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۸۸۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۷۱نازنین احدیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۴۸۵۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۷۲نسرین مجدیاندزفول۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۶۰۴۹۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۷۳نسرین نوروزیپردیس۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۶۹۷۵۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۷۴نورا گوشهپردیس۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۶۸۶۵۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۷۵نیکتا خسروانیگرگان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۱۲۰۵۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۷۶هاشمی فردچمستان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۵۱۴۹۴۶۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۷۷هاله نیک نژادخمام۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۲۸۵۶۰۴۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۷۸هانیه صالح آبادینقاب۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۴۹۹۹۹۶۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۷۹هانیه یحریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۸۱۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۸۰یاسمن مرادیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۶۵۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۸۱یاسمن نیک فرکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۴۸۰۰۱۵۴۶۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۲