دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۰ تیر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱افسون شریفیرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۶۳۷۹۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۲الهام پناهیدرچه پیاز۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۴۸۱۵۰۸۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۳آرزو میر باقریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۸۷۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۴بمبویانیمحمدآباد-کرمان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۷۲۳۹۰۷۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۵پرستو وطن دوستتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۹۳۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۶پگاه فتاحیرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۶۲۶۹۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۷پونه جلالیانانار۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۷۳۰۵۰۷۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۸راضیه میرزاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۱۰۱۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۹ریحانه علینژادتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۸۹۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۱۰زلیخا جوادیکلاله۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۵۷۶۶۰۴۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۱۱زهرا آقاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۸۵۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۱۲زهرا پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۱۰۰۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۱۳زهرا عابدینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۹۷۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۱۴زهرا معافیساری۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۸۰۳۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۱۵زهره حبیبیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۵۹۴۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۱۶سپیده زمان پورساوه۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۴۲۲۷۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۱۷سعید پور جمادبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۵۴۴۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۱۸سمیرا بمانیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۶۷۵۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۱۹سمیه رضیساری۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۷۸۰۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۲۰سیده زهرا میریآمل۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۷۶۶۴۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۲۱شقایق باقریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۹۶۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۲۲شهلا قلندریدوگنبدان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۴۷۵۲۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۲۳شهین دادجوتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۹۸۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۲۴صبا غیاثیزد۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۶۵۰۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۲۵عربورزنه۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۹۲۳۲۸۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۲۶فاطمه اکبریانشهربابک۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۷۴۲۵۰۷۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۲۷فاطمه جعفریرزن۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۴۱۱۸۶۵۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۲۸فاطمه زارع زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۶۹۷۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۲۹فاطمه کلهریکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۵۱۲۳۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۳۰فاطمه نوری پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۹۹۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۳۱فریبا صادقیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۸۸۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۳۲فریبا ضیغمیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۴۳۲۰۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۳۳کاملیا صادقیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۹۴۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۳۴کبری لهراسبیچالوس۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۸۳۹۵۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۳۵گیتی تقی زادهتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۶۰۵۹۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۳۶لیلا عزیزیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۶۸۶۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۳۷لیلا قلندریخرم آباد-لرستان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۴۶۷۸۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۳۸لیلا کوشکیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۵۲۳۳۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۳۹مائده اسد پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۹۵۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۴۰محبوبه بشیریآستانه اشرفیه۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۶۱۲۷۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۴۱محدثه فرامرزیساری۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۷۹۱۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۴۲محسن عباسیعباس آباد۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۸۲۱۸۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۴۳محسن محمد خداییتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۹۱۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۴۴محمد روردهآمل۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۷۷۷۴۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۴۵مرضیه محمدیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۵۳۳۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۴۶مرضیه نصیریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۷۰۸۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۴۷مریم روزگاریانمیبد۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۶۴۵۲۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۴۸مریم کریمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۶۶۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۴۹مژگان مرادیسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۷۵۹۵۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۵۰مصطفی حسینیگنبد کاووس۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۵۸۵۶۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۵۱معصومه شجاعیان رادزابل۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۴۴۴۲۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۵۲موسویتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۸۶۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۵۳مهسا هادیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۴۹۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۵۴مهسامنصوریاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۵۰۸۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۵۵نازنین عظیمیهیچرود۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۸۱۹۱۴۶۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۵۶ناهید حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۹۰۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۵۷نجمه شاهوردیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۱۰۲۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۵۸نیایش عباسیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۸۴۶۴۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۵۹وجیهه نژاد مولامشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۵۶۵۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۶۰هانیه ستاری فردطرقبه۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۵۵۱۵۰۹۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۶۱هانیه کریمی فردقیر۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۷۱۱۵۷۴۷۶۰۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۶۲یوسف انصاریکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۰۴۰۰۰۴۵۷۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۱