دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۰ تا ۱۳ فروردین

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اجلی۸۴۹۸۷قم۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۶۵۰۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۲احمدی۸۵۰۸۵کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۹۱۱۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۳اخوان۸۴۹۸۰ماسال۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۳۸۹۷۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۴استانه۸۵۱۵۸قرچک۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۳۷۹۰۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۵اقاشریف۸۴۹۷۹نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۰۱۰۷۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۶الیاسیان۸۵۱۱۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۷۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۷امانی۸۵۰۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۷۴۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۸امانی۸۵۱۸۶کرمان۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۹۹۷۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۹بابایی۸۵۱۰۴خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۸۴۲۲۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۱۰باقری۸۵۱۶۷دولت آباد-اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۳۶۸۲۰۸۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۱۱بحرینی۸۵۱۰۳وحدتیه۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۲۷۷۷۷۵۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۱۲بحرینی۸۵۱۶۵عسلویه۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۷۸۴۰۷۵۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۱۳بوستانی۸۵۱۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۳۹۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۱۴بیرانوند۸۴۹۷۶خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۰۵۳۷۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۱۵پورخلیل۸۴۹۸۳لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۱۴۴۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۱۶جعفری۸۴۹۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۴۰۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۱۷جعفری۸۵۱۴۳قیر۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۱۱۲۰۷۴۷۶۰۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۱۸حسینیتهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۶۲۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۱۹حسینی۸۵۱۳۰چالوس۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۰۹۶۷۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۲۰حسینی۸۵۱۶۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۸۳۱۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۲۱حمیدی فسقندیس۸۵۱۳۵اسکو۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۳۳۶۰۰۵۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۲۲حمیدی۸۴۹۹۶مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۷۳۰۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۲۳خادم پور۸۵۱۴۵کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۱۸۷۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۲۴خالصی۸۵۰۹۱قم۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۶۶۱۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۲۵خنجری۸۵۱۰۹طالقان۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۶۸۲۷۳۳۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۲۶خندق ابادی۸۵۱۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۲۱۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۲۷دادار۸۵۱۵۹مریوان۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۳۵۷۵۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۲۸دانیا زاده۸۴۹۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۸۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۲۹درخشان۸۵۰۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۷۱۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۳۰دل ارام۸۵۰۸۶پردیس۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۲۸۸۵۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۳۱دلکشان۸۵۱۶۱میاندوآب۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۲۴۵۵۰۵۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۳۲دهقانی۸۴۹۹۸حاجی آباد-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۱۰۱۲۷۴۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۳۳ذوالعین۸۵۱۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۲۹۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۳۴رحیم زاده۸۵۱۱۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۹۲۲۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۳۵رضانژاد۸۵۱۸۴قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۱۷۶۵۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۳۶رهبر۸۵۰۰۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۳۷زارعی۸۵۰۹۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۴۱۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۳۸زین العابدین۸۴۹۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۸۲۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۳۹زینلی۸۵۱۲۵انار۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۰۲۱۵۰۷۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۴۰سروی نیا۸۵۱۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۱۳۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۴۱سعیدیان۸۴۵۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۸۵۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۴۲سلیمی۸۵۱۳۸اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۶۳۹۰۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۴۳شاکری۸۵۰۸۸بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۹۴۳۵۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۴۴شجاعیان۸۵۰۹۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۱۶۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۴۵شعبانی۸۵۱۸۱لنگرود۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۳۱۴۵۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۴۶شفاعی۸۵۱۸۳مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۶۷۲۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۴۷شهنی۸۵۱۴۰بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۱۵۵۰۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۴۸شیدا۸۵۰۸۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۱۹۸۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۴۹صابری۸۵۱۲۱شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۹۳۲۷۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۵۰صفی خانی۸۵۱۶۸آباده۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۲۳۴۷۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۵۱طلاوری۸۵۱۱۶بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۸۷۴۵۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۵۲عباس نیا۸۵۰۸۹رشت۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۲۶۷۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۵۳عباسی۸۴۲۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۳۴۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۵۴عبیدی۸۴۹۶۴بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۹۸۶۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۵۵عطایی۸۵۱۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۸۸۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۵۶غیاثوند۸۵۱۲۰دره شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۷۷۳۲۰۶۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۵۷فاضلی۸۵۱۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۰۳۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۵۸فتاحیان نژاد۸۵۱۸۲قزوین۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۰۷۵۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۵۹فرخاد هوشیار۸۵۱۴۴تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۲۰۲۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۶۰فهرجی۸۵۱۰۵بم۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۳۰۳۷۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۶۱قاسمی۸۵۱۳۷اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۸۶۳۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۶۲قاسمی۸۵۱۶۴رویان-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۰۶۴۵۴۶۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۶۳قایینی۸۵۱۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۰۸۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۶۴کارگر بیده۸۵۱۲۴میبد۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۳۲۵۲۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۶۵کاظم زاده۸۵۱۲۶رشت۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۲۲۴۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۶۶کاویانی بروجنی۸۴۹۹۷بروجن۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۹۶۵۰۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۶۷گلی۸۵۱۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۹۵۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۶۸محبوبی۸۵۱۰۱اراک۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۸۰۹۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۶۹محسنی۸۵۱۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۲۵۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۷۰محمودیان۸۵۱۱۵گوگان۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۷۶۲۵۵۳۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۷۱مختاری۸۵۱۳۴جم۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۹۰۰۵۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۷۲مطهری۸۵۱۰۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۷۹۴۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۷۳مغدانی۸۵۱۶۶کاکی۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۷۲۹۵۷۵۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۷۴مودنی۸۴۴۲۸اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۹۷۵۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۷۵موسویان۸۵۱۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۶۴۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۷۶میرابی۸۵۱۴۱جویبار۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۶۱۷۵۰۴۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۷۷نامدار۸۵۰۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۷۰۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۷۸ندرلو۸۵۱۷۴زنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۱۲۲۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۷۹نگهبان۸۵۱۴۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۶۹۳۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۸۰نور۸۵۰۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۲۰۴۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۸۱یادگاری۸۴۹۸۵آبادان۲۰۱۲۸۰۱۰۱۵۰۰۱۸۹۶۰۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۵