دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۰ بهمن

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۷۳۰۰۸فردوس۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۴۰۰۲۰۹۷۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۲ادیبی۷۳۰۲۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۶۹۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۳اسدی۷۳۰۲۲صفادشت۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۷۲۵۵۳۱۶۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۴اصغرزاده۷۳۰۳۰رباطکریم۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۱۲۸۰۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۵اعتماد۷۲۸۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۲۴۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۶افشار۷۲۸۷۲همدان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۵۱۲۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۷امیدی۷۳۰۴۵گلستان (تهران)۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۵۴۴۵۳۷۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۸انصاری۷۲۸۸۴شهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۴۷۵۵۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۹باقرپور۷۳۰۰۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۳۷۴۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۱۰بنی نجار۷۳۰۴۲سنندج۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۴۱۱۰۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۱۱بهره مند۷۳۰۵۴یزد۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۱۳۸۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۱۲بهزاد۷۳۰۱۵مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۷۰۴۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۱۳بیچرانلو۷۳۰۶۰شیروان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۴۶۴۷۰۹۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۱۴بیگی۷۳۰۲۰سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۶۵۶۵۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۱۵پرهیزکاری۷۳۰۵۰بومهن۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۵۸۷۵۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۱۶پورعسکرپرست۷۳۰۵۱بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۳۰۹۰۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۱۷پونکی۷۲۹۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۳۹۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۱۸پیمانی۷۲۸۷۹خمینی شهر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۱۱۹۴۰۰۰۸۴۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۱۹تاران۷۳۰۱۴زنجان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۲۶۲۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۲۰ثروتیان۷۲۹۷۹میاندوآب۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۳۱۹۷۰۵۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۲۱جودکی۷۳۰۳۲قرچک۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۲۸۳۷۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۲۲جوکار۷۲۸۶۹یزد۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۲۵۱۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۲۳حاج کاظمیان۷۳۰۰۲بهارستان(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۴۹۷۰۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۲۴حسن زاده۷۳۰۳۶سلماس۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۶۲۴۲۰۵۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۲۵حسینی۷۲۹۹۷فردیس۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۶۱۳۵۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۲۶حسینی۷۳۰۱۶شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۵۳۳۷۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۲۷خنکدار۷۳۰۳۵کیاکلا۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۰۷۰۵۴۷۷۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۲۸داداشیان۷۲۹۸۴تبریز۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۱۹۳۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۲۹دمیرچی۷۲۹۷۶گرمدره-البرز۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۳۴۲۰۳۱۶۳۸۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۳۰دهقانی۷۳۰۳۷بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۲۹۴۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۳۱رمضانی۷۳۰۵۷گناباد۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۵۶۶۰۰۹۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۳۲روزبهانی۶۶۲۸۱ملایر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۶۷۸۰۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۳۳روستائی۷۳۰۵۶شهریار۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۴۲۱۷۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۳۴سعادتی۶۷۶۷۲بهبهان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۶۸۸۷۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۳۵سلطانی۷۳۰۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۶۳۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۳۶سیاحی۷۲۴۲۰مرند۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۵۷۶۷۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۳۷سیل سپور۷۳۰۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۲۳۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۳۸شرفی۷۳۰۰۶سنندج۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۵۰۱۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۳۹شریفی۷۲۸۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۴۴۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۴۰شیخ الاسلامی۷۲۸۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۱۱۷۲۵۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۴۱شیرازی۷۳۰۱۸کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۰۳۷۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۴۲صابری۷۲۹۸۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۷۱۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۴۳صابری۷۳۰۲۴بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۵۲۳۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۴۴صادق زاده۷۲۹۹۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۴۵۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۴۵صحرانورد۷۳۰۴۴ری۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۱۰۶۵۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۴۶صداقت۷۲۸۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۱۱۸۳۲۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۴۷صفوی۷۳۰۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۶۰۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۴۸طالقانی۷۳۰۰۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۴۸۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۴۹عادل۷۳۰۱۱میمه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۳۸۵۰۰۸۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۵۰عسگری۷۲۹۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۲۷۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۵۱عسگری۷۲۹۹۲اراک۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۷۷۹۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۵۲علی نیا۷۲۸۷۷تکاب۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۳۵۲۷۰۵۹۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۵۳فرج الهی۷۲۹۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۷۶۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۵۴فردپور۷۳۰۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۷۳۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۵۵فعال۷۳۰۰۱قاین۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۴۳۲۵۰۹۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۵۶قلیزاده۷۱۵۱۵قائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۱۲۱۹۲۰۴۷۶۱۲۷۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۵۷قنبرپور۷۲۹۹۳سلماس۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۶۶۷۲۰۵۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۵۸کاظمی نژاد۷۲۸۷۸گرگان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۶۴۵۷۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۵۹کریمی۷۲۳۷۹رودسر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۱۲۲۰۰۰۴۴۸۱۲۷۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۶۰کریمی۷۳۰۳۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۵۹۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۶۱کور۷۲۸۸۰گنبد کاووس۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۰۵۹۰۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۶۲گرایی۷۳۰۴۳قم۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۱۲۰۸۵۰۰۳۷۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۶۳محسنی۷۲۹۸۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۷۴۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۶۴محمدزاده۷۲۹۹۰قزوین۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۷۵۷۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۶۵محمدی مهر۷۲۹۸۷بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۱۷۱۷۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۶۶محمدی۷۲۸۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۶۷مرادی۷۱۴۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۰۸۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۶۸مرجانی۷۲۹۷۷اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۱۵۰۲۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۶۹معاشری۷۳۰۵۲بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۵۵۵۲۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۷۰منصوری۷۳۰۵۸شهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۰۶۹۷۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۷۱منیری۷۲۹۷۲لواسان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۳۳۱۲۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۷۲مهدوی استانه۷۲۹۶۵قرچک۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۲۱۸۵۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۷۳موحدی۷۲۹۷۸رفسنجان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۱۸۲۵۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۷۴موذنی۷۲۸۷۰خلخال۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۰۴۸۲۰۵۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۷۵موسوی۷۳۰۲۶قم۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۳۲۰۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۷۶نادری۷۲۹۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۱۴۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۷۷نجفی۷۲۹۹۸خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۱۱۷۲۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۷۸نصیری۷۲۸۷۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۲۲۹۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۷۹نظری۷۲۹۸۵آبدانان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۲۰۷۷۰۶۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۸۰نیری۷۲۳۵۵صفاشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۱۱۶۱۷۷۳۹۵۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۸۱هادی نژاد۷۳۰۱۲ابهر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۱۶۱۰۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۸۲یوسف رضاپیشوا۲۰۱۲۸۰۰۳۱۷۰۱۰۰۹۲۰۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۱