دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۰ آبان

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۵۷۰۷۷یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۷۹۴۷۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۲احمدی۵۷۵۰۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۶۱۷۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۳اسدی۵۷۵۲۸رفسنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۵۹۸۵۷۰۰۷۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۴امیری۵۷۷۱۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۴۳۶۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۵اهل یرف۵۷۶۵۵اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۶۷۲۰۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۶بازوند۵۷۶۰۷محمدشهر-البرز۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۳۴۶۰۳۱۷۷۸۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۷بحری۵۷۳۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۵۶۰۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۸بهراد۵۷۶۵۸رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۳۳۵۲۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۹بیات۵۷۳۶۹زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۶۰۶۷۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۱۰بیات۵۷۷۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۷۰۸۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۱۱بیاتی۵۵۸۵۸تویسرکان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۸۱۰۰۰۶۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۱۲پیران۵۷۶۹۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۴۰۴۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۱۳ترابی۵۷۷۱۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۵۲۷۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۱۴تفکری۵۲۳۹۵سراب۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۳۱۳۷۰۵۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۱۵جانپرور۵۷۷۰۹بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۷۴۱۰۰۰۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۱۶جباری نیا۵۷۵۴۱بندرلنگه۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۴۷۹۵۰۷۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۱۷جهانبخش۵۷۳۷۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۱۳۲۷۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۱۸جهانبخش۵۷۵۳۲آمل۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۸۲۰۷۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۱۹جهانبخش۵۷۷۳۸آمل۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۶۹۳۵۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۲۰جوادی۵۷۵۳۱قزوین۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۶۲۸۲۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۲۱حاجی سید تقیا۵۶۸۳۵قزوین۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۲۱۲۵۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۲۲حبیب زاده۵۷۵۰۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۰۴۲۲۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۲۳حبیب زاده۵۷۶۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۷۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۲۴حقی۵۷۵۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۷۲۹۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۲۵حکیمی۵۷۶۶۲سمنان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۶۸۲۷۰۰۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۲۶خدادادی۵۷۵۴۴اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۵۹۵۳۵۰۰۰۶۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۲۷خسروی۵۷۵۶۲کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۱۱۱۲۰۰۰۳۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۲۸خلجی۵۷۵۶۳ری۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۴۸۰۲۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۲۹خلفی۵۷۳۷۴یاسوج۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۴۵۸۰۰۷۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۳۰خوشوقت۵۷۵۴۶فیض آباد(خراسان رضوی)۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۰۹۶۰۰۹۵۳۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۳۱دهقان حسامپور۵۷۷۳۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۷۱۸۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۳۲رابحی۵۷۵۲۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۲۷۷۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۳۳راد۵۷۵۴۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۲۶۶۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۳۴رجا۵۷۵۱۸گویم۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۰۶۳۷۷۳۴۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۳۵رجبی۵۷۵۵۸زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۱۰۰۵۰۰۴۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۳۶رضویان۵۷۵۳۴قم۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۵۹۷۵۰۰۰۳۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۳۷رنجکش۵۷۵۴۸رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۸۰۹۲۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۳۸روشنایی۵۷۷۳۵نجف آباد۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۲۵۵۵۰۰۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۳۹رئوفت۵۷۶۸۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۱۸۶۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۴۰زمانی۵۷۷۳۴رحیم آباد(گیلان)۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۵۴۸۵۴۴۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۴۱ساعدی۵۷۵۴۷کبودرآهنگ۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۵۰۵۵۰۶۵۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۴۲سامانیان۵۷۷۰۵کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۳۵۶۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۴۳سپهوند۵۷۵۵۷خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۴۶۸۷۰۰۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۴۴سید تقیا۵۷۵۳قزوین۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۰۰۹۲۰۰۳۴۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۴۵شجاعیان۵۷۴۵۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۶۴۹۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۴۶شکری۵۷۶۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۷۶۲۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۴۷شهشهانی۵۷۷۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۴۲۵۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۴۸صدیقی راد۵۷۵۰۷تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۳۲۴۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۴۹طالبیتهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۶۶۱۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۵۰عباداله پور۵۷۵۱۹ملکان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۲۲۳۲۰۵۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۵۱عباسی۵۷۵۴۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۰۱۰۰۰۰۰۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۵۲عبدالهیکرج۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۰۳۱۵۰۰۰۳۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۵۳عبدالهی۵۷۷۲۶تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۷۷۳۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۵۴عبدالوند÷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۵۹۹۶۵۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۵۵علی محمدی۵۷۵۳۸اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۰۵۳۰۰۰۰۶۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۵۶فاطمه۵۷۵۴۲سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۳۹۹۷۰۰۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۵۷فتحی فاطمه۵۷۳۷۱قائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۱۲۲۰۰۴۷۶۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۵۸فرایلار۵۷۳۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۲۴۴۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۵۹فرهانیاراک۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۸۳۱۵۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۶۰فضائلی پور۵۷۵۱۶زارچ۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۲۳۴۰۸۹۴۱۸۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۶۱فلاحت پیشه۵۷۵۲۴بابل۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۵۷۰۷۰۰۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۶۲قاسمی۵۷۴۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۶۳۹۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۶۳قربانی۵۷۵۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۲۹۸۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۶۴قویدل۵۷۷۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۱۷۵۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۶۵کاظمی۵۷۳۷۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۱۴۳۵۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۶۶کاظمینی۵۷۵۲۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۱۹۷۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۶۷کرمی۵۷۶۵۴کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۲۰۱۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۶۸کریمی۵۷۵۴۳زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۵۹۶۴۲۰۰۴۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۶۹کهمیاب۵۷۷۴۴محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۷۳۰۲۰۴۶۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۷۰کوچک زاد۵۷۷۲۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۶۵۰۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۷۱متین۵۷۵۴۹شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۳۸۹۰۰۰۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۷۲محتاطی۵۷۵۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۳۶۷۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۷۳محمدحسینی۵۷۶۶۵الوند۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۵۳۷۷۰۳۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۷۴معماریانی۵۷۵۲۲مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۰۲۰۷۰۰۰۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۷۵مقیمیتهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۲۸۷۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۷۶ملک پور۵۷۶۸۳تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۵۹۲۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۷۷مهدی زاده۵۷۵۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۵۸۱۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۷۸مهدی نژاد۵۷۵۶۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۳۰۳۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۷۹مهلبانی۵۷۳۶۲قم۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۴۹۱۰۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۸۰میرموسوی۵۷۳۶۳کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۳۷۸۲۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۸۱نبوی نیا۵۷۶۹۱مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۷۸۴۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۸۲نبی زاده۵۷۳۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۴۴۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۸۳نصراله زاده۵۷۵۵۰بهبهان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۵۵۹۲۰۶۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۸۴نیکویی۵۷۵۳۷رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۰۸۵۲۰۰۰۴۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۸۵ولی پور۵۷۵۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۰۷۴۵۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۸۶یاسمی۵۷۷۵۲ایوان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۸۰۰۶۵۱۶۲۰۶۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲