دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمد موسی زادهاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۰۸۴۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۲ارجیس بنی اسدینوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۰۸۷۹۷۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۳اعظم رضاییپردیس۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۱۰۰۳۲۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۴الهام زینالیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۰۹۳۲۵۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۵امین احمد زادهبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۰۹۵۹۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۶پرنیا پزشکیساوه۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۰۷۸۸۰۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۷پگاه فتاحیرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۰۷۳۵۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۸حنان اهل یرفاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۰۸۱۶۴۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۹خادمیبندرامام خمینی۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۰۸۳۹۰۶۳۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۱۰ریحانه نصرتیهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۱۱۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۱۱زهرا حسیتیچالوس۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۰۸۸۱۷۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۱۲زهرا شامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۱۰۵۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۱۳زهرا محبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۱۴سعدی ریسیامیدیه۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۰۸۲۶۳۶۳۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۱۵سعید نظمیپارس آباد۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۰۹۲۰۳۰۵۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۱۶سمانه نوجوانساری۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۰۹۰۰۸۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۱۷سمیه امانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۱۰۷۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۱۸سمیه کردسیمین شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۰۷۷۹۹۴۸۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۱۹سودابه عادلتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۱۰۳۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۲۰سوده اکبر زادهآمل۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۰۸۹۷۳۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۲۱عاطفه حسینیزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۰۷۲۴۹۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۲۲فاطمه جعفریقدس۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۰۹۷۰۰۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۲۳فاطمه صدریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۱۰۴۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۲۴فریبا ابراهیمیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۰۸۵۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۲۵لیلا کرمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۱۰۹۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۲۶ماندانا کابلیخمیر۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۰۹۴۰۳۰۷۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۲۷مائده جوادیسراب۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۰۷۴۷۶۰۵۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۲۸مریم بیاتتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۱۰۱۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۲۹مریم حاجی انوریابهر۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۰۷۵۷۳۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۳۰مریم سلیمانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۰۸۶۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۳۱مریم لادنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۱۰۸۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۳۲مطهره صالحیبابل۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۰۹۱۰۸۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۳۳منصوریقرچک۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۰۹۸۲۶۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۳۴نسرین فلاحهشتگرد۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۰۹۶۷۳۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۳۵نیلوفر اخشمهاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۰۸۰۵۴۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۳۶نیلوفر صداقتتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۱۰۶۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۳۷هایده ارومیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۰۹۹۷۸۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۳۸هدی محمودیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۰۷۹۳۹۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۳۹هنا راستی پورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۵۷۰۰۰۷۶۱۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۲