دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الناز معصومیچالوس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۸۰۳۹۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۲الهام محمودیپرند۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۸۴۸۰۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۳الهه معصومیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۹۱۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۴امید بازیاریبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۶۸۰۳۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۵آیدا سورینهاوند۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۶۲۹۰۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۶حسن نتاجسمنان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۶۳۸۴۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۷رحیمه عیسی وندورامین۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۸۳۴۹۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۸رعنا نادریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۷۱۹۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۹ریحانه رحمتی مقدمتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۸۶۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۱۰زهرا خواجهمینو دشت۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۷۳۰۳۰۴۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۱۱ستاره احمدیشهرجدیدصدرا۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۷۷۷۱۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۱۲سعید صادقیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۶۶۷۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۱۳سهیلا بهرامیساری۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۸۲۲۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۱۴شبنم شیر نژادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۹۲۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۱۵شعیب مرزبانتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۷۹۴۴۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۱۶عسل اجدادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۹۰۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۱۷علی اکبر درزیکردکوی۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۷۲۸۶۰۴۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۱۸فاطمه ابراهیمیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۷۵۵۹۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۱۹فاطمه حسینیتربت جام۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۷۰۸۶۰۹۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۲۰فاطمه شیروانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۸۷۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۲۱فاطمه هراتیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۶۱۴۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۲۲فاطمه همرنگیسنگر۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۶۵۷۳۴۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۲۳فرناز طیباتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۸۸۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۲۴لیلا انصاریاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۶۰۸۴۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۲۵مرجان جاذبی زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۷۸۴۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۲۶مهدی مرادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۲۷مهنا رحیمیقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۸۱۵۶۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۲۸مینا احمدییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۶۴۶۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۲۹نازنین مردیسردشت۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۶۷۴۸۶۳۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۳۰ندا اسماعیلی زادهکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۷۴۳۹۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۳۱ندا غلامیشهرجدیدصدرا۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۷۶۶۱۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۳۲نرگس شاملوتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۸۵۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۳۳هدی حامدی زادهبندرلنگه۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۶۹۷۸۰۷۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲