دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۹ آبان

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۶۰۰۶۵فلاورجان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۵۹۴۰۰۸۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۲اطاعتی۶۰۰۹۷پرند۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۴۷۱۲۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۳اعتمادی۵۹۹۶۹نی ریز۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۳۵۸۵۰۷۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۴افرادی۶۰۰۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۷۱۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۵اقاجانزاده۶۰۰۲۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۴۶۰۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۶اللهمرادی۶۰۰۱۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۶۵۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۷امانی۶۰۰۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۷۷۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۸اهل یرفاهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۵۵۱۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۹بادسار۶۰۰۶۶مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۶۹۵۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۱۰بنوفاطمه۵۹۸۹۲گلپایگان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۷۸۵۷۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۱۱بوالحسنی۵۹۲۲۲دورود۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۷۶۴۲۰۶۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۱۲بیرانوند۶۰۰۱۴خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۴۸۲۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۱۳تراکمه۶۰۰۶۳سامان-چهارمحال و بختیاری۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۷۰۹۷۰۸۸۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۱۴توسلی۶۰۰۴۱نظرآباد۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۷۴۲۷۰۳۳۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۱۵جباری۶۰۱۰۰تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۴۳۸۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۱۶جلیلی۶۰۰۵۸زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۳۴۷۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۱۷جماعتی۶۰۰۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۶۱۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۱۸جولایی۶۰۰۶۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۵۴۰۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۱۹حاجیعلی۶۰۰۶۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۵۷۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۲۰حسین زاده۶۰۰۶۲کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۵۶۱۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۲۱حمیدین۶۰۰۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۴۴۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۲۲حیدری۵۹۷۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۴۵۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۲۳راد۶۰۰۷۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۶۳۰۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۲۴رجایی۶۰۰۸۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۳۶۹۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۲۵رضایی۶۰۰۳۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۴۰۶۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۲۶رفیعیان۶۰۰۲۰فردیس۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۵۱۸۰۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۲۷زمانی۵۹۹۸۴زرقان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۷۲۱۲۰۷۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۲۸شفاهی۶۰۰۹۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۶۸۴۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۲۹شهبازنژاد۶۰۰۷۵مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۶۷۳۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۳۰صادقی۶۰۰۹۲بهبهان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۷۳۲۰۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۳۱ضیاپور۶۰۰۷۲مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۶۰۸۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۳۲لطفی۶۰۰۱۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۳۷۰۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۳۳محمدیان۶۰۰۷۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۴۱۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۳۴معزی۶۰۰۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۳۸۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۳۵مقتدائی۶۰۰۹۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۴۲۷۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۳۶ملانوری۶۰۰۶۱اشکذر۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۶۲۰۰۸۹۴۱۶۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۳۷موسی خانی۶۰۰۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۶۶۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۳۸میرزایی۶۰۰۳۵صفاشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۵۸۳۲۷۳۹۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۳۹نمایندگی۶۰۰۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۶۴۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۴۰نورافشار۵۹۹۶۷سبزوار۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۵۰۷۲۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۴۱ولیمحمدی۶۰۰۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۷۵۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۴۲یعقوب زاده۶۰۰۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۵۳۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۴۳پاینده۶۰۰۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۴۹۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۴۴کبیری۶۰۰۹۱بهشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۳۹۱۵۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۴۵کشاورزیان۶۰۰۳۱گنبد کاووس۲۰۱۲۸۰۰۲۴۷۰۰۸۵۲۸۷۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۱