دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۹ و ۲۰ مهر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابانگر۵۴۶۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۸۰۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۲ابراهیمی۵۴۵۲۰کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۱۱۶۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۳احمدی۵۴۷۳۴زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۷۵۶۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۴اخوانرشت۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۵۰۰۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۵اردبیلی۵۴۵۵۱تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۸۹۰۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۶ازادمنششیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۸۶۸۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۷ازادنیا۵۴۶۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۲۴۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۸اسماعیلی۵۴۵۱۴نیمور۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۴۱۰۵۳۷۸۴۱۱۹۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۹اسکندری۵۴۵۵۴بومهن۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۳۸۴۵۱۶۵۵۱۱۹۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۱۰اصغریانشیروان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۷۴۵۷۰۹۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۱۱افسری۵۴۵۲۶بادرود۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۰۷۰۰۸۷۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۱۲اقاخانی۵۴۶۵۲قزوین۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۷۷۸۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۱۳الهامی نژاد۵۴۵۳۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۳۷۳۷۰۰۰۸۱۱۹۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۱۴ایران منش۵۴۵۱۷کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۲۶۱۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۱۵اکبری۵۴۵۴۰فیروز آباد-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۴۵۳۵۰۷۴۷۱۱۹۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۱۶اکبرپور۵۴۷۳۳رستم آباد۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۵۹۷۰۴۴۶۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۱۷بابایی۵۴۵۶۵بابل۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۶۶۶۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۱۸باطنی۵۴۵۷۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۴۳۲۰۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۱۹باقری۵۴۵۶۰شهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۴۶۴۲۷۱۹۹۱۱۹۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۲۰بختیاری۵۴۵۳۲همدان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۴۲۰۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۲۱بنایی۵۴۴۹۷مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۳۶۳۰۰۰۰۹۱۱۹۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۲۲بیاتی۵۴۴۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۶۹۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۲۳بیگلی۵۴۵۳۰زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۹۴۸۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۲۴توکلی۵۴۵۸۲زاهدان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۵۸۶۲۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۲۵جان عمو۵۴۵۶۱ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۳۳۰۷۰۰۵۷۱۱۹۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۲۶جعفری۵۴۵۲۵شازند۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۶۴۴۵۰۳۸۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۲۷حاتمی۵۴۲۶۷کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۱۵۹۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۲۸حاجی محمدیبوکان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۵۴۳۲۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۲۹حسینی راد۵۴۶۵۹رفسنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۴۶۳۵۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۳۰خجسته منش۵۴۴۷۱قم۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۳۴۱۵۰۰۳۷۱۱۹۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۳۱خلیلیتهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۵۵۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۳۲خواجویقزوین۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۴۵۲۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۳۳دهقانی۵۴۵۵۵مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۲۰۷۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۳۴دوستان۵۴۴۹۵بهار۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۰۹۱۵۰۶۵۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۳۵دوکوهکی۵۴۵۴۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۰۳۷۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۳۶ذاکری۵۴۴۷۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۷۰۲۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۳۷راحمی۵۴۵۰۸شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۹۱۶۰۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۳۸رجب زاده۵۴۷۲۶نوشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۸۲۵۵۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۳۹رهایی۵۴۵۵۹پیشوا۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۴۲۱۲۰۳۳۸۱۱۹۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۴۰ساعدی۵۰۶۹۵کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۷۱۳۵۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۴۱سروری۵۴۵۷۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۱۲۷۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۴۲سلطان زاده۵۴۵۱۶کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۹۳۷۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۴۳سلیمانی۵۴۴۵۸ساری۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۱۴۹۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۴۴سلیمانی۵۴۷۳۰قزوین۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۷۹۹۵۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۴۵شب انگیزسپاهان شهر(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۸۷۹۲۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۴۶شب انگیز۵۴۵۳۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۵۱۱۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۴۷شجاعی۵۴۵۶۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۰۶۹۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۴۸شهریاری۵۴۵۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۲۱۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۴۹شیخی۵۴۵۳۷رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۶۷۶۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۵۰صحرانورد۵۳۸۶۰داراب-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۷۲۴۲۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۵۱صفری نژاد۵۴۵۵۸اسفراین۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۴۴۲۷۰۹۶۶۱۱۹۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۵۲صمدزادهارومیه۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۴۴۲۰۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۵۳طالبی۵۴۵۹۷ساری۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۱۹۲۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۵۴عامری۵۳۸۸۴کاشان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۴۰۹۷۰۰۸۷۱۱۹۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۵۵عربپور۵۴۷۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۶۱۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۵۶عسگری۵۴۷۲۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۶۰۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۵۷علائی۵۴۷۳۶واجارگاه۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۶۲۳۰۴۴۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۵۸فرج زاده۵۴۵۸۳ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۴۸۵۰۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۵۹فرهمند۵۴۴۶۷کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۹۹۲۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۶۰فصیحیان۵۲۸۸۷بابل۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۱۸۲۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۶۱فضلی شهری۵۴۴۵۹مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۹۷۰۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۶۲قارداشی۵۴۶۳۰جویبار۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۷۳۵۰۰۴۷۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۶۳قربانی۵۴۷۳۲آران و بیدگل۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۴۹۵۷۰۸۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۶۴قلی پور۵۴۷۶۷۳پره سر۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۷۶۷۲۴۳۸۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۶۵قمریمراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۲۲۸۷۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۶۶لطیفی۵۴۶۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۸۱۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۶۷محبوبی۵۴۵۴۸اراک۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۰۲۶۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۶۸محمدی مقدم۵۴۶۹۵یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۹۰۵۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۶۹محمدی۵۴۵۳۴شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۵۶۴۷۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۷۰محمدی۵۴۶۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۸۸۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۷۱محمودی۵۴۷۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۸۵۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۷۲مستقیمان۵۴۵۱۸همدان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۰۸۰۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۷۳معصومی۵۴۴۶۵قروه درجزین۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۳۹۵۲۶۵۶۹۱۱۹۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۷۴مقدسی۵۴۵۶۹بستک۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۹۵۹۰۰۷۹۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۷۵ملایی۵۴۵۸۰بابل۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۴۳۱۲۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۷۶مهدوی۵۴۷۱۹قزوین۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۷۸۸۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۷۷مهرناز۵۴۷۱۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۵۷۵۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۷۸مهری۵۴۴۵۵سبزوار۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۵۲۱۷۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۷۹موسی خانیتهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۴۷۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۸۰مویزی۵۴۵۱۲قیر۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۰۵۸۵۷۴۷۶۰۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۸۱نائینیکرج۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۶۸۷۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۸۲نصر۵۴۴۷۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۰۰۴۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۸۳نوبخت۵۴۵۳۳کنار تخته۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۹۶۹۷۷۳۳۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۸۴نورافشار۵۴۴۶۴سبزوار۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۳۵۲۲۰۰۹۶۱۱۹۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۸۵نوغانی۵۴۵۰۴لنگرود۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۰۱۵۵۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۸۶نیله چی۵۴۶۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۲۳۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۸۷هاشمی نیاتهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۱۷۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۸۸هرندی۵۴۶۵۸کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۸۳۶۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۸۹یغمایی۵۴۵۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۹۲۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۹۰پورحسینی۵۴۵۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۸۴۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۹۱پورشعبان۵۴۵۷۴بابل۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۴۷۵۰۰۰۴۷۱۱۹۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۹۲چهری۵۴۴۸۷کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۱۰۶۰۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۹۳کافی۵۴۷۲۳پرند۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۲۵۱۰۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۹۴کاوهقروه۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۶۳۳۷۰۶۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۹۵کاوه۵۴۵۰۲شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۱۳۸۲۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۹۶کریم زاده۵۴۵۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۶۵۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۹۷کریمی۵۴۵۲۸عباس آباد۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۳۲۰۰۴۶۷۴۱۱۹۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۹۸کریمی۵۴۵۷۳خرمدره۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۱۶۰۵۰۴۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۹۹کلامیتهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۵۳۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۱۰۰کیشانی۵۴۵۷۲اراک۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۱۹۸۱۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۱۰۱گوهرور۵۴۴۸۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۰۷۰۱۲۰۴۷۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱