دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۵ و ۱۶ مهر

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابوالقاسمی۵۳۷۱۸شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۴۸۵۵۰۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۲احمدی۵۳۹۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۱۶۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۳اسدی۵۳۸۸۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۰۱۲۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۴اشوری۵۳۷۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۴۹۴۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۵اعلی۴۳۵۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۳۵۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۶اقاجان نژاد۵۳۷۸۵لنگرود۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۴۸۱۲۰۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۷اللهوردی۵۳۶۹۵مرند۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۴۹۰۲۵۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۸الهی۵۳۷۸۹قم۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۲۰۴۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۹امیدی۵۳۶۹۲کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۴۸۶۵۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۱۰امینی۵۳۵۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۳۷۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۱۱تکبیری۵۳۸۹۴مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۴۹۹۹۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۱۲جعفرپور۵۳۸۹۱ساری۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۰۸۸۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۱۳حسنی۵۳۷۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۱۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۱۴حمیدی۵۳۸۶۴نهاوند۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۰۰۲۰۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۱۵خدارحمی۵۳۹۰۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۱۷۸۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۱۶خسروی۵۳۶۴۰ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۲۵۸۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۱۷خواجویی۵۳۸۵۷کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۴۸۷۶۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۱۸داراب۵۳۶۸۹کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۴۹۶۷۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۱۹دهقانی۵۳۸۸۶تفت۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۴۸۴۴۲۰۸۹۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۲۰دوبری۵۳۷۵۸دزفول۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۴۸۲۲۷۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۲۱دوکوهکی۵۳۸۶۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۲۴۷۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۲۲رازانیخرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۰۵۵۷۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۲۳ربیعی مقدم۵۳۶۹۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۱۳۵۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۲۴رستمی۵۳۹۰۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۳۳۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۲۵رسولی۵۳۷۱۵تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۲۷۹۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۲۶رضائی۵۳۷۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۳۴۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۲۷رضایی۵۳۸۹۲محلات۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۱۲۴۷۰۳۷۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۲۸زمانی۵۳۸۹۹رحیم آباد(گیلان)۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۲۱۵۲۴۴۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۲۹زینل زاده۵۳۸۸۱اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۴۷۹۶۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۳۰سراجان۵۳۸۵۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۰۶۶۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۳۱سینمبری۵۳۸۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۴۸۸۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۳۲شاکری۵۳۷۰۵مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۴۹۳۴۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۳۳شریعت۵۳۷۹۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۳۹۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۳۴شکرانی۵۳۷۹۷رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۰۷۷۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۳۵صاحبی۵۳۸۶۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۴۸۰۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۳۶صادقیان نیک نفسعجب شیر۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۱۱۴۰۰۵۵۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۳۷صباحی نمین۵۳۸۶۶نمین۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۰۳۴۲۰۵۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۳۸صدیقی۵۳۹۱۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۲۳۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۳۹ظاهری۵۳۷۳۲کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۲۸۰۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۴۰عبدلی۵۳۷۸۸کاشان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۱۵۷۰۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۴۱علیزاده۵۳۸۲۷قم۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۳۶۰۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۴۲علیزاده۵۳۸۶۷گرمدره-البرز۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۴۸۳۳۵۳۱۶۳۸۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۴۳فتحی۵۳۷۲۴آبیک۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۴۹۲۴۰۰۳۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۴۴قوانج زادهآق قلا۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۲۹۱۲۰۴۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۴۵لرزاده۵۳۸۳۲شوش۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۴۹۷۷۷۰۶۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۴۶مجلسی۵۳۸۸۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۴۰۷۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۴۷محمدی۵۳۸۸۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۳۲۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۴۸محمودزاده۵۳۸۹۰کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۱۹۰۰۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۴۹مرادیان۵۳۷۲۳تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۲۲۶۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۵۰مشهدی۵۳۶۹۸مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۰۲۳۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۵۱مطلقی۵۳۹۰۸اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۱۸۹۲۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۵۲مهدوی۵۳۸۳۰قزوین۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۴۹۱۳۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۵۳میرزایی۵۳۷۳۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۲۶۹۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۵۴میرزایی۵۳۷۸۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۰۹۸۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۵۵نوروزی۵۳۹۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۰۴۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۵۶هوشی۵۳۷۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۳۸۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۵۷هوشیار۵۳۷۲۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۱۰۳۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۵۸ویژگان۵۳۹۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۳۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۵۹یوسفی مقدم۵۳۷۸۱درگز۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۴۹۵۶۲۰۹۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۶۰پوربایرام۵۳۶۴۱تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۵۳۰۵۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۶۱پویامنش۵۳۸۸۵کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۴۹۸۸۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۶۲کریمیلردگان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۴۰۰۴۸۹۸۰۰۸۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۷/۱۸