دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات روز ۲۱ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۶۸۹۱۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۱۹۶۷۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۲احسانی۶۸۹۱۵بشرویه۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۹۴۷۰۰۹۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۳احمدیان۶۸۹۵۵دهاقان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۸۹۹۵۰۸۶۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۴اخلاقی۶۸۷۶۴قم۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۵۲۰۵۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۵اریانی۶۸۰۱۲یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۳۲۸۰۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۶اشوری۶۸۹۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۷۹۸۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۷اصفهاتی۶۸۹۲۲شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۱۳۶۲۰۰۸۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۸اعوانی۶۸۹۳۶سمنان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۰۷۸۰۰۰۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۹افکار۶۸۳۸۸بهبهان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۲۷۰۵۰۶۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۱۰اقابابایی۶۸۹۹۲خوانسار۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۶۰۰۲۰۸۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۱۱اکبری۶۸۷۲۹نی ریز۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۷۲۳۰۰۷۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۱۲الهی۶۸۸۰۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۳۰۶۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۱۳ایزدی۶۸۹۵۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۷۷۶۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۱۴ایمانی۶۸۹۸۸کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۱۱۴۷۳۱۸۳۶۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۱۵باباخانی۶۸۷۶۸زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۸۶۷۲۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۱۶بابایی۶۸۷۳۰فردیس۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۸۸۸۷۳۱۶۵۶۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۱۷باقری پور۶۸۸۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۳۸۲۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۱۸بهبودی۶۸۹۳۲شهرجدیدهشتگرد۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۱۸۰۰۳۳۶۱۸۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۱۹بهرامی۶۸۸۹۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۵۳۱۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۲۰بیات۶۸۷۲۸ازنا۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۳۵۰۲۰۶۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۲۱بیطرفان۶۸۹۰۷قم۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۹۷۹۲۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۲۲پناهی۶۸۷۶۹نور آباد۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۸۱۳۵۰۷۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۲۳پورمرتضوی۶۸۹۱۶اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۱۴۷۰۰۸۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۲۴پورولی۶۸۹۶۰کنگاور-کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۲۵۹۰۰۶۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۲۵تهمتن۶۸۹۳۳فسا۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۷۰۱۵۰۷۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۲۶جانبزرگی۶۸۸۹۳باغستان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۵۱۹۷۳۳۵۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۲۷جعفری۶۸۹۷۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۰۴۵۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۲۸جهان ارایی۶۸۹۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۶۵۴۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۲۹جوانبخت۶۸۹۸۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۷۸۷۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۳۰چهارلنگ۶۸۹۲۷اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۱۹۰۷۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۳۱حبیبی۶۸۹۵۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۸۰۲۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۳۲حسینی۶۸۹۱۳اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۳۳۸۷۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۳۳حسینی۶۸۹۳۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۱۹۸۹۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۳۴حسینی۶۸۹۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۳۱۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۳۵حضرتی۶۸۷۳۴اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۴۱۸۵۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۳۶حیدری۶۸۹۴۶بندرگناوه۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۵۰۹۰۰۷۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۳۷خانزادی۶۸۹۷۴آبسرد۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۳۹۳۲۳۹۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۳۸خلجی۶۸۷۰۵ری۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۱۹۹۰۰۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۳۹خیریت۶۸۹۱۴بندرامام خمینی۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۱۶۸۵۶۳۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۴۰داورپناه۶۸۹۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۷۵۵۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۴۱دشتی۶۸۹۹۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۷۴۴۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۴۲دمرچلو۶۸۹۹۱گرمدره-البرز۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۹۹۰۷۳۱۶۳۸۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۴۳رجبی۶۸۹۳۹زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۰۹۹۵۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۴۴رستم نژاد۶۸۴۰۲لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۹۳۶۲۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۴۵روحانی۶۸۹۲۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۰۶۷۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۴۶روحی۶۸۷۹۸آمل۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۴۴۰۷۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۴۷زرودی۶۸۹۵۹کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۰۳۵۰۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۴۸سرافرازی۶۸۹۷۵محلات۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۴۰۷۷۰۳۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۴۹سیاحی۶۸۹۶۶مرند۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۴۸۳۷۰۰۵۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۵۰شادروان۶۸۹۹۰اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۱۰۴۰۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۵۱شجاعی۶۸۹۶۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۲۰۵۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۵۲شفیعی۶۷۷۰۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۶۱۱۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۵۳شفیعی۶۸۹۶۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۰۱۳۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۵۴شهریاری۶۸۷۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۰۰۲۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۵۵شوشتری۶۸۹۸۷شوشتر۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۵۵۲۷۰۶۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۵۶شیرین۶۸۷۶۶صفادشت۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۷۳۳۷۳۱۶۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۵۷صادقی۶۸۹۰۶سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۵۶۳۵۰۰۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۵۸صالحی۶۸۹۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۱۵۷۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۵۹صفا۶۸۹۳۰مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۵۸۵۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۶۰صفاری۶۸۹۶۵شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۴۲۹۲۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۶۱صفراوغلی۶۸۷۶۷ایلخچی۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۹۲۵۵۵۳۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۶۲صفری۶۸۹۷۹خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۶۸۶۲۰۰۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۶۳صمیمی۶۸۹۷۰بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۳۶۱۰۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۶۴طالب زاده۶۸۹۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۰۸۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۶۵طهمورث پور۶۸۹۸۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۶۴۳۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۶۶عباسی۶۸۴۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۳۰۰۳۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۶۷عثمانی۶۸۹۵۰مهاباد-آذربایجان غربی۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۸۳۵۰۰۰۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۶۸عدلی۶۸۹۲۸اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۱۷۹۲۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۶۹عدیلی۶۸۹۴۹لنگرود۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۴۵۱۵۰۴۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۷۰عسجدی۶۸۸۰۲آبسرد۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۰۲۴۲۳۹۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۷۱عسکری۶۸۹۳۵اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۸۷۸۰۰۸۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۷۲عطایی۶۸۹۰۵رستم آباد۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۹۶۸۵۴۴۶۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۷۳علمداری۶۸۹۸۳کاشان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۷۱۲۲۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۷۴علی محمدی۶۷۴۵۰ترکمانچای۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۵۷۴۲۵۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۷۵علی محمدی۶۸۹۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۴۷۳۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۷۶فاروقی۶۸۹۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۵۴۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۷۷فتاح زاده۶۸۹۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۴۶۲۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۷۸فتحی۶۸۸۰۶کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۰۵۶۵۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۷۹فتحی۶۸۹۱۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۲۱۶۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۸۰فرحی۶۸۹۵۳اسفراین۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۹۸۰۰۰۹۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۸۱قربانی۶۸۹۱۷گرمدره-البرز۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۷۶۶۰۳۱۶۳۸۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۸۲قنواتی۶۸۹۶۱بهبهان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۴۳۰۰۰۶۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۸۳کرمی۶۸۹۶۷زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۲۴۸۲۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۸۴کریمی۶۸۹۱۹بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۴۹۴۵۰۰۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۸۵کریمی۶۸۹۸۵کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۲۲۶۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۸۶کریمیان۶۸۸۰۵نوشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۳۷۱۷۰۴۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۸۷گله دارزاده۶۸۹۴۳بهبهان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۹۰۴۰۰۶۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۸۸محمدی۶۸۹۴۵رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۸۵۶۵۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۸۹محمدیان۶۸۹۹۵بلداجی۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۶۲۱۷۸۸۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۹۰مختاری۶۸۷۰۴اراک۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۶۹۷۰۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۹۱مرادی۶۸۹۵۴بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۱۲۵۵۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۹۲مرادی۶۸۹۷۶دوگنبدان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۶۷۵۵۰۷۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۹۳معصومی۶۸۸۹۴قروه درجزین۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۶۳۲۵۶۵۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۹۴مقدم۶۸۶۹۹قزوین۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۸۲۴۲۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۹۵موسوس نسب۶۸۹۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۹۵۷۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۹۶موسوی۶۸۸۹۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۲۶۹۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۹۷موسوی۶۸۹۲۶دورود۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۱۹۷۸۵۰۶۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۹۸میرزازاده۶۸۹۳۱صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۲۳۷۵۰۴۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۹۹نادری۶۸۹۰۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۶۶۴۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۱۰۰ناظم۶۸۹۹۳اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۳۴۹۵۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۱۰۱نعمتیسیرجان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۹۱۴۷۰۰۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۱۰۲نقیبی۶۸۹۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۲۸۱۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۱۰۳نوروزی۶۸۹۳۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۸۴۵۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۱۰۴نوری۶۸۹۶۲میانه۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۲۹۲۰۰۰۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۱۰۵وکیلی۶۸۹۶۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۲۵۹۵۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳